Kronika Uniwersytecka - Luty 2006

UROCZYSTOŚĆ W AKADEMII ARTES LIBERALES

Ewa Kucytowska - absolwentka UŚ była jedną z sześciu osób odbierających dyplomy ukończenia Akademii Artes Liberales, ogólnopolskich elitarnych studiów międzywydziałowych. Uroczystość wręczenia dyplomów połączona z immatrykulacją studentów I roku odbyła się 19 grudnia na Uniwersytecie Warszawskim. W gronie pięciu immatrykulowanych studentów Akademii znalazły się dwie reprezentantki UŚ: Edyta Biskup i Agnieszka Turska. W uroczystości wzięli udział JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek oraz prof. UŚ dr hab. Olga Wolińska, dyrektor Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UŚ.

10-LECIE INSTYTUTU JĘZYKA ANGIELSKIEGO UŚ

Z okazji dziesięciolecia Instytutu Języka Angielskiego Wydziału Filologicznego UŚ 22 grudnia w Sosnowcu odbyło się uroczyste spotkanie pracowników Instytutu oraz władz Wydziału. Kierowany od 1995 roku przez prof. dr. hab. Janusza Arabskiego Instytut liczy obecnie prawie 50 pracowników naukowych i dydaktycznych. Składa się z czterech zakładów i 3 pracowni, w tym 2 międzyinstytutowych, co odzwierciedla nie tylko rosnące znaczenie języka angielskiego w świecie, ale i zakres prowadzonych w instytucie badań. Instytut Języka Angielskiego UŚ jest największym centrum badań z zakresu psycholingwistyki w Europie i organizatorem najpoważniejszych konferencji w zakresie przyswajania języka. Wysoko oceniane są również prace z zakresu metodologii nauczania języka. Instytut kontynuuje również chlubne polskie tradycje studiów nad historią języka angielskiego, pozostając jednym z dwóch najpoważniejszych polskich centrów badań w tym zakresie. Powszechnie znane są też tworzone w nim prace z zakresu leksykografii: słowniki ogólne i specjalistyczne frazeologiczne, ekonomiczne i prawne.

Szczególnie prężnie rozwijają się badania z zakresu teorii i praktyki tłumaczenia, a zwłaszcza tłumaczenia ustnego. Instytut Języka Angielskiego UŚ jest właściwie jedynym w Polsce liczącym się ośrodkiem w tym obszarze nauki.

KATOWICE IN SPE

Szymon Nowara - student V roku politologii na Uniwersytecie Śląskim, zajął pierwsze miejsce w konkursie Wizja pokoleniowa dla Śląska, Katowice 140 lat i co dalej, organizowanym przez Górnośląskie Towarzystwo Gospodarcze z okazji 140-lecia nadania Katowicom praw miejskich. Praca Szymona Nowary Epistolograficzne próbki, czyli Katowice in spe miała formę listów do babci, w których opisane zostały wizje zmian widocznych w mieście: zielone dachy (technologia budowlana), plaże nad Rawą, system przejść nadziemnych. Do pracy dołączona była oprawiona muzycznie przez autora prezentacja video.

TOMASZ PIETRZYKOWSKI WOJEWODĄ ŚLĄSKIM

Nowym wojewodą śląskim został dr Tomasz Pietrzykowski, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, pracownik jednej z kancelarii prawniczych w Katowicach. 28 grudnia nominację na stanowisko wręczył mu wicepremier Ludwik Dorn. Tomasz Pietrzykowski, który dzisiaj obejmuje urząd wojewody, ma 32 lata, jest kawalerem. Urodził się w Raciborzu, mieszka w Katowicach-Kostuchnie. Biegle zna język angielski, posługuje się także niemieckim. Do jego ulubionych pisarzy należy Zbigniew Herbert. Jeździ na snowboardzie i gra w tenisa.

KAMPUS - RYBNICKIE PISMO AKADEMICKIE

W Rybniku powstało pierwsze pismo studenckie: "Kampus - Rybnickie Pismo Akademickie", redagowane przez studentów rybnickiego Ośrodka Dydaktycznego przy współpracy uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Miesięcznik będzie zawierał informacje kulturalne, sportowe oraz publicystykę. Redaktorzy chcą w ten sposób promować życie akademickie, ciekawe inicjatywy i spotkania. Adresatami pisma są studenci i uczniowie rybnickich szkół i uczelni. Początkowo "Kampus" będzie dostępny w wersji internetowej, wkrótce powinien ukazać się również drukiem.

PRZEGLĄD FILMOWY W CIESZYNIE

Od 9 do 11 stycznia w Cieszynie trwał studencki Przegląd Filmowy czASKina organizowany już po raz trzeci przez studentów pedagogiki Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ. Temat tegorocznego przeglądu kina światowego to "Trzy kultury" - prezentowane filmy pochodziły z różnych kręgów kulturowych. Jednym z gości specjalnych będzie Franciszek Dzida. Pokazy odbywały się w auli i Centrum Konferencyjnym cieszyńskich wydziałów UŚ.

MULTIMEDIA W DYDAKTYCE

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego było organizatorem pokazu multimedialnego dotyczącego nowoczesnych metod nauczania przedmiotów związanych z ochroną środowiska. Prezentacja, realizowana w ramach programu Multimedia w dydaktyce, odbyła się 12 stycznia w sali audytoryjnej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ w Katowicach. Zaprezentowano programy: "Digital Frog" (dr hab. Bogdan Doleżych, WBiOŚ UŚ), "RAMAS® Ecotoxicology" (prof. zw. dr hab. Paweł Migula, WBiOŚ UŚ) i "Flora Ojczysta" (dr Ireneusz Moraczewski, UW).

W czasie pokazu udostępnione zostało komputerowe oprogramowanie służące realizacji nowych celów dydaktycznych, szczególnie na kierunku ochrona środowiska. Zaprezentowane nowe metody dydaktyczne są zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi w dziedzinie ochrony środowiska, a także etyki w zakresie badań eksperymentalnych na organizmach żywych. Oprogramowanie zostało zakupione dzięki pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

NOWA DOGMATYKA

Studenckie Koło Naukowe Teologów Wydziału Teologicznego UŚ było organizatorem spotkania z autorami nowego polskiego podręcznika akademickiego do teologii dogmatycznej Dogmatyka, które odbyło się 10 stycznia w auli Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach. W dyskusji o książce wzięli udział: ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik, WTL UŚ (autor Traktatu o Bogu Jedynym, który ukaże się w ramach podręcznika), dr hab. Józef Majewski, Uniwersytet Gdański (autor Wprowadzenia do teologii dogmatycznej), ks. dr Grzegorz Strzelczyk, WTL UŚ (autor Traktatu o Jezusie Chrystusie), red. Cezary Gawryś, Wydawnictwo "Więź".

Teologia dogmatyczna stanowi jedną z głównych dziedzin teologii i zajmuje się systematycznym wyjaśnianiem głównych kwestii związanych z prawdami chrześcijańskiej wiary (Trójca Święta, wcielenie Chrystusa, Kościół, sakramenty itd.). Dogmatyka "Więzi" to pierwszy rdzennie polski zbiorowy podręcznik teologii dogmatycznej opracowany po Soborze Watykańskim II (dwanaście części w sześciu tomach). Jednym z założeń redakcyjnych Dogmatyki jest taki wykład teologii dogmatycznej, w którym naukowa ścisłość nie pociąga za sobą zamknięcia w sztywnym świecie technicznego języka teologii, ale pozostaje otwarta na żywy język współczesnego świata.

ALEKSANDER FANGOR W ZARZĄDZIE GŁÓWNYM AZS

Aleksander Fangor - zastępca kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŚ, Prezes Akademickiego Związku Sportowego UŚ został członkiem Zarządu Głównego AZS. Wybory odbyły się 10 grudnia w Warszawie w ramach XXI Zjazdu AZS, w czasie którego podsumowano działalność związku w ostatnich dwóch latach. Gościem zjazdu był Premier RP Kazimierz Marcinkiewicz. Funkcję przewodniczącego AZS delegaci ponownie powierzyli prof. dr. hab. Markowi Rockiemu.

SPOTKANIE Z DONALDEM TUSKIEM

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ był organizatorem spotkania z Donaldem Tuskiem, Posłem na Sejm RP, które odbyło się 19 stycznia w auli uniwersyteckiej w Cieszynie. Gość spotkania wygłosił wykład Współczesne polskie społeczeństwo obywatelskie.

KATOWICE Z OPAWĄ

JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek i Prezydent Katowic Piotr Uszok wzięli udział w spotkaniu z władzami miasta Opawy i tamtejszego Uniwersytetu Śląskiego, które odbyło się 16 stycznia w Opawie. Spotkanie dotyczyło rozwoju współpracy partnerskiej pomiędzy uczelniami i miastami. Oba uniwersytety należą do Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich, w ramach której w zeszłym roku odbyły się wspólne święta uczelni w obu uniwersyteckich miastach: Katowicach i Opawie.

SPOTKANIE Z DR EWĄ KULESZĄ

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ zorganizował spotkanie z dr Ewą Kuleszą, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, która wygłosiła wykład Ochrona danych osobowych - teoria a praktyka. Spotkanie odbyło się 21 stycznia w auli im. Kazimierza Lepszego w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wykład był poświęcony ustawie o ochronie danych osobowych oraz wątpliwościom towarzyszącym jej stosowaniu: co chronić, czy chronić i jakimi metodami. W spotkaniu wzięła udział prof. UŚ dr hab. Barbara Kożusznik, Prorektor ds. Współpracy i Promocji.

Małgorzata Krasuska-Korzeniec
Biuro Promocji i Karier UŚ

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Zobacz stronę wydania...