PUBLIKACJE 2000

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

W roku 2000 oficyna uniwersytecka wydała 123 tytuły o łącznej objętości 1938 arkuszy wydawniczych. Prace zbiorowe zawierają rezultaty badań nad określonym problemem bądź na ich treść składają się materiały z konferencji i sesji naukowych. Sporą część publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego stanowią opracowania monograficzne, będące często wyróżnionymi rozprawami doktorskimi, pracami habilitacyjnymi oraz monografiami samodzielnych pracowników naukowych. Efektem działalności edytorskiej są także pomoce dydaktyczne dla studentów. Oprócz publikacji naukowych i skryptów wydano również materiały informacyjno-promocyjne (3 tytuły o obj. 13,5 ark. wyd.).

W tabeli przedstawiono, jaki udział w produkcji wydawniczej mają poszczególne wydziały (dane w liczbach i arkuszach wydawniczych).
WYDZIAŁ WYDAWNICTWA CIĄGŁE I CZASOPISMA PRACE NAUKOWE SKRYPTY OGÓŁEM
prace zbiorowe monografie
liczba tytułów liczba arkuszy liczba tytułów liczba arkuszy liczba tytułów liczba arkuszy liczba tytułów liczba arkuszy liczba tytułów liczba arkuszy
Biologii i Ochrony Środowiska 2 38,0 - - 3 38,0 3 33,5 8 109,5
Filologiczny 1 10,5 20 357,0 24 335,0 2 13,0 47 715,5
Matematyki, Fizyki i Chemii 1 8,0 - - 1 10,0 - - 2 18,0
Nauk Społecznych 1 32,5 5 98,5 10 165,5 - - 16 296,5
Nauk o Ziemi 2 29,5 - - 2 40,5 1 30,5 5 100,5
Pedagogiki i Psychologii 3 32,5 5 69,0 5 79,5 3 40,0 16 221,0
Prawa i Administracji 2 48,5 3 73,0 3 52,0 - - 8 173,5
Radia i Telewizji - - 1 14,5 - - - - 1 14,5
Techniki 5 51,0 - - 3 35,0 1 41,0 9 127,0
Pedagogiczno-Artystyczny 1 14,0 6 113,5 1 21,0 - - 8 148,5
Razem 18 264,5 41 725,5 51 776,5 10 158,0 120 1924,5

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Cabała S. (red.), „Acta Biologica Silesiana”. T. 34 (51): Ekologia roślin i zwierząt, s. 132, 15,0 zł (wyd. ciągłe)

Gorczyca J., A systematic study on Cylapinae with a revision of the Afrotropical Region (Heteroptera, Miridae), s. 174, 18,0 zł (monografia)

Editorial Board, Sustainable Development of Industrial and Urban Areas. Student Manual, s. 140 + wklejki (skrypt)

Łabużek S., Necklen D., Radziejewska-Lebrecht J. (eds.), Manual of Microbial Biotechnology, s. 170 (skrypt)

Nakielski J., Tensorowy model wzrostu w zastosowaniu do wierzchołka korzenia, s. 128, 15,0 zł (monografia)

Rostański K., Wykłady z botaniki systematycznej (skrypt dla studentów I roku biologii kierunków uniwersyteckich), wyd. II, s.114 + wklejki, 10,0 zł (skrypt)

Sokół S., Ganodermataceae Polski. Taksonomia, ekologia i rozmieszczenie, s. 134 + wklejki, 15,0 zł (monografia)

Wika S. (red.), „Acta Biologica Silesiana”. T. 35 (52): Tom jubileuszowy dedykowany Profesorowi Krzysztofowi Rostańskiemu z okazji 45-lecia pracy naukowej, s. 286 + wklejki, 30,0 zł (wyd. ciągłe)

Wydział Filologiczny

Abłamowicz A. (red.), Le roman de l’historie dans l’historie du roman, s. 368, 36,0 zł (praca zbiorowa)

Arabski J. (ed), Studies in Foreign Language Acquisition and Teaching, s. 264, 21,0 zł (praca zbiorowa)

Bajerowa I., Polski język ogólny XIX wieku. Stan i ewolucja. T. 3: Składnia. Synteza, s. 184, 15,0 zł (monografia)

Banyś W. Système de si en français moderne. Esquisse d’une approche cognitive, s. 406, 35,0 zł (monografia)

Banyś W. (red.), „Neophilologica”. Vol. 14: Études de linguistique, s. 128, 13,0 zł (wyd. ciągłe)

Barłowska M., Jerzy Ossoliński. Orator polskiego baroku, s. 264, 25,0 zł (monografia)

Blicharski M. (red.), Lubocha-Kruglik J. (współred.), Słowotwórstwo, semantyka i składnia języków słowiańskich. T. 2, s. 240, 22,0 zł (wyd. wielotomowe)

Cichońska M., Wyrażenia zaimkowe w kształtowaniu dyskursu potocznego na materiale sztokawskiego literackiego systemu językowego (ze szczególnym uwzględnieniem języka mieszkańców Sarajewa), s.116, 12,0 zł (monografia)

Czapik-Lityńska B., Darasz Z. (red.), Studia z historii literatury i kultury Słowian, s. 192, 20,0 zł (praca zbiorowa)

Dutka E., Ukraina w twórczości Włodzimierza Odojewskiego i Włodzimierza Paźniewskiego, s. 144, 12,0 zł (monografia)

Feine A., Żydek-Bednarczuk U. (Hrsg.), Beiträge zur Nomination im Deutschen und im Polnischen, s. 144, 15,0 zł (praca zbiorowa)

Iluk J., Nauczanie bilingwalne. Modele, koncepcje, założenia metodyczne, s. 140, 13,0 zł (monografia)

Janaszek-Ivaničkova H. (red.), Słowacja w obliczu Europy. Sonda. Materiały z konferencji naukowej, s. 186, 18,0 zł (praca zbiorowa)

Kalaga W., Rachwał T. (eds.), (Aesth)etics of Interpretation. Essays in Cultural Pratice, s. 176, 18,0 zł (praca zbiorowa)

Loewe I., Konstrukcje analityczne w poezji Młodej Polski, s.140, 14,0 zł (monografia)

Lyszczyna J., Pielgrzym w kraju rozkoszy. O poezji Konstantego Gaszyńskiego, s. 232, 18,0 zł (monografia)

Mazurek H. (red.), Dramat rosyjski. Klasyka i współczesność, s. 228, 23,0 zł (praca zbiorowa)

Nawarecki A. (red.), Miniatura i mikrologia literacka. T. 1, s. 306, 25,0 zł (praca zbiorowa)

Niewiara A., Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI–XIX wieku, s. 234, 20,0 zł (monografia)

Nowacki D., „Ja” nieuniknione. O podmiocie pisarstwa Jerzego Andrzejewskiego, s. 144, 12,0 zł (monografia)

Nowak I., Implicytne performatywy w języku rosyjskim i ich rola w konwersacji, s. 136, 13,0 zł (monografia)

Ocieczek R. (red.), Mazurkowa B. (współred.), Czasy potopu szwedzkiego w literaturze polskiej, s. 232 + wklejka, 25,0 zł (praca zbiorowa)

Olszówka M., Wołczyk U., Biblioteki pedagogiczne i działalność naukowa nauczycieli w województwie śląskim (1922–1939), s. 92, 10,0 zł (monografia)

Opacka A. (red.), Interpretacje i szkoła, s.116, 12,0 zł (skrypt)

Ostaszewska D. (red.), Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 1: Piękno mowy wielorakie, s. 368, 35,0 zł (praca zbiorowa)

Pastuchowa M., Zmiany semantyczne i strukturalne czasowników odrzeczownikowych w polszczyźnie, s. 152, 12,0 zł (monografia)

Piechota M., Od tytułu do Epilogu. Studia i szkice o Panu Tadeuszu, s. 168, 16,0 zł (monografia)

Piechota M. (red.), „Pieśni ogromnych dwanaście...” Studia i szkice o Panu Tadeuszu, s. 236 + wklejki, 25,0 zł (praca zbiorowa)

Pyzik T. (ed.), Jędrzejko P. (assist.), Reflections on Ethical Values in Post(?)Modern American Literature, s. 238, 20,0 zł (praca zbiorowa)

Pyzik T. (ed.), Sikora T. (assist.), New Shape of Ethics? Reflections on Ethical Values in Post(?)Modern American Cultures and Societies, s. 88, 9,0 zł (praca zbiorowa)

Rejter A., Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej, s. 140, 11,0 zł (monografia)

Rott D., Ryba R., Wilczek P., Literatura staropolska. Średniowiecze. Renesans. Barok. Przewodnik bibliograficzny dla studentów filologii polskiej, wyd. II, s. 56, 4,0 zł (skrypt)

Ryba R., Książę Wiśniowiecki Janusz Samuela Twardowskiego na tle bohaterskiej epiki biograficznej siedemnastego wieku, s. 156, 14,0 zł (monografia)

Sajkiewicz V., Przestrzeń animowana. Plastyka teatralna Jana Berdyszaka, s. 192 + wklejki, 20,0 zł (monografia)

Socha I. (red.), Studia bibliologiczne. T. 12: Prace poświęcone pamięci Profesora Jerzego Ratajewskiego, s. 262 + wklejka, 22,0 (wyd. wielotomowe)

Starak G., Le langage théâtral d’Antonin Artaud, s. 140, 16,0 zł (monografia)

Stempczyńska B., Fast P. (red.), 50 lat polskiej rusycystyki literaturoznawczej, s. 268, 22,0 zł (praca zbiorowa)

Szargot M., Ziemia rozdziału – niebo połączenia. O liryce Zygmunta Krasińskiego, s. 134, 12,0 zł (monografia)

Szewczyk G. B. (Hrsg.), Erfolge und Niederlagen der Frauenfiguren in der deutschen und polnischen Literatur, s. 204, 20,0 zł (praca zbiorowa)

Tramer M., Literatura i skandal. Na przykładzie okresu międzywojennego, s. 180, 14,0 zł (monografia)

Udalska E., Krytyka teatralna. Rozważania i analizy, s. 228, 21,0 zł (monografia)

Wilkoń A., Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, wyd. II, s. 110, 12,0 zł (monografia)

Wojtynek-Musik K. (red.), L’espressione dei sentimenti in alcuni testi narrativi italiani del Novecento, s. 116, 12,0 zł (praca zbiorowa)

Wojtynek-Musik K., Poétiser à la manière symboliste. Étude sur les techniques symbolistes de l’imaginaire et de la versification, s. 170, 18,0 zł (monografia)

Wójcik W. (red.), Opacka-Walasek D. (współred.), Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria druga, s. 210, 20,0 zł (praca zbiorowa)

Żmigrodzki P., Właściwości składniowe analitycznych konstrukcji werbonominalnych w języku polskim, s. 228, 20,0 zł (monografia)

Żmigrodzki Z., Pietruch-Reizes D. (red.), Wokół Eco, s. 88, 7,0 zł (praca zbiorowa)

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Biela A., Algorythmic structural completeness and a retrieval system for proving theorems in algorythmic theories, s. 124, 12,0 zł (monografia)

Kom Red., „Annales Mathematicae Silesianae”. Vol. 14, s. 110, 10,0 zł (wyd. ciagłe)

Wydział Nauk o Ziemi

Konias A., Kartografia topograficzna Śląska Cieszyńskiego i zaboru austriackiego od połowy XVIII wieku do początku XX wieku, s. 260 + wklejki, 30,0 zł (monografia)

Łapot W., Gemmologia szczegółowa. Vademecum, s. 384, 30,0 zł (skrypt)

Pulina M. (red.), „Kras i Speleologia”. T. 10 (XIX), s. 168, 17,0 zł (wyd. ciągłe)

Rzętała M., Bilans wodny oraz dynamika zmian wybranych zanieczyszczeń zbiornika Dzierżno Duże w warunkach silnej antropopresji, s. 176, 20,0 zł (monografia)

Szczypek T. (red.), „Geographia. Studia et Dissertationes”. T. 23, s. 172 + wklejka, 18,0 zł (wyd. ciągłe)

Wydział Nauk Społecznych

Bańka J. (red.), Filozofia po tej i tamtej stronie wieku. Materiały z konferencji naukowej. Katowice–Wisła, 10–14 maja 1999 roku, s. 192, 16,0 zł (praca zbiorowa)

Bańka J. (red.), „Folia Philosophica”. T. 18, s. 384, 40,0 zł (wyd. ciągłe)

Dembiński B. (red.), W kręgu filozofii klasycznej, s. 248, 27,0 zł (praca zbiorowa)

Dobrowolski P. (red.), Władza lokalna a problemy rozwoju samorządności i decentralizacji w Polsce, s. 134, 12,0 zł (praca zbiorowa – nakład wyczerpany)

Dobrowolski P., Stolarczyk M. (red.), Polityka: przedmiot badań i formy jej przejawiania się, s. 406, 40,0 zł (praca zbiorowa)

Fertacz S., Polska myśl słowiańska w okresie drugiej wojny światowej, s. 198, 17,0 zł (monografia)

Glimos-Nadgórska A., Polskie szkolnictwo powszechne województwa śląskiego (1922–1939), s. 228, 23,0 zł (monografia)

Hrebenda Sz., Mitologia społeczna w literaturze fantastycznonaukowej, s. 134, 10,0 zł (monografia)

Kluczek A. A., Polityka dynastyczna w Cesarstwie Rzymskim w latach 235–284, s. 170 + wklejka, 18,0 zł (monografia)

Krzyżanowski L., Kościół katolicki wobec mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku w latach 1922–1930, s. 172, 15,0 zł (monografia)

Kucharski M., Działalność dyplomacji polskiej w Berlinie w latach 1788–1792, s. 148, 16,0 zł (monografia)

Michalczyk S., Media lokalne w systemie komunikowania. Współczesne tendencje i uwarunkowania rozwojowe, s. 264, 27,0 zł (monografia)

Noras. A. J., Kant a neokantyzm badeński i marburski, s. 244, 21,0 zł (monografia)

Panic I., Ostatnie lata Wielkich Moraw, s. 240, 21,0 zł (monografia)

Panic I., Wanatowicz M. W. (red.), Wieki stare i nowe. T. 1, s. 196, 20,0 zł (wyd. wielotomowe)

Rolnik D., Szlachta koronna wobec konfederacji targowickiej (maj 1792 – styczeń 1793), s. 184, 20,0 zł (monografia)

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Balukiewicz M., Protektoraty lwowskie. Początki i rozwój praktyki opiekuńczo-wychowawczej we Lwowie i na ziemi lwowskiej od końca XVIII stulecia do wybuchu II wojny światowej, s. 156, 16,0 zł (monografia)

Drynda D. (red.), Inspiracje dla współczesnej edukacji w dydaktyce Drugiej Rzeczypospolitej, s. 132, 14,0 zł (praca zbiorowa)

Heszen-Niejodek I. (red.), Jak żyć z chorobą, a jak ją pokonać, s. 152, 15,0 zł (praca zbiorowa)

Heszen-Niejodek I., Ratajczak Z. (red.), Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne, wyd. II, s. 150, 15,0 zł (praca zbiorowa)

Juszczyk S., Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia (o problemach tworzącego się społeczeństwa informacyjnego), s. 216, 20,0 zł (monografia)

Juszczyk S. (red.), Transforming Educational Reality in Poland at the Threshold of the 21st Century, s. 266, 21,0 zł (praca zbiorowa)

Kosek-Nita Bogumiła, Raś Danuta (red.), Kontakty z ludźmi „Innymi” jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji, s. 164, 15,0 zł (skrypt)

Kowalska-Kantyka Małgorzata, Sytuacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w okresie transformacji systemowej (na przykładzie byłego województwa katowickiego), s. 96, 10,0 zł (monografia)

Kożusznik B. (red.), Adamiec M. (współred.), Współczesne problemy zarządzania ludźmi, s. 152, 15,0 zł (praca zbiorowa)

Mandal E., Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią, s. 276, 30,0 zł (monografia)

Nowak A., Wójcik M., Kobieta w rodzinie w II Rzeczypospolitej i współcześnie. Zagadnienia filozoficzne, społeczno-edukacyjne i prawne, s. 170, 15,0 zł (skrypt)

Stanik J. M. (red.), „Chowanna”, R. XLIII (LIV), T. 1 (14), s. 148, 7,0 zł (czasopismo – półrocznik)

Stanik J. M. (red.), „Psychologia. Badania i Aplikacje”. T. 3: Trudności i zaburzenia w społecznym funkcjonowaniu człowieka, s. 136, 12,0 zł (wyd. ciągłe)

Syrek E., Zdrowie w aspekcie pedagogiki społecznej, s. 144, 15,0 zł (skrypt)

Wysocka E., Młodzież a religia. Społeczny wymiar religijności młodzieży, s. 184, 20,0 zł (monografia)

Żechowska B. (red.), „Chowanna”, R. XLIII (LIV), T. 2 (15), s. 108, 7,0 zł (czasopismo – półrocznik)

Wydział Prawa i Administracji

Marszał K. (red.), „Problemy Prawa Karnego”. T. 23, s. 130, 13,0 zł (wyd. ciagłe)

Martysz Cz., Właściwość organów samorządu terytorialnego w postępowaniu administracyjnym, s. 254, 27,0 zł (monografia)

Mikosz R. (red.), Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Profesora Antoniego Agopszowicza, s. 302 + wklejka, 25,0 zł (praca zbiorowa)

Nowakowska-Małusecka J., Odpowiedzialność karna jednostek za zbrodnie popełnione w byłej Jugosławii i w Rwandzie, s. 222, 20,0 zł (monografia)

Pazdan M. (red.) „Problemy Prawne Handlu Zagranicznego”. T. 19/20, s. 412, 45,0 zł (wyd. ciągłe)

Pazdan M. (red.) Valeat aequitas. Księga pamiątkowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu, s. 542 + wklejka, 50,0 zł (praca zbiorowa)

Zacharko L., Prywatyzacja zdań publicznych gminy. Studium administracyjnoprawne, s. 152, 15,0 zł (monografia)

Zwierzchowski E. (red.), Mączyński M. (współred.), Podstawowe pojęcia pierwszego rozdziału Konstytucji RP. Materiały Ogólnopolskiej Sesji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego (Wisła, 3–5 czerwca 1999 roku), s. 98, 9,0 zł (praca zbiorowa)

Wydział Radia i Telewizji

Dudek W. (red.), Radio i telewizja. Informacja, kultura, polityka. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Katowice, 19–20 listopada 1998 roku, s. 208, 15,0 zł (praca zbiorowa)

Wydział Techniki

Barcik J. (red.), „Fizyka i Chemia Materiałów”. T. 1 (16), s. 138, 15,0 zł (wyd. ciągłe)

Barcik J., Kupka M., Wala A., Technologia metali. T. 2: System i techniki wytwarzania, s. 520, 45,0 zł (podręcznik)

Bojarski Z., Gąsior E., Pająk L. (Kom. Red.), „Archiwum nauki o materiałach”. T. 21, nr 1, s. 1–64, 7,0 zł (czasopismo – kwartalnik)

Bojarski Z., Gąsior E., Pająk L. (Kom. Red.), „Archiwum nauki o materiałach”. T. 21, nr 2, s. 65–128, 7,0 zł (czasopismo – kwartalnik)

Bojarski Z., Gąsior E., Pająk L. (Kom. Red.), „Archiwum nauki o materiałach” T. 21, nr 3–4, s. 129–208, 14,0 zł (czasopismo – kwartalnik)

Gajos M., Opis patentowy jako źródło informacji, s.168, 16,0 zł (monografia)

Porwik P., Widmowe modelowanie systemów cyfrowych o zadanych cechach, s. 132, 12,0 zł (monografia)

Rasek J., Wybrane zjawiska dyfuzyjne w metalach krystalicznych i amorficznych, s. 138, 15,0 zł (monografia)

Surowiak Z. (red.), „Prace Wydziału Techniki”. T. 31: Ferroelektryki tlenowo-oktaedryczne (2), s. 264, 25,0 zł (wyd. ciągłe)

Filia UŚ w Cieszynie – Wydział Pedagogiczno-Artystyczny

Bukowska-Floreńska I. (red.), „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”. T. 4: Przestrzeń kulturowego współistnienia, s. 164, 17,0 zł (wyd. ciągłe)

Bauman-Szulakowska J. (red), Współczesność spadkobiercą tradycji. Z problematyki śląskiej kultury muzycznej, s. 120, 12,0 zł (praca zbiorowa)

Kojs W. (red.), Dawid Ł. (współred.), Homo communicus. Szkice pedagogiczne, s. 248, 25,0 zł (praca zbiorowa)

Lewowicki T. (red.), Ogrodzka-Mazur E., Szczurek-Boruta A. (współred.), Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie, s. 354, 30,0 zł (praca zbiorowa)

Lewowicki T. (red.), Szczurek-Boruta A. (współred.), Szkoła na pograniczach, s. 206, 16,0 zł (praca zbiorowa)

Mrózek R. (red.), Język w przestrzeni edukacyjnej, s. 236, 20,0 zł (praca zbiorowa)

Mrózek R. (red.), Kultura – język – edukacja. T. 3, s. 280, 25,0 zł (wyd. wielotomowe)

Olbrycht K., Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby, s. 264, 28,0 zł (monografia)

VARIA

Kalus S., Pazdan M. (oprac.), Franz Bydlinski. Doctor honoris causa Universitatis Silesiensis, s. 60

Dysponenda publikacji (stan na dzień 30 stycznia 2000 roku)

Katalog publikacji 1999