ŚWIADECTWA REKOMPENSACYJNE

W związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, z którego wynika obowiązek zrekompensowania pracownikom sfery budżetowej oraz emertytom i rencistom strat wynikających z niestosowania w okresie od 1 lipca 1991 roku do dnia 28 czerwca 1992 roku przepisów w zakresie kształtowania środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej, uchwalona została z dnia 6 marca 1997 roku o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytów i rent (Dz. U. Nr 30, poz. 164), a następnie wydane zostało Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 maja 1997 roku w sprawie spisów osób uprawnionych do nieodpłatnego nabycia świadectw rekompensacyjnych (Dz. U. Nr 51, poz. 328).

W świetle wymienionej wyżej ustawy, osobami uprawnionymi do uzyskania rekompensaty za okres od dnia 1 lipca 1991 roku do dnia 28 czerwca 1992 roku są pracownicy zatrudnieni w tym okresie w Uniwersytecie Śląskim.

Liczba przepracowanych pełnych miesięcy - oznacza te miesiące, za które uprawniony, w okresie od dnia 1 lipca 1991 roku do dnia 31 grudnia 1991 roku i w okresie od dnia 1 stycznia 1992 roku do dnia 28 czerwca 1992 roku otrzymał wynagrodzenie za pełny miesiąc lub zasiłek: chorobowy, macierzyński, opiekuńczy lub świadczenie rehabilitacyjne; okres od dnia 1 czerwca do dnia 28 czerwca 1992 roku jest równoznaczny z jednym miesiącem.

Warunek pełnego miesiąca nie będzie więc spełniony w tym miesiącu, w którym pracownik nie otrzymał wynagrodzenia za pełny miesiąc, np. z powodu korzystania z urlopu bezpłatnego, wychowawczego, podjęcia pracy w trakcie miesiąca itp.

Każde świadectwo będzie skarbowym papierem wartościowym o nominale 1 złoty. Liczba świadectw przypadających na każdego uprawnionego zależeć będzie od liczby przepracowanych miesięcy w wymienionym okresie, np. za 1 miesiąc przepracowany w II półroczu 1991 r. będzie przysługiwać 150 świadectw, a za pełny miesiąc w I półroczu 1992 r. - 133 świadectwa. Maksymalnie można będzie otrzymać 1698 świadectw (1698 zł).