Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego - Marzec 2005

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice

tel. (0 32) 359 20 56
fax (0 32) 359 20 57
kolportaż - tel. (0 32) 359 18 60,
księgarnia - tel. (0 32) 359 11 72
www.wydawnictwo.us.edu.pl
e-mail: wydawus@us.edu.pl

PUBLIKACJE 2004

BIBLIOTHECA: ALIA UNIVERSA

Tom 8: Maria Delaperriçre: Polskie awangardy a poezja europejska. Studium wyobraźni poetyckiej. Przeł. Adam Dziadek, s. 344; 35 zł
Tom 9: Judith Hermann: Letni dom, później... Opowiadania. Przeł. Anna Majkiewicz, s. 128; 15 zł
Tom 10: "My som tukej". Kilka szkiców o przestrzeniach Śląska. Red. Wojciech Kalaga, s.116; 15 zł

okładka


POEMATA INEUNTIS AEVI
Poezja polska w przekładach Josifa Brodskiego. Oprac. i komentarz Piotr Fast, s. 216; 20 zł
okładka


NAUKI SPOŁECZNE I HUMANISTYCZNE

Historia

Konsulaty na pograniczu polsko-niemieckim i polsko-czechosłowackim w latach 1918-1939. Red. Ryszard Kaczmarek, Marek Masnyk, s.208; 23 zł
Przemysł na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia. Red. Antoni Barciak, Andrzej Topol, s. 152 + wklejki; 17 zł
Rok 1945 w województwie śląsko-dąbrowskim. Red. Andrzej Topol, s. 240; 30 zł
Studia z dziejów antyku. Pamięci Profesora Andrzeja Kunisza. Red. Wiesław Kaczanowicz, s. 276 + wklejki; 35 zł
Średniowiecze polskie i powszechne. T. 3. Red. Idzi Panic, Jerzy Sperka, s. 292 + wklejka; 36 zł Edelgarda Foltyn, Jerzy Szydłowski, Eugeniusz Foltyn: Archeologia regionu cieszyńskiego. Stan badań, s. 104; 12 zł
Tomasz Pawelec: Dzieje i nieświadomość. Założenia teoretyczne i praktyka badawcza psychohistorii, s. 360; 45 zł
okładka

Norbert Rogosz: Polityczna rola senatu w Republice Rzymskiej w latach 59-55, s. 404; 50 zł
Maria W. Wanatowicz: Od indyferentnej ludności do śląskiej narodowości? Postawy narodowe ludności autochtonicznej Górnego Śląska w latach 1945-2003 w świadomości społecznej, s. 244; 27 zł

Filozofia

"Folia Philosophica". T. 22. Red. Józef Bańka, s. 236, 20 zł
Wartości i ich funkcje w kształtowaniu cywilizacji globalnej. Materiały z konferencji międzynarodowej, Ustroń 13-15 maja 2003 r. Red. Józef Bańka, współpr. Sonia Bukowska, s. 244; 27 zł
Z prac badawczych współczesnych filozofów słowackich. Red. Czesław Głombik. Przekład tekstów Bogusław Szubert, s. 164; 14 zł
Józef Bańka: Virtual Metaphysics. A Treaty on Momentary Structures, s. 304; 28 zł
Bogdan Dembiński: Teoria idei. Ewolucja myśli Platońskiej. Wyd. trzecie, s. 212; 25 zł
okładka

Dariusz Kubok: Prawda i mniemania. Studium filozofii Parmenidesa z Elei, s. 504; 50 zł
Wiesław Sztumski: My, zagubieni w świecie. Przyczynek do filozofii środowiska życia jako podstawy enwironmentologii, s. 272; 30 zł
Danuta Ślęczek-Czakon: Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych, s. 264; 29 zł
Krzysztof Wieczorek: Spory o przedmiot poznania, s. 378; 45 zł

Teologia

Iwonna Salamonowicz-Górska: Język łaciński dla teologów. Wyd. drugie, przejrzane i rozszerzone, s. 220; 20 zł

Etnologia

"Studia Etnologiczne i Antropologiczne". T. 8: Miasto - przestrzeń kontaktu kulturowego i społecznego. Red. Irena Bukowska-Floreńska, s. 352; 45 zł

Politologia

Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo europejskie na początku XXI wieku. Red. Mieczysław Stolarczyk, s. 236; 30 zł
Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie. Doktryna i myśl polityczna. Red. Wojciech Kaute, współpr. Piotr Świercz, s. 556; 67 zł
Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej. Red. Marek Barański, współpr. Elżbieta Pioskowik, s. 250 + wklejka; 28 zł
okładka

Współpraca transgraniczna i międzyregionalna województwa śląskiego (z uwzględnieniem dawnego województwa katowickiego). Red. Piotr Dobrowolski, s. 152; 14 zł

Filologia polska

"Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego". T. 17. Red. Helena Synowiec, s. 196; 20 zł
Dialog a nowe media. Red. Małgorzata Kita, współudz. Jan Grzenia, s. 224; 25 zł
Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 2: Tekst a gatunek. Red. Danuta Ostaszewska, s. 424; 43 zł
Granica w literaturze. Tekst - świat - egzystencja. Red. Stefan Zabierowski, Leszek Zwierzyński, s. 328; 38 zł
Interpretacje i nowa matura. Red. Anna Opacka, s. 160; 17 zł
Nazwy własne w języku, kulturze i komunikacji społecznej. Red. Robert Mrózek, s. 260; 30 zł
Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... Autorzy - dzieła - czytelnicy. Red. Marek Piechota, Janusz Ryba, s. 252; 27 zł
Staropolskie teksty i konteksty. T. 5. Red. Jan Malicki, Teresa Banasiowa, s. 148; 17 zł
Warsztat badawczy Profesora Zbigniewa Jerzego Nowaka. Charakterystyki, wspomnienia, bibliografia. Red. Marek Piechota, s. 172 + wklejka; 18 zł
Wokół reportażu podróżniczego. Red. Elżbieta Malinowska, Dariusz Rott, współudz. Agnieszka Budzyńska-Daca, s. 248; 27 zł
Magdalena Bąk: Mickiewicz jako erudyta (w okresie wileńsko-kowieńskim i rosyjskim), s. 236; 20 zł
Romuald Cudak: Inne bajki. W kręgu liryki Rafała Wojaczka, s. 296; 23 zł
okładka

Adam Dziadek: Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej, s. 248 + wklejka; 35 zł
Marian Kisiel: Pokolenia i przełomy. Szkice o literaturze polskiej drugiej połowy XX wieku, s. 184; 17 zł
Krystyna Kłosińska: Fantazmaty. Grabiński - Prus - Zapolska, s. 184; 17 zł
Beata Mytych: Poetyka i łowy. O idei dawnego polowania w literaturze polskiej XIX wieku, s. 260 + wklejka; 30 zł
Bernadeta Niesporek-Szamburska: Językowy obraz pór roku i tradycji kulturowych w twórczości dzieci, s. 248; 35 zł
Beata Nowacka: Magiczne dziennikarstwo. Ryszard Kapuściński w oczach krytyków, s. 148; 16 zł
Olga Przybyla: Akty mowy w języku nauczycieli, s. 152; 18 zł
Dariusz Rott: Kobieta z przemalowanego portretu. Opowieść o Annie Zbąskiej ze Stanisławskich i jej "Transakcyji albo Opisaniu całego życia jednej sieroty […]", s. 182 + wklejki; 16 zł
Elżbieta Rudnicka-Fira: Antroponimia Krakowa od XVI do XVIII wieku. Proces kształtowania się nazwiska, s. 608; 65 zł
Maciej Szargot: Opowieści niesamowite Józefa Bogdana Dziekońskiego, s. 196; 20 zł
Aleksander Wilkoń: Dzieje języka artystycznego. Renesans, s. 244; 20 zł
Aleksander Wilkoń: Dzieje języka artystycznego w Polsce. Średniowiecze, s. 208; 15 zł
Włodzimierz Wójcik: Powrót do Nałkowskiej, s. 100; 9 zł
Henryk Wróbel: Z problemów gramatyki polskiej i słowiańskiej. Księga jubileuszowa. Red. Małgorzata Kita, s. 268 + wklejka; 28 zł

Filologie obce

"Neophilologica". T. 16: Études sémantico-syntaxiques des langues romanes. Red. Wiesław Banyś, s. 200; 25 zł
"Scripta Classica". T. 1. Red. Michał Bednarski, współpr. Tomasz Sapota, s. 116; 15 zł
Dialog, gra, intertekst w literaturach wschodniosłowiańskich. Red. Halina Mazurek, s.256; 30 zł
Ebony, Ivory and Tea. Red. Zbigniew Białas, współpr. Krzysztof Kowalczyk-Twarowski, s. 246; 23 zł
In the Space of Arts: Interdisciplinarity, Identity and (post)Modernity. Red. Ewa Borkowska, s. 276; 25 zł
Język rosyjski w konfrontacji z językami Europy w aspekcie lingwokulturoznawczym. Red. Piotr Czerwiński, Henryk Fontański, s. 328; 30 zł
Nowoczesność i regionalizm w twórczości Augusta Scholtisa. Red. Grażyna Barbara Szewczyk, s. 294; 35 zł
The Same, the Other, the Third. Ed. Wojciech Kalaga, s. 276; 25 zł
Tropy tożsamości: Inny, Obcy, Trzeci. Red. Wojciech Kalaga, s. 212; 20 zł
Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 2: "Granica", pogranicze, Zachód. Red. Teresa Pyzik, Krzysztof Kowalczyk-Twarowski, s. 228; 27 zł
okładka

Aleksandra Golik-Prus: Różnorodność formuły "non omnis moriar" w łacińskich wpisach sztambuchowych przełomu XVI i XVII wieku, s. 136 + wklejka; 17 zł
Przemysław Marciniak: Greek Drama in Byzantine Times, s. 132; 17 zł
Bożena Tokarz: Między destrukcją a konstrukcją. O poezji Srečka Kosovela w kontekście konstruktywistycznym, s. 228; 25 zł
Justyna Tymieniecka-Suchanek: Proza Walerija Briusowa wobec kultury. W poszukiwaniu analogii historycznych, s. 184; 20 zł
Joanna Wilk-Racięska: El tiempo interior. Una aproximación al aspecto en espańol, s. 276; 32 zł


Kultura i język polski dla cudzoziemców

Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących. T. 2: Henryk Sienkiewicz: "Latarnik", "Janko Muzykant". Red. Romuald Cudak, Jolanta Tambor, Wioletta Hajduk-Gawron, s. 96; 7 zł
Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących. T. 3: Maria Konopnicka: "Nasza szkapa"; Eliza Orzeszkowa: "Dobra pani". Red. Romuald Cudak, Jolanta Tambor, Wioletta Hajduk-Gawron, s.80; 7 zł
Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących. T. 4: Stefan Żeromski: "Siłaczka", "Rozdziobią nas kruki, wrony..." Red. Romuald Cudak, Jolanta Tambor, Wioletta Hajduk-Gawron, s. 70; 7,00 zł.
Anna Majkiewicz, Jolanta Tambor: Śpiewająco po polsku, s. 144 + płyta CD; 30 zł

Edytorstwo

Józef Ignacy Kraszewski, John of Dycalp [Placyd Jankowski]: "Powieść składana"; Jack Mac Tretful [Józef Aleksander Miniszewski], J.Z. Sójkowski [Józef Bogdan Dziekoński]: "Powieść zlepiana". Wstęp i oprac. Maciej i Barbara Szargotowie, s. 220; 20 zł
W kręgu oświeceniowej parodii. Stéphanie Félicité de Genlis: "Przepierzenie. Komedia w jednym akcie"; Jan Potocki: "Kalendarz starych mężów". Parodia "Przepierzenia" (z "Teatru" pani de Genlis). Oprac. i wstęp Janusz Ryba. s. 100; 15 zł

Bibliotekoznawstwo

Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogranicza Polski (XVI-XX wiek). Paralele i różnice. Red. Jolanta Gwioździk, Edward Różycki, s. 512 + wklejki; 60 zł
W kręgu książki, biblioteki i informacji naukowej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Żmigrodzkiemu. Red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, współpr. Diana Pietruch-Reizes, s. 372 + wklejki; 38 zł
Krystyna Heska-Kwaśniewicz: "Taki to mroczny czas". Losy pisarzy śląskich w okresie wojny i okupacji hitlerowskiej, s. 216; 25 zł
Maria Kalczyńska: Kultura książki polskiej w Niemczech. Instytucje twórców, produkcji, upowszechniania, promocji i obiegu w ostatnim dwudziestoleciu XX wieku, s. 344; 37 zł
Zbigniew Żmigrodzki: Martina Schrettingera życie i dzieło (1772-1851), s. 78 + wklejki; 13 zł

Kultura i sztuka

Pieśń religijna na Śląsku. Stan zachowania i funkcje w kulturze. Red. Krystyna Turek, współudz. Bogumiła Mika; s. 132;15 zł
Punkty widzenia II / Pohledy II. Strategie autorskie w czeskim i polskim teatrze i filmie. Red. Tatiana Lazorčakova, Ewa Wąchocka, s. 208; 18 zł
Żydzi w lustrze dramatu, teatru i krytyki teatralnej. Red. Eleonora Udalska, współpr. Anny Tytkowska, s. 344; 38 zł
Anna Gomóła: Saga rodu Borejków. Kulturowe konteksty "Jeżycjady", s. 168; 15 zł
Lucyna Spyrka: Radošinské naivné divadlo. Między konwencją a kontestacją, s. 152 + wklejka; 18 zł

Prawo

"Problemy Prawa Karnego". T. 25. Red. Kazimierz Marszał, s. 252; 30 zł
Z dziejów prawa. Cz. 5. Red. Adam Lityński, s. 152; 18 zł
Barbara Mikołajczyk: Osoby ubiegające się o status uchodźcy. Ich prawa i standardy traktowania, s. 296; 40 zł
Olga S i t a r z: Ochrona praw dziecka w polskim prawie karnym na tle postanowień Konwencji o prawach dziecka, s. 252; 30 zł
okładka

Seweryn Świaczny: Nierozerwalność małżeństwa a rozwiązanie małżeństwa naturalnego w prawie kanonicznym, s. 208; 22 zł

Pedagogika

"Chowanna" (półrocznik), R. XLVI (LIX), T. 2 (21): Nauki o wychowaniu w ponowoczesnym świecie. Cz. 2. Red. Stanisław Juszczyk, s. 226; 22 zł
"Chowanna" (półrocznik), R. XLVII (LX), T. 1 (22): W kręgu niepełnosprawności. Red. Adam Stankowski, s. 208; 22 zł
Edukacja kulturalna. Wybrane obszary. Red. Katarzyna Olbrycht, s. 226 + wklejka; 23 zł
Wątki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych. Red. Zenon Gajdzica, Anna Klinik, s.332; 38 zł
Elżbieta Górnikowska-Zwolak: Szkic do portretu Ślązaczki. Refleksja feministyczna. Wyd. drugie, s. 232; 25 zł
Ewa Jarosz: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. Wyd. czwarte, s. 120; 9 zł
Urszula K a m i ń s k a: Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania. Wyd. trzecie, s. 124; 9 zł
Krzysztof Maliszewski: Teoria wychowania moralnego w pedagogice kultury II Rzeczypospolitej, s. 188; 20 zł
Wiesława A. Sacher: Słuchanie muzyki a kształtowanie emocjonalności dzieci, s.156 + wklejka; 20 zł

Psychologia

"Psychologia. Badania i Aplikacje". T. 6: Bezrobocie jako wyzwanie. Red. Zofia Ratajczak, s. 180; 19 zł
"Zarządzanie i Technologie Informacyjne". T. 1: Komunikacja w dobie Internetu. Red. Barbara Kożusznik, s. 188; 21 zł
Spójność rodziny a jej obraz w oczach dorastających dzieci. Red. Maria John-Borys, s. 172; 19 zł
Zachowanie się w sytuacji ryzyka. Red. Ryszard Studenski, s. 184; 20 zł
Agata Chudzicka-Czupała: Bezrobocie. Różne oblicza wsparcia, s. 156; 18 zł
Eugenia M a n d a l: Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią. Wyd. drugie, zmienione, s. 276; 35 zł
Ryszard S t u d e n s k i: Ryzyko i ryzykowanie, s. 316; 38 zł

Matematyka

"Annales Mathematicae Silesianae". T. 18. Editorial Board, s. 80; 10 zł
Justyna Sikorska: Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii. Wyd. drugie, s.156; 14 zł

Chemia

Franciszek Buhl, Krystyna Kania, Barbara Mikuła: Obliczenia rachunkowe z chemii analitycznej. Wyd. trzecie, s. 256; 30 zł
Piotr Kuś: Nowe pochodne cyklofanowe. Synteza, charakterystyka fizykochemiczna, struktura, s. 136; 14 zł

Biologia

Piotr Krupa: Ektomikoryzy i ich znaczenie dla drzew rosnących na terenach zanieczyszczonych metalami ciężkimi, s. 92; 9 zł
Grażyna Madej: Rozwój zgrupowań roztoczy Mesostigmata (Arachnida, Acari) na nieużytkach poprzemysłowych, s. 208; 25 zł
Piotr Skubała: Colonization and development of oribatid mite communities (Acari: Oribatida) on post-industrial dumps, s.208 + wklejki; 30 zł
Tomasz Staszewski: Reakcja drzewostanów świerkowych na depozycję zanieczyszczeń powietrza, s. 152 + wklejki; 18 zł
Andrzej Urbisz: Konspekt flory roślin naczyniowych Jury Krakowsko-Częstochowskiej, s. 286 + wklejki; 37 zł

Nauki o Ziemi

"Geologia". T. 16. Red. Łukasz Karwowski, s. 238 + wklejki; 30 zł
Środowisko hydrogeochemiczne karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Red. Andrzej Różkowski, s. 174 + wklejka; 65 zł
Włodzimierz Łapot: Optyka kryształów dla geologów i gemmologów, s. 284 + wklejka; 30 zł
okładka

Ireneusz Malik: Rola lasu nadrzecznego w kształtowaniu koryta rzeki meandrującej na przykładzie Małej Panwi (Równina Opolska). s. 96 + wklejki; 12 zł

Nauka o materiałach

Antoni Wala: Mikroskopowe badania metalograficzne, s. 144 + wklejka; 15 zł

Nauki techniczne

Elektroceramika ferroelektryczna. Red. Zygmunt Surowiak, s. 396; 42 zł
Piotr Porwik: Przekształcenia ortogonalne dla ekstrahowania cech widma danych binarnych, s. 148; 16 zł
Ten artykuł pochodzi z wydania: