10-lecie Instytutu Języka Angielskiego

W roku akademickim 2005/2006 Instytut Języka Angielskiego obchodzi 10-lecie swojego powstania. W związku z tym 22 grudnia 2005 roku odbyło się okolicznościowe spotkanie pracowników IJA, dyrekcji oraz władz Wydziału Filologicznego.

Kiedy ponad 30 lat temu powstawało w Sosnowcu uniwersyteckie centrum neofilologiczne, panowało przekonanie, że język badać należy w ramach tradycyjnie pojmowanej filologii, łączącej literaturoznawstwo z językoznawstwem. Zmiany, które nastąpiły od tego czasu, rozwój nowych metodologii badawczych, często wywodzących się z innych nauk, przyczyniły się do powstania nowych specjalności wykraczających poza tradycyjnie rozumianą filologię. Powstanie IJA było naturalną konsekwencją powszechnych procesów formowania się nowych specjalności akademickich i nowych obszarów badań i dydaktyki.

Dzisiaj, powstały w 1995 roku w wyniku podziału Instytutu Filologii Angielskiej i Językoznawstwa Ogólnego,

Prof. dr hab. Janusz Arabski
Prof. dr hab. Janusz Arabski
Instytut Języka Angielskiego liczy prawie 50 pracowników naukowych i dydaktycznych. Składa się z czterech zakładów i 3 pracowni, w tym 2 międzyinstytutowych, co odzwierciedla nie tylko rosnące znaczenie języka angielskiego w świecie, ale i zakres badań prowadzonych w instytucie.

IJA jest bezsprzecznie największym centrum badań z zakresu psycholingwistyki w Europie i organizatorem najpoważniejszych konferencji w zakresie przyswajania języka. Wysoko oceniane są również prace z zakresu metodologii nauczania języka. Instytut kontynuuje również chlubne polskie tradycje studiów nad historią języka angielskiego, pozostając jednym z dwóch najpoważniejszych polskich centrów badań w tym zakresie. Powszechnie znane też są prace z zakresu leksykografii: słowniki ogólne i specjalistyczne frazeologiczne, ekonomiczne i prawnicze.

Szczególnie prężnie rozwijają się badania z zakresu teorii i praktyki tłumaczenia, a zwłaszcza tłumaczenia ustnego. Sosnowieckie IJA jest właściwie jedynym w Polsce liczącym się ośrodkiem w tym obszarze nauki.

Foto: Ewa Gumul

Aktywność na arenie międzynarodowej i współpraca z innymi ośrodkami akademickimi umożliwiają ciągły rozwój kadry naukowej Instytutu i rozszerzenie oferty dydaktycznej Instytutu. Dzięki uczestnictwu Instytutu w programach europejskich ponad 200 studentów odbyło bezpłatne semestralne studia magisterskie w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Austrii oraz Portugalii. Współpraca ta przyniosła też wymierne korzyści w postaci sprzętu i oprogramowania komputerowego, książek oraz nowoczesnego laboratorium do szkolenia tłumaczy konferencyjnych.

Od prawej: dyrektor IJA prof. dr hab. Janusz Arabski, dr Ewa Gumul, prodziekan Wydziału Filologicznego prof. UŚ dr hab Rafał Molencki, wicedyrektor IJA dr Andrzej Łyda
Od prawej: dyrektor IJA prof. dr hab. Janusz
Arabski, dr Ewa Gumul, prodziekan Wydziału
Filologicznego prof. UŚ dr hab Rafał Molencki,
wicedyrektor IJA dr Andrzej Łyda

IJA prowadzi obecnie studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe w ramach programu nauczycielskiego, języka angielskiego oraz unikalnego w skali kraju programu tłumaczeniowego obejmującego kombinację języka angielskiego z niemieckim, arabskim i chińskim. W przyszłym roku Instytut rozpoczyna nowy międzynarodowy program magisterski język angielski w biznesie, z udziałem ośrodków w Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji.

Niewątpliwy sukces IJA zarówno na polu badawczym jak i dydaktycznym nie byłby możliwy bez zaangażowania wszystkich pracowników i poczucia solidarności przejawiającego się we wspólnych celach i wspólnych działaniach.

Prof. dr hab. JANUSZ ARABSKI
Dyrektor Instytutu Języka Angielskiego

Autorzy: Janusz Arabski, Foto: Ewa Gumul
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Zobacz stronę wydania...