Tradycja i współczesność w dydaktyce polonistycznej

14 grudnia 2005 roku odbyła się II Studencka Konferencja Naukowa Polonistycznego Koła Młodych Dydaktyków na temat Tradycji i współczesności w dydaktyce polonistycznej. Prodziekan Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Józef Olejniczak, otwierając obrady, wyraził nadzieję, że praca Koła, a także zorganizowana konferencja, która wpisuje się w bogatą działalność naukową Uniwersytetu Śląskiego, przyczynią się do zmiany wizerunku polonisty w szkole, poprawy jakości jego pracy i zwiększenia satysfakcji zawodowej.

Studentki, przygotowując referaty na konferencję Tradycja i współczesność w dydaktyce polonistycznej sięgały do prac zasłużonych, a dziś niesłusznie zapomnianych, teoretyków i praktyków dydaktyki związanych z Uniwersytetem Śląskim i starały się odnaleźć kontynuację ich dorobku we współczesnej praktyce dydaktycznej. Wśród cytowanych autorów znaleźli się m.in.: Jan Cofalik, Irena Tabakowska, Zofia Nowakowa i Elżbieta Przyklenk. Owocem tych inspirujących poszukiwań było siedem zaprezentowanych referatów. Dotyczyły one zróżnicowanych zagadnień z dziedziny dydaktyki języka polskiego i dydaktyki literatury takich jak:

Magdalena Izydorczyk - studentka IV roku fililogii polskiej
Magdalena Izydorczyk - studentka
IV roku fililogii polskiej
charakterystyka jako forma wypowiedzi (Monika Sadowska), zależność pomiędzy szybkością czytania a sprawnością ortograficzną (Anna Guzy), notatka na lekcjach języka polskiego (Magdalena Izydorczyk), literatura i sztuka na lekcjach (Alicja Podstolec), metody aktywizujące (Marta Sołtysik), integracja treści nauczania w podręcznikach (Anna Guzy) oraz kształcenie polonistyczne w ujęciu pedagogów (Agnieszka Pytel).

Na zaproszenie dr Olgi Przybyli, opiekuna Koła i głównego organizatora konferencji, wykład gościnny wygłosiła dr Zofia Adamczykowa. Była to refleksja nad życiem i pracą Mieczysławy Mitery -Dobrowolskiej, zasłużonej dla polskiej dydaktyki pedagog związanej z naszym Uniwersytetem. Wykład przeplatany anegdotami i wspomnieniami był świadectwem żywej pamięci o prof. Dobrowolskiej i zażyłości, jaka może łączyć pedagoga z wychowankiem.

Obradom przewodniczyły - w pierwszej części prof. dr hab. Ewa Jaskółowa, w części drugiej prof. dr hab. Helena Synowiec. W konferencji brali udział również pracownicy naukowi Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Instytutu Języka Polskiego oraz liczna grupa studentów. Należy dodać, że pomimo wielkiego stresu, jakim dla referentów był ich "naukowy debiut", wystąpienia zostały przyjęte życzliwie, a część z nich stała się inspiracją do dyskusji.

Foto: S. Cichoń

Wydaje się, że duża liczba uczestników konferencji, różnorodność tematyczna referatów i żywa dyskusja wokół nich są gwarantami tego, iż praca polonisty w szkole nie musi być gehenną a może stać się satysfakcjonującą przygodą.

Bezpośrednio po konferencji odbyło się spotkanie opłatkowe członków Polonistycznego Koła Młodych Dydaktyków, w którym udział wzięły również prof. Jaskółowa, prof. Synowiec i dr Adamczykowa. Spotkanie to było okazją, by w świątecznej już atmosferze kolędować, wymieniać się refleksjami, ale także życzeniami i serdecznościami.

ALICJA PODSTOLEC

Autorzy: Alicja Podstolec, Foto: S. Cichoń
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Zobacz stronę wydania...