Nowe książki - Październik 1997

P r a c e    n a u k o w e

HISTORIA

Rzym antyczny. Polityka i pieniądz. T. 2. Red. Andrzej Kunisz. Katowice 1997, tab., rys., fot., summ., res., 10 zł

Z dziejów XVII i XVIII wieku. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Michałowi Komaszyńskiemu. Red. Jan Kwak. Katowice 1997, fot., tab., res., Zsfg., 11 zł

FILOZOFIA

Filozofia jako przetwarzanie idei w człowieku. Red. Józef Bańka, Andrzej Kiepas. Katowice 1997, summ., Zsfg., 8 zł

POLITOLOGIA

Ludzie - - instytucje - - idee. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi dr. hab. Januszowi Sztumskiemu. Red. Jan Iwanek. Katowice 1997, fot., tab., bibliogr., 12 zł

Z problemów współczesnej myśli politycznej. T. 1. Red. Adam Hrebenda. Katowice 1997, summ., Zsfg., 6 zł

SOCJOLOGIA

Halina Rusek: Kulturowe wzory życia polskich rodzin na Zaolziu a asymilacja. Studium socjologiczne. Katowice 1997, tab., bibliogr., Zsfg., summ., 9 zł

Ethnic Minorities and Ethnic Majority. Sociological Studies of Ethnic Relations in Poland. Red. Marek S. Szczepański. Katowice 1997, tab., rys., bibliogr., streszcz., Zsfg., 20 zł

Sociological Essays. Part Two. Red. Władysław Jacher. Katowice 1997, rys., tab., streszcz., res., 6 zł

LITERATUROZNAWSTWO

Daniel Vetter: Islandia albo Krótkie opisanie wyspy Islandyji. Oprac. i wstępem opatrzył Dariusz Rott. Katowice 1997, ilustr., 5 zł

Ewa Jaskółowa: Od poezji kosmosu do poezji czasu. Studium o twórczości Stanisława Ciesielczuka. Katowice 1997, bibliogr., ind. nazwisk, summ., rez., 10 zł

Maja Symonjuk: Destrukcija jazyka i novatorstvo chudozestvennogo stilja ( po tekstam Andreja Platonova). Katowice 1997, liter., streszcz., summ., 6 zł

Staropolskie teksty i konteksty. T. 3. Red. Jan Malicki. Katowice 1997, ind. nazwisk, schem., res., Zsfg., 7 zł

Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian. T. 2: Z przemian świadomości utopijnej w procesie historycznoliterackim. Red. Barbara Czapik-Lityńska. Katowice 1997, summ., streszcz., Zsfg., 9 zł

Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian. T. 3: Z zagadnień struktury artystycznej i świadomości kulturowej. Red. Bożena Tokarz. Katowice 1997, summ., Zsfg., 7 zł

JĘZYKOZNAWSTWO

Bożena Witosz: Opis w prozie narracyjnej na tle innych odmian deskrypcji. Zagadnienia struktury tekstu. Katowice 1997, grafy, liter., res., summ., 9 zł

Język wobec przemian kultury. Red. Emil Tokarz. Katowice 1997, summ., Zsfg., streszcz., 6 zł

Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian. T. 1: Ze świadomości utopijnej w refleksji językowej. Red. Emil Tokarz. Katowice 1997, summ., Zsfg., 6 zł

Współczesne tendencje rozwoju języków słowiańskich. T. 2. Red. Michał Blicharski, Henryk Fontański. Katowice 1997, tab., schem., rez., summ., 7 zł

BIBLIOTEKOZNAWSTWO

Studia bibliologiczne. T. 10: Prace ofiarowane Profesorowi Bronisławowi Zysce. Red. Irena Socha. Katowice 1997, fot, ind. nazwisk, tab., summ., rez., 9 zł

PSYCHOLOGIA

Promocja zdrowia. Psychologiczne podstawy wdrożeń. Red. Zofia Ratajczak, Irena Heszen-Niejodek. Katowice 1997, rys., schem., literatura, rez., summ., 6 zł

PEDAGOGIKA MUZYKI

Z teorii i praktyki wychowania muzycznego. Red. Helena Danel-Bobrzyk. Katowice 1997, tab., rez., summ., 7 zł

PRAWO

"Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej". T. 12. Red. Arkadiusz Nowak. Katowice 1997, res., summ., 6 zł

BIOLOGIA

"Acta Biologica Silesiana". T. 30 (47): Taksonomia roślin i florystyka. Red. Krzysztof Rostański. Katowice 1997, fot, rys., tab., liter., summ., rez., streszcz., 10 zł

"Acta Biologica Silesiana". T. 31 (48): Arabidopsis thaliana - - modelowa roślina w badaniach botanicznych. Red. Jolanta Małuszyńska. Katowice 1997, rys., fot., tab., streszcz., summ., rez., 7 zł

NAUKI O ZIEMI

Edward Duś, Franciszek Kłosowski, Alicja Szajnowska-Wysocka, Maria Tkocz: Przeobrażenia społeczne i ekonomiczne regionu katowickiego w okresie transformacji gospodarczej. Katowice 1997, rys., tab., liter., summ., Zsfg., 8 zł

FIZYKA

Krystyna Kaczmarska: Wpływ metali przejściowych na własności fizyczne i strukturę elektronową związków międzymetalicznych RT X (R=Gd, Ce; T=metale typu d; X= Si, Ge, Sn, Sb). Katowice 1997, rys., tab., liter., summ., res., 5 zł

Krystyna Wokulska: Precyzyjny pomiar parametrów sieciowych i jego zastosowanie do badania struktury kryształów roztworów stałych. Katowice 1997, rys., fot., tab., liter., summ., rez., 5 zł

"Archiwum nauki o materiałach" 1997, T. 18, nr 1. Red. Zbigniew Bojarski. Katowice 1997, rys., tab., liter., 5 zł (kwartalnik)

"Archiwum nauki o materiałach" 1997, T. 18, nr 2. Red. Zbigniew Bojarski. Katowice 1997, rys., tab., liter., 5 zł (kwartalnik)

S k r y p t y

JĘZYKOZNAWSTWO

Danuta Ostaszewska, Jolanta Tambor: Podstawowe wiadomości z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego. Wyd. III poprawione. Katowice 1997, tab., rys., liter., 6 zł

PSYCHOLOGIA

Pomoc dzieciom zagrożonym patologią środowiska rodzinnego i lokalnego. Red. Maria John-Borys. Katowice 1997, rys., tab., bibliogr., aneks, 7 zł ZAPOWIEDZI

SOCJOLOGIA

Osobowość i społeczne funkcjonowanie młodzieży regionu Podbeskidzia. Red. Tadeusz Lewowicki, Ewa Ogrodzka- Mazur

LITERATUROZNAWSTWO

Wokół Wacława Potockiego. Studia i szkice staropolskie w trzechsetną rocznicę śmierci poety. Red. Jan Malicki, Dariusz Rott

BIBLIOTEKOZNAWSTWO

Anna Tokarska: Biblioteki polskie na Górnym Śląsku w XIX wieku

NAUKI O ZIEMI

"Geographia. Studia et Dissertationes". T. 21. Red. Tadeusz Szczypek Iwona Morawiecka: Piping Karst in the Pleistocene Raised Beaches of South-West England and South Wales Michał Augustyniak: Dynamiczne oblicze Ziemi w polskich podręcznikach geografii

FIZYKA

"Archiwum nauki o materiałach" 1997, T. 18, nr 3. Red. Zbigniew Bojarski. Katowice 1997, rys., tab., liter., 5 zł (kwartalnik)