Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego - Czerwiec 2004

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA
Edelgarda F o l t y n, Jerzy S z y d ł o w s k i, Eugeniusz F o l t y n: Archeologia regionu cieszyńskiego. Stan badań, lit., mapy, tabl., summ., shr., 12 zł

FILOZOFIA
Wiesław S z t u m s k i: My, zagubieni w świecie. Przyczynek do filozofii środowiska życia jako podstawy enwironmentologii, bibliogr., indeks, aneks, summ., rez., 30 zł

POLITOLOGIA
Współpraca transgraniczna i międzyregionalna województwa śląskiego (z uwzględnieniem dawnego województwa katowickiego). Red. Piotr D o b r o w o l s k i, summ., rés., 14 zł

Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej. Red. Marek B a r a ń s k i, współudz. Elzbieta P i o s k o w i k, summ., Zsfg., 28 zł

LITERATUROZNAWSTWO
"Scripta Classica". T. 1. Red. Michał B e d n a r s k i , współpr. Tomasz S a p o t a, streszcz., Zsfg., 15 zł

Warsztat badawczy Profesora Zbigniewa Jerzego Nowaka. Charakterystyki, wspomnienia, bibliografia. Red. Marek P i e c h o t a, indeks, fot, 18 zł

JĘZYKOZNAWSTWO
Bernadeta N i e s p o r e k-S z a m b u r s k a: Językowy obraz pór roku i tradycji kulturowych w twórczości dzieci, lit.,wklejki, tab., indeks, aneks, summ., Zsfg., 35 zł

DYDAKTYKA
"Z Terorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego". T.17. Red. Helena S y n o w i e c, schem., tab., rez., summ., 20 zł

BIBLIOTEKOZNAWSTWO
Anna Gomóła: Saga rodu Borejków. Kulturowe konteksty "Jeżycjady", lit., summ., Zsfg., 15 zł

KULTURA I SZTUKA
Żydzi w lustrze dramatu, teatru i krytyki teatralnej. Red. Eleonora U d a l s k a, współpr. Anna T y t k o w s k a , indeks, summ., Zsfg., 38 zł

BIOLOGIA
Piotr Krupa: Ektomikoryzy i ich znaczenie dla drzew rosnących na terenach zanieczyszczonych metalami ciężkimi, bibliogr., ryc., tab., summ., Zsfg., 9 zł

NAUKI TECHNICZNE
Elektroceramika ferroelektryczna. Red. Zygmunt S u r o w i a k, lit., rys., fot., summ., rez., 42 zł

ZAPOWIEDZI

HISTORIA
Norbert R o g o s z: Polityczna rola senatu w Republice Rzymskiej w latach 59-55

JĘZYKOZNAWSTWO
Henryk W r ó b e l: Z problemów gramatyki polskiej i słowiańskiej. Księga jubileuszowa. Red. Małgorzata K i t a

LITERATUROZNAWSTWO
Lucyna S p y r k a: Radošinské naivné divadlo. Między konwencją a kontestacją

PRAWO
"Z dziejów prawa". Cz. 5. Red Adam L i t y ń s k i

PSYCHOLOGIA
"Zarządzanie i Technologie Informacyjne". T. 1: Komunikacja w dobie Internetu. Red. Barbara K o ż u s z n i k

BIOLOGIA
Andrzej U r b i s z: Konspekt flory roślin naczyniowych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...