KLUB PRZYJACIÓŁ POLONII "SILESIA-POLONIA"

OŚWIADCZENIE
ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI
SPOŁECZEŃSTWA KATOWIC NA TEMAT
PERSPEKTYW WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ
W RAMACH KLUBU PRZYJACIÓŁ POLONII
"SILESIA-POLONIA"

Przedstawiciele społeczeństwa Katowic reprezentujący miejskie władze samorządowe, instytucje, organizacje i środowiska: naukowe, edukacyjno-kulturalne, gospodarcze, młodzieżowe i kombatanckie, ośrodki informacji i wspólnoty wyznaniowe, zgromadzeni w dniu 18. 06. 1997 roku na zaproszenie i pod protektoratem Przewodniczącego Rady Miejskiej Katowic Pana mgr Franciszka Kotulskiego, na obradach poświęconych umacnianiu więzi z POLONIĄ i POLAKAMI za granicą, wyrazili wolę zacieśnienia partnerskiej współpracy w tym dziele na płaszczyźnie programowej i organizacyjnej KLUBU PRZYJACIÓŁ POLONII "SILESIA-POLONIA".

W tym względzie, aprobując założenia ideowo-programowe KLUBU "SILESIA-POLONIA", zgromadzenie wsparło inicjatywę utworzenia w Katowicach ogniwa miejskiego KLUBU o charakterze międzyśrodowiskowym, zespalającego lokalne inicjatywy społeczne.

Z zadowoleniem i aprobatą przyjęto złożone w toku obrad deklaracje i zobowiązania pomocy ogniwom środowiskowym KLUBU - środowisk twórczych, edukacyjnych, gospodarczych, młodzieżowych i innych.

Zgromadzenie poparło inicjatywy Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia "WSPÓLNOTA - POLSKA" zmierzające do urzeczywistnienia idei ŚLĄSKIEGO DOMU POLONII, regionalnego Ośrodka Edukacji Polonijnej oraz Ośrodka Informacji i Promocji Regionu wśród POLONII.

Uczestnicy Zgromadzenia zobowiązali się wspierać KLUB "SILESIA-POLONIA" zaangażowaniem w jego działalność osobistych możliwości oraz poprzez wpływanie na pobudzanie aktywności swego środowiska na rzecz pomocy i współpracy z POLONIĄ, zwłaszcza rodzimego pochodzenia Śląskiego.

W trosce o przyszłość stosunków społeczności katowickiej z POLONIĄ, a także o warunki rozwoju KLUBU "SILESIAPOLONIA", Zgromadzenie wyraziło życzenie, aby patronat nad nim objęła Rada Miejska Katowic.

Prezydium Zgromadzenia
Katowice, 18 czerwca 1997 rok