KATOLIK-STUDENT-LIDER

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
Rozmiar:  0 bajtów
ul. Jagiellońska 28, tel/fax (032) 255-58-73
40-032 Katowice
FACULTY OF BIOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION
UNIVERSITY OF SILESIA
40-032 Katowice

STUDIA DOKTORANCKIE

PRZY WYDZIALE BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
WBiOŚ ogłasza nabór na I rok studiów doktoranckich na rok akademicki 2000/2001

w trybie dziennym i zaocznym
Zainteresowani proszeni są o składanie podań o przyjęcie na studia oraz dokumentacji uzupełniającej
( odpis dyplomu ukończenia studiów, życiorys, charakterystyka zainteresowań naukowych
z ewentualnym spisem publikacji, dokładne dane personalne, 2 fotografie)

OD 15. 05 - DO 15. 06. 2000R.
ROZPATRZENIE PODAŃ DO 30. 06. 2000R
Przyjmowanie dokumentów:
WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA UŚ
Katowice, ul. Jagiellońska 28 (dziekanat)

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
prowadzi rekrutację kandydatów na

STUDIA DOKTORANCKIE

w zakresie następujących dyscyplin:
Historia
Filizofia
Nauki Polityczne
Socjologia
Zgłoszenia przyjmowane będą do 5 czerwca 2000 r. w p. 44a (lub wyjątkowo w p. 49)
Wymagane dokumenty:
1. Dyplom ukończenia dowolnych studiów magisterskich lub równorzędnych
2. Podanie
3. Życiorys
4. Koperta zwrotna wraz ze znaczkiem pocztowym

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane będą pod uwagę następujące kryteria:
- wyniki w nauce w czasie studiów wyższych,
- dorobek naukowy oraz zainteresowania badawcze,
- opinia przyszłego opiekuna naukowego.

Bliższe informacje można uzyskać w sekretariacie Studiów Doktoranckich. Katowice, ul. Bankowa 11, p. 44a. Tel. 582-211, wew. 1854