Z Senatu - Październik 1997

24 czerwca 1997 r. odbyło się kolejne posiedzenie Senatu UŚ.

JM Rektor prof. dr hab. Tadeusz Sławek wręczył mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego Pani prof. dr hab. Alinie Kowalskiej z Wydziału Filologicznego oraz mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony Pani prof. dr hab. Marii Pulinowej z Wydziału Nauk o Ziemi i Panu prof. dr. hab. Hilaremu Droździe z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego.

Wśród spraw kadrowych przedstawiono następujące wnioski: -wniosek Wydziału Radia i Telewizji w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Wiesława Dudka,

- wniosek Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Aleksandra Herczka,

- wniosek Wydziału Pedagogiki i Psychologii w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Piotra Barczyka,

-wniosek Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego ks. dr. hab. Manfreda Uglorza,

- wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony prof. dr hab. Kamili Termińskiej-Korzon,

- wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony prof. dr hab. Wiesława Sztumskiego.

Wszystkie wnioski przedstawione przez dziekanów Wydziałów zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję ds. mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Dyskusji nad wnioskami nie było. Senat w tajnych głosowaniach pozytywnie zaopiniował pozytywnie wszystkie wnioski.

Kolejne wnioski kadrowe to:

- wniosek prof. dr hab. Marii Smejda o rozwiązanie stosunku pracy i przeniesienie służbowe do Politechniki Śląskiej,

- wniosek Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr hab. Jerzego Klaga.

Dziekan Wydziału prof. dr hab. Iwona Szarejko w uzasadnieniu wniosku przedstawiła krótką informację o pracy naukowej i dorobku naukowym oraz poinformowała, że Pan prof. dr hab. Jerzy Klaga do Uniwersytetu przychodzi na pierwszy etat.

Również te wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Senat.

JM Rektor prof. dr hab. Tadeusz Sławek zwrócił się do Senatu z prośbą o uzupełnienie kolejnego punktu obrad Senatu UŚ o wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego Panu Profesorowi Jacques'owi Derridzie.

Przedstawiciel profesorów i doktorów habilitowanych Wydziału Nauk Społecznych prof. dr hab. Adam Hrebenda uzasadniając wniosek o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego Panu Ryszardowi Kapuścińskiemu poinformował, że wszystkie recenzje na ten temat są bardzo pozytywne.

W tajnym głosowaniu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego Panu Ryszardowi Kapuścińskiemu na 28 głosujących Senatorów 28 osób głosowało "tak".

Dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Wiesław Banyś uzasadniając wniosek w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi Jacques'owi Derridzie poinformował Senat, że wszystkie recenzje na ten temat są bardzo pozytywne.

W tajnym głosowaniu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego Panu Profesorowi Jacques'owi Derridzie ponownie wykazał się jednomyślnością: 28 głosów - "tak".

W kolejnej części obrad Senatu JM Rektor UŚ, omawiając Rektora Uniwersytetu Śląskiego za rok 1996 zwrócił uwagę na następujące kwestie:

- studia doktoranckie, które bardzo się rozwinęły, co oczywiście jest zjawiskim pozytywnym. Jednak wskazane będzie, aby dziekani w porozumieniu z kierownikami studiów doktoranckich zwrócili uwagę na fakt, iż z danych wynika, że powinno w tym roku skończyć studia doktoranckie 165 doktorantów, natomiast do 20 kwietnia swoje rozprawy obroniło tylko 21 osób. Świadczy to o tym, że rytmika pracy nie jest dobrze zsynchronizowana. Z tych 21 osobach tylko 12 osób to doktoranci studiów dziennych, sytuacja ta jest trochę niepokojąca. JM Rektor zachęcił dziekanów i kierowników studiów do zwrócenia uwagi na ten fakt;

- stopnie i tytuły naukowe - z podsumowania wynika, że w roku 1996 największymi sukcesami może się poszczycić Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, na którym uzyskano łącznie 16 stopni i tytułów naukowych, na Wydziale Filologicznym i Wydziale Nauk Społecznych, na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska - 6 oraz na Wydziale Nauk o Ziemi i Wydziale Prawa i Administracji - po 5,

- granty KBN - można zaobserwować dobrą tendencję, zwiększyła się ilość osób aplikujących o granty. Uczelnia ogólnie prowadzi 95 grantów KBN.

- zatrudnienie nauczycieli akademickich - obecnie jest 52%, Uczelnia zatrudnia 134, bez tytułu 174, co świadczy o tym, że przekroczony jest limit w stosunku do tego, co sugeruje Rada Główna, by profesorzy bez tytułu o 1/5 przekraczali liczbę profesorów z tytułem. Jeśli chodzi o adiunktów to jest ich 498, ta liczba sukcesywnie maleje. Również maleje liczba asystentów - obecnie Uczelnia zatrudnia 228 asystentów,

- ośrodki wypoczynkowe - w sezonie jesiennym zostanie przeprowadzona analiza ich wykorzystania.

Senat przyjął sprawozdanie za 1996 rok, a naszej październikowej "Gazecie Uniwersyteckiej" towarzyszy wkładka, w której Czytelnicy znajdą wyciąg z tego dokumentu.

Następnie Prorektor ds. nauki i współpracy prof. dr hab. Jacek Jania zapoznał członków Senatu z projektem uchwały w sprawie godności honorowych w Uniwersytecie Śląskim. Powiedział, że najważniejszą i najbardziej honorową godnością jest doktorat honorowy. Jednakże praktyka wskazuje, że związanie wybitnych osób z Uczelnią zwłaszcza z poszczególnymi zespołami badawczymi, z poszczególnymi Wydziałami jest bardzo potrzebne dla rozwoju Uczelni i dla budowania prestiżu tej Uczelni oraz dla jej promocji za granicą i w kraju.

Po długiej dyskusji JM Rektor prof. dr hab. Tadeusz Sławek poddał pod głosowanie wcześniej przez siebie zgłoszony wniosek - Senat zgadza się na przyznawanie godności "Honorowy Profesor Uniwersytetu Śląskiego", jednocześnie informując, że wnioski z dyskusji posłużą do dalszych rozstrzygnięć w postaci regulaminu tej godności.

W jawnym głosowaniu Senat zaakceptował wniosek. Szerzej o godności "Honorowego Profesora UŚ" napiszemy w jednym z kolejnych numerów "Gazety Uniwersyteckiej". Następnie JM Rektor zapoznał członków Senatu z projektem uchwały będącej protestem wobec spadających nakładów finansowych na szkolnictwo. Senat w jawnym głosowaniu zaakceptował uchwałę. Przedostatnim punktem obrad Senatu UŚ był wniosek Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska o powołanie Górnośląskiego Ogrodu Botanicznego przy Uniwersytecie Śląskim w Mikołowie, w dzielnicy Mokre jako odrębnej jednostki wydziałowej. Po długiej dyskusji (do sprawy wrócimy w jednym z kolejnych numerów "Gazety Uniwersyteckiej" JM Rektor prof. dr hab. Tadeusz Sławek poddał pod głosowanie następujący projekt uchwały: 1. Senat Uniwersytetu Śląskiego postanawia poprzeć ideę utworzenia chronionego obszaru przyrodniczego w części obszaru Sołectwa Mokre pod nazwą Górnośląski Ogród Botaniczny. 2. Senat Uniwersytetu Śląskiego podejmie stosowne decyzje po przedstawieniu warunków prawnych i finansowych tego przedsięwzięcia. Senat w jawnym głosowaniu zaakceptował projekt uchwały. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Genowefa Grabowska poinformowała, że Rada Wydziału Prawa i Administracji podjęła uchwałę o ufundowaniu 2 stypendiów dla studentów polskiego pochodzenia, którzy są obywatelami państw powstałych z rozpadu Związku Radzieckiego. Informacja ta została przekazana na szczebel centralny Stypendia te pochodzą ze środków własnych Wydziału. O dobór kandydatów Wydział zwrócił się do Biura Kształcenia Zagranicznego MEN. Inicjatywa ta spotkała się na szczeblu MEN z ciepłym przyjęciem. JM Rektor prof. dr hab. Tadeusz Sławek powiedział, że jest to inicjatywa wartościowa, której tropem warto pójść i zachęcił pozostałych Dziekanów do podjęcia inicjatyw w tym kierunku. Następnie Prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Krystian Roleder przypomniał, że 22 kwietnia zwrócił się do Dziekanów z pismem w sprawie rozważenia możliwości powstania przy Uniwersytecie Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego. Pismo zawierało również informację, jakie mają temu przyświecać intencje. Jak na razie wpłynęła tylko jedna odpowiedź z Wydziału Techniki. W związku z tym ponawia prośbę rozważenia tej propozycji, aby we wrześniu można było się tą sprawą zająć. JM Rektor prof. dr hab. Tadeusz Sławek życząc członkom Senatu spokojnych wakacji zakończył posiedzenie Senatu. Kolejne posiedzenie Senatu odbyło się 30 września i zostanie zrelacjonowane na łamach "Gazety Uniwersyteckiej" w numerze listopadowym.