Z Senatu - Październik 1997

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 24 czerwca 1997 roku
wyrażająca stanowisko Senatu w sprawie obniżenia realnych nakładów
na działalność naukową i dydaktyczną uczelni wyższych w 1997 roku

Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z głęboką troską i niepokojem przyjmuje kolejny spadek realnych nakładów na działalność naukową i dydaktyczną uczelni wyższych, a także na badania własne w 1997 roku.

Obecny budżet przyniósł nie tylko zmniejszenie środków na badania własne i działalność statutową, lecz także spadek płac realnych w stosunku do prognozowanej inflacji.

Wielokrotne już - jak dotąd bezskuteczne - ludzie nauki występowali do Rządu, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z pełnymi trwogi apelami o pogłębiającym się kryzysie szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, pogarszających się warunkach pracy, zwłaszcza młodych nauczycieli akademickich.

Mam nadzieję, że naszym dążeniom do europejskiej integracji będzie towarzyszyła realna poprawa nakładów na oświatę, szkolnictwo wyższe i naukę. Obecnie sytuacja już staje się katastrofalna, a kolejne lata mogą przynieść głęboką zapaść cywilizacyjną, której negatywne skutki są dzisiaj trudne do przewidzenia.

prof. dr hab. Tadeusz Sławek
Rektor


UCHWAŁA NR 1

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
z dnia 1 lipca 1997 roku

Prezentując akademickie szkoły wyższe, zwracamy się do Rządu i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z wezwaniem, aby z części środków pozyskiwanych z prywatyzacji majątku narodowego został utworzony specjalny Fundusz przeznaczony na inwestycje związane z rozwojem bazy dydaktycznej państwowych szkół wyższych.

Dzięki tym pozabudżetowym środkom finansowym uczelnie będą mogły poszerzać ofertę edukacyjną i znacznie zwiększać liczbę studentów.

Przewodniczący KRASP
prof. Aleksander Koj