Kronika Uniwersytecka - Marzec 2005

Nominacja profesorska

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z 18 stycznia 2005 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych Panu Jarosławowi Polańskiemu, kierownikowi Zakładu Chemii Organicznej Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich odbędzie się w Warszawie w ustalonym przez Prezydenta terminie.

Rektor UŚ Honorowym Członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek został wyróżniony tytułem Honorowego Członka Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Wyróżnienie zostało przyznane w uznaniu działań prof. Janusza Janeczka na rzecz wspierania rozwoju Izby, promowania idei samorządności oraz integracji przedsiębiorców. Uroczystość nadania tytułu odbyła się w ramach obchodów 15-lecia RIG 4 lutego w sali Sejmu Śląskiego w Katowicach.

Nagrody dla Magdaleny Piekorz

Magdalena Piekorz, absolwentka Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ, reżyserka filmu Pręgi została wyróżniona przez redakcję "Dziennika Zachodniego" nagrodą Miody 2004. Wyróżnienia przyznawane są przez gazetę po raz dwunasty za wybitne dokonania w danym roku. Uroczystość wręczenia Miodów 2004 odbyła się 4 lutego w Chorzowie podczas gali z okazji 60. rocznicy powstania "Dziennika Zachodniego". Magdalena Piekorz została nagrodzona za wspaniały debiut fabularny, film, który "pogodził oczekiwania publiczności i wymagania krytyków, a jednocześnie nie schlebiał ani jednym ani drugim". Miody 2004 odebrali również: dr inż. Josef Byrtus - konsul generalny Republiki Czeskiej w Katowicach, Tadeusz Cozac - Prezes Koła Terenowego Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta w Bielsku-Białej, Otylia Jędrzejczak - mistrzyni olimpijska 2004 i dr Jolanta Markowska - pediatra, założycielka i prezes Społecznego Towarzystwa Hospicjum Cordis w Mysłowicach.

Pręgi otrzymały również pięć nagród, w tym nagrodę główną XII Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Filmowej Prowincjonalia 2005, który zakończył się 6 lutego we Wrześni. Pręgi uznane przez publiczność za najlepszy film festiwalu zostały nagrodzone drewnianą statuetką Jańcia Wodnika. Oprócz nagrody głównej film zwyciężył w kategoriach: najlepsza rola męska - nagroda dla Michała Żebrowskiego muzyka - nagroda dla Adriana Konarskiego nagroda dziennikarzy - nagroda dla Magdaleny Piekorz nagroda specjalna - dla młodego aktora Wacława Adamczyka Prowincjonalia to festiwal promujący wartościowe produkcje filmowe o tematyce wiejskiej i małomiasteczkowej oraz kino oryginalne i artystyczne, w którym dominuje świat prostych wartości. W tegorocznej edycji brało udział ponad 50 filmów polskich i zagranicznych. W konkursie uczestniczyły wyłącznie produkcje polskie z ostatnich kilkunastu miesięcy. Pokazom towarzyszyły spotkania z twórcami.

Akredytacja dla geologii i teologii

Kierunki studiów geologia i teologia prowadzone na Wydziałach: Nauk o Ziemi i Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego są kolejnymi, które otrzymały pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Negatywną ocenę otrzymał kierunek zarządzanie i marketing prowadzony na poziomie zawodowym i magisterskim w Szkole Zarządzania UŚ. Pozytywnie oceniona została jakość kształcenia na poziomie zawodowym i magisterskim geologii oraz na poziomie magisterskim teologii. Decyzja oznacza, że uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów zawodowych i magisterskich, a poziom prowadzonych studiów odpowiada kryteriom jakościowym. Następna ocena jakości kształcenia kierunków nastąpi w roku akademickim 2009/2010. Uczelnia odwołała się od negatywnej oceny dla kierunku zarządzanie i marketing składając wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek zostanie rozpatrzony na posiedzeniu wspólnym zespołu kierunków studiów i Prezydium Komisji. Ostateczna decyzja znana będzie najprawdopodobniej jeszcze w tym miesiącu.

Konkurs kalendarzy

Kalendarz firmowy Uniwersytetu Śląskiego na rok 2005 został zgłoszony do I Międzynarodowego Przeglądu Kalendarzy i Kart Świąteczno-Noworocznych "Vidical 2005", który trwał od 3 do 28 lutego w Muzeum Plakatu w Wilanowie. W przeprowadzonym w pierwszych dniach przeglądu konkursie brązowy medal zdobył Kalendarz Śląski na rok 2005 wydany przez Fundację "Rzecz Śląska", zawierający eseje znanych i cenionych na Śląsku osób, jak prof. Jan Miodek, abp Damian Zimoń, prof. Tadeusz Sławek i prof. Marek Szczepański. Zorganizowany po raz pierwszy Międzynarodowy Konkurs Kalendarzy i Kart Świąteczno-Noworocznych "Vidical" jest kontynuacją piętnastu wcześniejszych edycji ogólnopolskich. Jego celem jest porównanie osiągnięć i uhonorowanie twórców i zleceniodawców najlepiej posługujących się sztuką poligrafii, typografii, fotografii i ilustracji. Organizatorami przeglądu są Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie oraz firmy: ESTYMA i VIDICAL.

Wśród 25 najlepszych

Artykuł pracowników Uniwersytetu Śląskiego: dr. Dariusza Malczewskiego i prof. dr. hab. Lesława Tepera z Wydziału Nauk o Ziemi oraz mgr. Jerzego Dordy z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii znalazł się wśród 25 wyróżnionych w roku artykułów - Most requested articles October 2003 - September 2004, spośród prac zamieszczonych w prestiżowym czasopiśmie "Journal of Environmental Radioactivity" z listy ISI (tzw. listy filadelfijskiej). Zestawienie prac zawierające artykuł naukowców UŚ zatytułowany Assessment of natural and anthropogenic radioactivity levels in rocks and soils in the environs of Swieradow Zdroj in Sudetes, Poland, by in situ gamma-ray spectrometry zostało opublikowane przez wydawnictwo naukowe "Elsevier".

Badania Arktyki i Antarktyki

Zespół naukowców Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Jacka Jani, Dziekana Wydziału, bierze udział w realizacji projektu badawczego dotyczącego struktury, ewolucji i dynamiki litosfery, kriosfery i biosfery w europejskim sektorze Arktyki oraz w Antarktyce. Projekt zamówiony przez KBN jest realizowany przez Instytut Geofizyki PAN oraz Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. W realizacji projektu uczestniczą zespoły naukowców z kilkunastu instytucji naukowych w Polsce. Zadania powierzone naukowcom Wydziału Nauk o Ziemi UŚ obejmują badania terenowe kriosfery na Spitsbergenie oraz analizy prób i zebranych materiałów, opracowanie wyników i przygotowanie do wydania monografii i map tematycznych.

Porozumienie z Policją - pomoc ofiarom przestępstw

11 lutego JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego podpisał porozumienie ze Śląskim Komendantem Policji w Katowicach, które umożliwia studentom UŚ czynne uczestnictwo w pracy punktów konsultacyjnych dla ofiar przestępstw. Punkty konsultacyjne zostaną włączone w działalność na rzecz pomocy osobom poszkodowanym w wyniku przestępstw prowadzoną na terenie województwa śląskiego przez samorządy terytorialne i organizacje pozarządowe. We współpracę mogą zaangażować się studenci wydziałów: Prawa i Administracji, Pedagogiki i Psychologii, Nauk Społecznych oraz Teologicznego. Zgodnie z porozumieniem Uczelnia zapewni studentom niezbędną pomoc organizacyjną i opiekę naukowo-dydaktyczną. Oceny i wnioski wynikające z praktycznej realizacji wszechstronnej pomocy ofiarom przestępstw będą wykorzystywane w pracy dydaktycznej i naukowej.

O przełomowych pracach Einsteina

Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego był organizatorem spotkania O przełomowych pracach Einsteina - 100 lat później, związanego z obchodami Światowego Roku Fizyki 2005. W czasie spotkania o wybranych zagadnieniach związanych z pracami Einsteina mówili naukowcy z Instytutu Fizyki UŚ: dr hab. Krzysztof Wójcik, prof. zw. dr hab. Jerzy Łuczka i prof. zw. dr hab. Marek Zrałek. Dyrektor Instytutu Fizyki wręczył nagrodę ufundowaną dla najlepszego studenta fizyki: nagrodę otrzymał student IV roku Adam Rej. Spotkanie odbyło się 24 lutego w III sali audytoryjnej Instytutu Fizyki. Ogłoszenie przez UNESCO, a następnie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ roku 2005 Światowym Rokiem Fizyki miało na celu uczczenie 100. rocznicy ukazania się 4 przełomowych dla rozumienia świata prac Alberta Einsteina. Nagroda dla najlepszego studenta została przyznana po raz pierwszy. Jest wyróżnieniem za szczególne wyniki w studiowaniu lub osiągnięcia w pracy naukowej. Wnioski dotyczące kandydatów składali nauczyciele akademiccy pracujący w Instytucie. Spotkanie prowadzili prof. dr hab. Krystian Roleder i dr Jerzy Jarosz. Uczestniczył w nim JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek.

Podyplomowe studia archiwistyki kościelnej po raz pierwszy

Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego ruszyły pierwsze w Polsce podyplomowe studia z zakresu archiwistyki kościelnej. Przyjęto 30 z 40 osób zgłoszonych na pierwszy rok. Kolejny nabór odbędzie się z początkiem roku akademickiego 2005/2006. Roczne studia obejmują trzy bloki tematyczne: historyczny, archiwistyczny oraz informatyczno-archiwalny. W programie studiów znajdują się również zajęcia z konserwatorami papieru i skóry oraz z prawnikami. Wykładowcami będą m.in. szefowie Centralnego Ośrodka Informacji Archiwalnej i Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie i polscy członkowie najbardziej opiniotwórczego światowego gremium archiwistycznego - Międzynarodowej Rady Archiwalnej. Uroczysta inauguracja studiów odbyła się 12 lutego na Wydziale Teologicznym. Uczestniczyli w niej bp Piotr Libera, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, bp Jan Kopiec, historyk z Uniwersytetu Opolskiego oraz ks. prof. Jan Związek, Prezes Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych.

Rafał Ziemkiewicz o naprawie państwa

Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Społecznych oraz Stowarzyszenie Konserwatywno-Liberalne KoLiber byli organizatorami spotkania z Rafałem Ziemkiewiczem, publicystą społeczno-politycznym, pisarzem SF. Spotkanie zatytułowane Jak naprawić państwo? odbyło się 24 lutego w auli WNS.

Opracowała:
Małgorzata Krasuska-Korzeniec
Biuro Promocji i Karier UŚ

Ten artykuł pochodzi z wydania: