Dylematy zarządzania kapitałem ludzkim wobec wejścia Polski do Unii Europejskiej

sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji, zorganizowanej w dniach 27-28 maja w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie

W związku z wejściem Polski w struktury Unii Europejskiej powstaje wiele pytań, problemów i wyzwań, które powodują konieczność wprowadzenia niezliczonych zmian we wszystkich sferach naszego funkcjonowania. Aby sprostać tym wyzwaniom i skutecznie konkurować na międzynarodowym rynku należy stale poszukiwać nowych instrumentów zarządzania.

Dyrektor Szkoły Zarządzania UŚ prof. dr hab. Barbara Kożusznik
Dyrektor Szkoły Zarządzania UŚ
prof. dr hab. Barbara Kożusznik

Zastanawiając się gdzie szukać dla nich źródeł inspiracji dochodzimy do wniosku, że najczęściej instrumenty zarządzania dotyczą LUDZI: ludzkiego intelektu, ludzkich kompetencji, motywacji, zdolności do pracy w zespole itp. Tak więc to właśnie ludzie stanowią najważniejszy atut polskich firm, a sposób zarządzania ludzkim kapitałem wydaje się posiadać decydujące znaczenie w dobie integracji europejskiej.

Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Wiesław Banyś
Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji
Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Wiesław Banyś

Organizowana po raz kolejny przez Szkołę Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie konferencja naukowa poświęcona była prezentacji najnowszych doniesień na temat problemów zarządzania ludźmi. Program konferencji obejmował tradycyjnie trzy bloki tematyczne:

  • Problemy kulturowe w zarządzaniu ludźmi - kultura zarządzania, kultura organizacji a zarządzanie ludźmi, analiza wpływu uwarunkowań kulturowych organizacji na poziom efektywności pracy jej pracowników;
  • Twórczy rozwój - kompetencje, zdolności i motywacje kapitału ludzkiego. Permanentne uczenie się pracowników, jako wiodąca determinanta doskonalenia organizacji;
  • Nowe narzędzia, techniki i struktury w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim - nowe doniesienia na temat metod stymulowania przedsiębiorczości oraz rozwoju pracowników.

Udało się stworzyć forum dla prezentacji różnych punktów widzenia, próbując odnieść się zarówno do tych koncepcji, które spostrzegają zarządzanie ludźmi jako swojego rodzaju rzemiosło, jak i do tych, które opowiadają się za tym, że zarządzanie ludźmi jest szczególną sztuką. Szkoła Zarządzania w Chorzowie gościła wiele znakomitych osobistości zarówno ze świata nauki, jak i praktyki gospodarczej. Mogliśmy wysłuchać interesujących, bardzo zróżnicowanych tematycznie referatów. Nowe doniesienia na temat profili kultury organizacji w kontekście wyzwań XXI wieku przedstawiła Pani prof. dr hab. L. Zbiegień-Maciąg z AGH w Krakowie. O nowym spojrzeniu na pracę socjalną mówiła Pani prof. dr hab. K. Wódz z Uniwersytetu Śląskiego. Jak kształtuje się myślenie menedżerów w epoce globalizacji przekonywał zebranych Pan prof. dr hab. Cz. Nosal z Politechniki Wrocławskiej. Miejsca zarządzania w świecie narastających zagrożeń poszukiwała Pani prof. dr hab. Z. Ratajczak z Uniwersytetu Śląskiego. pani prof. dr hab. G. Bartkowiak z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu zwróciła w swoim wystąpieniu uwagę na dynamikę procesów postrzegania strategii personalnej przez kadrę pracowniczą i kierowników, a Pan prof. dr hab. S. Witkowski z Uniwersytetu Wrocławskiego czynił rozważania na temat współczesnego spojrzenia na Assessment Center, poddając w wątpliwość, czy aby metoda ta nie stanowi kolejnego rozczarowania. Z taktykami wpływu i jego osłabiania u menedżerów zaznajamiała uczestników konferencji Pani prof. dr hab. B. Kożusznik - Dyrektor Szkoły Zarządzania. Interesujące spojrzenie na kompetencje ludzkie przedstawił Pan dr M. Adamiec, a o problemie bezpieczeństwa zatrudnienia w kontekście outsourcingu referat wygłosił Pan dr J. Foltys - obaj z Uniwersytetu Śląskiego.

Wśród zaproszonych do wzięcia udziału w konferencji znalazł się m.in. Prezydent Chorzowa Marek Kopel
Wśród zaproszonych do wzięcia udziału w konferencji
znalazł się m.in. Prezydent Chorzowa Marek Kopel

Warto nadmienić, iż podczas konferencji zaszczycili nas swoją obecnością także goście zagraniczni. Z Uniwersytetu Matej Bel w Banskiej Bystrzycy na Słowacji gościły Panie: Dziekan Wydziału Zarządzania prof. ing. Milota Vetrakowa, ing. Maria Sekova oraz Jana Janickowa. Z Wielkiej Brytanii przybyła Amanda Bowman oraz Janet Bohdanowicz - przedstawicielki patrona konferencji - International Business Leaders Forum w Londynie.

Bardzo ciekawe referaty wygłosiły także Panie w praktyce borykające się z trudnymi problemami współczesnego rynku pracy: Pracodawca roku 2003 - dyr. dep. ZZL PSE S.A. w Warszawie - Pani E.M. Komorowska; Pani U. Kołtko - Kierownik Działu Personalnego "Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris" w Piasecznie; Pani Pełnomocnik Wojewody Śląskiego ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn - D. Stasikowska-Woźniak oraz Pani M. Janus-Gumulak z Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich.

Różnorodność tematyki poszczególnych wystąpień wskazuje na to jak szeroko może być postrzegana trudna tematyka dotycząca zarządzania zasobami ludzkimi. Zwrócono uwagę na wiele dylematów, które wiążą się z efektywną realizacją funkcji personalnej. Dopełnieniem licznych wystąpień była sesja posterowa, podczas której zaprezentowano szereg ciekawych koncepcji związanych z problematyką poruszaną w trakcie konferencji. Różnorodność tematyki oraz znakomitych gości to nie jedna cecha omawianej konferencji. Równie dużą różnorodnością charakteryzowali się uczestnicy konferencji - reprezentanci urzędów miast, urzędów skarbowych, uczelni wyższych, domów pomocy społecznej, urzędów pracy, różnego typu przedsiębiorstw oraz fundacji. Dużą grupę stanowili absolwenci studiów podyplomowych: zarządzanie zasobami ludzkimi, organizowanych przez Szkołę Zarządzania oraz aktualni studenci Szkoły. Łączna liczba zebranych to około sto osób.

Warto także nadmienić o dużym zainteresowaniu, jakim cieszyła się konferencja wśród przedstawicieli lokalnych oraz ogólnopolskich mediów. Przybyli do nas dziennikarze z Dziennika Zachodniego, Gazety Wyborczej oraz TV Katowice, która umożliwiła rozpowszechnienie przesłania konferencji na antenie Aktualności. Ogłoszenie prasowe dotyczące konferencji zamieścił także na swoich łamach miesięcznik: "Personel i Zarządzanie".

Reasumując należy uznać konferencję: Dylematy zarządzania kapitałem ludzkim wobec wejścia Polski do Unii Europejskiej za bardzo udane przedsięwzięcie.

dr ANNA WZIĄTEK-STAŚKO
sekretarz naukowy konferencji

Autorzy: Foto: Małgorzata Krasuska-Korzeniec
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...