Edycja piąta 2006

Konkurs literacki Uniwersytetu Gdańskiego na prozę

W konkursie udział może wziąć każdy autor, niezależnie od wieku, członkostwa w związkach i stowarzyszeniach literackich, kraju zamieszkania czy dorobku twórczego. Niepublikowane dotychczas zestawy konkursowe nadsyłać mogą osoby zarówno zajmujące się pisaniem profesjonalnie, jak i zupełni debiutanci, nieposiadający publikacji książkowych ani prasowych.

Uwaga! Zestawy przesyłane na Konkurs Literacki nie mogą jednocześnie brać udziału w innych konkursach. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany werdyktu lub odebrania nagrody, jeśli praca zgłoszona na Konkurs Literacki otrzyma - nawet w terminie późniejszym, czyli po ogłoszeniu przez ACK UG wyników - laury w innych konkursach.

Zanim wyślesz swoje prace, musisz przygotować je w odpowiedni sposób. Na konkurs są przyjmowane opowiadania, nowele, krótkie formy prozatorskie lub fragmenty powieści, nieprzekraczające 30 stron znormalizowanego wydruku komputerowego bądź maszynopisu.

Uwaga! Na pojedynczej stronie konkursowego zestawu nie powinno znaleźć się więcej niż 1800 znaków. Przyjmowane będą wyłącznie prace formatu A4. Rękopisy, dyskietki lub inne nośniki elektroniczne nie będą przyjmowane. Nie można też przesyłać prac e-mailem.

Każda z konkursowych prac powinna być przesłana w czterech egzemplarzach (kserokopie lub wydruk komputerowy). Organizatorzy nie powielają i nie drukują nadesłanych prac, jurorzy nie wymieniają się pojedynczymi egzemplarzami zestawów.

Prace konkursowe podpisujemy słownym godłem, czyli dowolnym hasłem, które ma zastąpić prawdziwe imię i nazwisko. Godłem może być dowolny wyraz, np. "Proza". Godłem podpisujemy również osobną kopertę z danymi osobowymi (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, telefon, e-mail) oraz krótką notą biograficzną. Koperta powinna być zaklejona. Koperta zewnętrzna zawierająca zestawy konkursowe oraz małą kopertę może zawierać dane adresata w przypadku przesyłek poleconych.

Prace zgłaszać można na konkurs do 31 maja 2006 roku (data stempla pocztowego).

Konkursowe prace należy przesyłać pod adresem:
Akademickie Centrum Kultury
Uniwersytet Gdański
Ul. Wita Stwosza 58/2
80-952 Gdańsk-Oliwa
(z dopiskiem "Konkurs Literacki")

Planowany termin rozstrzygnięcia to połowa września 2006 roku. Proszę się nie niecierpliwić. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w prasie ogólnopolskiej i lokalnej oraz w internecie. Uczestnicy zostaną poinformowani o werdykcie jury za pośrednictwem poczty elektronicznej, zaś organizatorzy skontaktują się z laureatami i autorami wyróżnionych prac telefonicznie.

Wręczenie oraz wieczór z udziałem autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac odbędzie się w listopadzie 2006 roku. Piąta edycja Konkursu Literackiego Uniwersytetu Gdańskiego na prozę rozpocznie się już w listopadzie. Autorów opowiadań, nowel, pamiętników, esejów literackich, a nawet powieści, zachęcamy do śledzenia naszych stron internetowych. Wkrótce zostaną na nich zamieszczone wymagania konkursowe na rok 2006 i termin nadsyłania prac. Do udziału gorąco zachęcamy wszystkich autorów, bo w konkursie udział może wziąć każdy, niezależnie od wieku i dorobku twórczego. Wśród studentów UG wybieramy laureatów nagrody specjalnej.

Zestawy konkursowe nie podlegają zwrotowi, a organizator konkursu (ACK UG) nie rości sobie żadnych praw (na przykład z tytułu ewentualnego druku w antologii) do prac, które nie zostały nagrodzone. Jury nie recenzuje zestawów, które nie zyskały aprobaty.

Pytania i uwagi uczestników:
konkurs.literacki@ug.gda.pl
tel./fax: (0-58) 55 29 300
tel. (0-58) 55 29 450

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Zobacz stronę wydania...