Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego - Luty 2006

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

FILOZOFIA. Filozofia i czas przeszły. Profesorowi Czesławowi Głombikowi w 70. rocznicę urodzin. Red. Barbara S z o t e k, Andrzej J. N o r a s, fot., wklejka, 70 zł

SOCJOLOGIA. Bezradność. Interdyscyplinarne studium zjawiska w kontekście zmiany społecznej i edukacyjnej. Red. Zenon G a j d z i c a, Marek R e m b i e r z, bibliogr., summ., Zsfg, rés., 32 zł

POLITOLOGIA. "Studia Politicae Universitatis Silesiensis". T. 1. Red. Jan I w a n e k, Mieczysław S t o l a r c z y k przy współpr. Olgi S z u r y-O l e s i ń s k i e j, tab., schem., wykr., summ., Zsfg, 38 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Skala "mikro" w badaniach literackich. Red. Aleksander N a w a r e c k i, Monika B o g d a n o w s k a, summ., rés, 15 zł

Anna K u c z: Dyskurs z Filozofią w "Consolatio Philosophiae" Boecjusza, bibliogr., indeks, summ., rias., 21 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. "Neophilologica". T. 17: Études sémantico-syntaxiques des langues romanes. [Studia nad składnią i semantyką języków romańskich]. Red. Wiesław B a n y ś, bibliogr., rys., 28 zł

Piotr M a m e t: Język w służbie menedżerów - deklaracja misji przedsiębiorstwa, bibliogr., indeksy, aneksy, schem., tab., summ., rez., 38 zł

RADIO, TELEWIZJA, FILM. Krystyna D o k t o r o w i c z: Europejski model społeczeństwa informacyjnego. Polityczna strategia Unii Europejskiej w kontekście globalnych problemów wieku informacji, bibliogr., indeksy, summ., rés., 40 zł

ZARZĄDZANIE i TECHNOLOGIE INFORMACYJNE. Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji. Red. Barbara K o ż u s z n i k, bibliogr., tab., rys., streszcz., summ., Zsfg, 32 zł

PEDAGOGIKA. "Chowanna" 2005. R. XLVIII (LXI), T. 2 (25): Między przeszłością a przyszłością edukacji dorosłych. Red. Agnieszka S t o p i ń s k a-P a j ą k, bibliogr., tab., summ., 25 zł

MATEMATYKA. "Annales Mathematicae Silesianae". T. 19. Editorial Board, bibliogr., 10 zł

NAUKI o ZIEMI. "Geographia. Studia et Dissertationes". T. 27. Red. Tadeusz S z c z y p e k, bibliogr., tab., rys., fot., wklejka, streszcz., summ., rez., 32 zł

"Kras i Speleologia". T. 11 (XX). Red. Marian P u l i n a, bibliogr., tab., ryc., fot., wklejka, streszcz., summ., rés., 30 zł

Podręczniki i skrypty

POLITOLOGIA. Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej. Ustrój, organy władzy, partie polityczne. Wyd. 2. rozszerz. Red. Marek B a r a ń s k i przy współpr. Elżbiety P i o s k o w i k, bibliogr., aneks, wklejka, tab., 58 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Edward D ł u g a j c z y k: Polska konspiracja wojskowa na Śląsku Cieszyńskim w latach 1919-1920

FILOZOFIA. Czesław G ł o m b i k: Obecność filozofa. Studia historycznofilozoficzne o Władysławie Tatarkiewiczu

TEOLOGIA. Pojednanie drogą Kościoła. Dziesięciolecie encyklilki "Ut unum sint". Red. ks. Józef B u d n i a k

LITERATUROZNAWSTWO III Spotkanie Słowacystów Polskich. X lat Republiki Słowackiej w perspektywie polskich słowacystów. Red. Lucyna S p y r k a

Wykłady lozańskie Adama Mickiewicza. Red. Aleksander N a w a r e c k i, Beata M y t y c h-F o r a j t e r

JĘZYKOZNAWSTWO. Czas i konwersacja. Przeszłość i teraźniejszość. Red. Małgorzata K i t a, Jan G r z e n i a

Leksyka i gramatyka w tekście. Konfrontatywne studia rusycystyczne. Red. Małgorzata B o r e k, Henryk F o n t a ń s k i

Ewa B i ł a s-P l e s z a k: Lingwistyczne aspekty związków intersemiotycznych

Łukasz T o f i l s k i: Modalność w epinikiach Pindara

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Stefan Z a b i e r o w s k i: Wojna i pamięć

PRAWO. Dissertationes Iuridicae Universitetis Silesiensis. T.1: Katarzyna S y c h t a: Rehabilitacja osób represjonowanych w latach 1944-1956

PSYCHOLOGIA. Adam A d a m s k i: Rola procesów bioelektronicznych w kształtowaniu percepcji zmysłowej i funkcji psychicznych człowieka

Joanna B i e l s k a: Between Psychology and Foreign Language Learning

ZARZĄDZANIE i TECHNOLOGIE INFORMACYJNE. "Zarządzanie i Technologie Informacyjne". T. 2: Metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu i sterowaniu. Red. Joanna J ó z e f o w s k a

PEDAGOGIKA. Mirosław K i s i e l: Muzyka w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Studium metodyczno-badawcze

NAUKI o ZIEMI. Barbara T o k a r s k a-G u z i k: The establishment and spread of alien plantspecies (kenophytes) in the flora of Poland

NAUKI TECHNICZNE. Andrzej D y s z k i e w i c z: Wpływ elektrofonoforezy® levamisolu na wyznaczniki symetrii ciała i stężenie kompleksów immunologicznych w wybranych zespołach bólowych okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa

Podręczniki i skrypty

PEDAGOGIKA. Ewa J a r o s z: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. Wyd. 6.

NAUKI TECHNICZNE. Andrzej S t o l a r z e w i c z: Metody syntezy polimerów i ich charakterystyka

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Zobacz stronę wydania...