Kronika Uniwersytecka - Październik 1997

KONCERT AKADEMICKI

7 czerwca, w przeddzień Święta UŚ w Filharmonii Śląskiej odbył się Koncert Akademicki. Jego program wypełniła kantata sceniczna "Carmina Burana" Carla Orfa, skomponowana w latach 1935-1937 do tekstów pochodzących ze średniowiecznego znbioru tekstów, który znaleziono w archiwum jednego z bawarskich klasztorów. Solistami byli: Elżbieta Towarnicka-sopran, Piotr Kusiewicz- tenor i Leszek Skrla - baryton. Solistom towarzyszyły Chór i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej oraz Chór Żeński Liceum Muzycznego w Katowicach pod dyrekcją Jerzego Swobody. To pierwszy, lecz, mamy nadzieję, nie ostatni przykład współpracy między UŚ a Filharmonią Śląską.

KRUP U NAS

W dniach od 5 do 6 czerwca w Katowicach i Cieszynie - po raz pierwszy w Uniwersytecie Śląskim obradowało posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Dyskutowano zwłaszcza o dwóch kwestiach: współpłatności za studia wyższe (wystąpienie Profesora Jerzego Woźnickiego, rektora Politechniki Warszawskiej (piszemy o tym obszerniej w innym miejscu, publikując główne tezy) oraz ochronie własności intelektualnej (zgromadzeni wysłuchali wystąpienia profesorów Janusza Barty i Ryszarda Markiewicza z Międzyuczelnianego Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności w Krakowie).

CENTRUM KARIERY W INTERNECIE

Powstało Centrum Kariery, które chce pośredniczyć w przekazywaniu ofert pracy, praktyk i szkoleń dla studentów. Warto spojrzeć na internetowe strony: http: //www. kariera. com. pl. Na początek udział w przedsięwzięciu zaproponowano 13000 firmom, które są członkami Business Centre Club - współorganizatora przedsięwzięcia.

LUX EX SILESIA

Znamy już tegorocznego laureata nagrody "Lux et Silesia". Jest nim lekarz, wybitny urolog, wieloletni pracownik Śląskiej Akademii Medycznej, profesor. Jerzy Zieliński. Dołączamy się do gratulacji, przypominając jednocześnie, że wśród dotychczasowych laureatów, którzy otrzymali statuetki św. Jacka znalazła się profesor Irena Bajerowa z UŚ. O nagrodzie napiszemy szerzej w listopadzie.

POWOłANO KRASP

7 czerwca w Krakowie powołano Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Organizacja ta ma charakter federacyjny, grupując istniejące konferencje rektorów poszczególnych typów szkół, które spełniają kryterium akademickości. Do KRASP należą na razie jedynie uczelnie publiczne, które prowadzą dzienne studia magisterskie (lub równoważne) na co najmniej dwóch kierunkach, posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w przynajmniej dwóch dyscyplinach i stopnia doktora habilitowanego (lub równoważną procedurę w uczelniach artystycznych). Podczas pierwszego spotkania wyrażono niepokój z powodu utrzymywania się niskich nakładów budżetowych na działalność naukową i dydaktyczną, postulowano też zawieszenie działania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w odniesieniu do szklnictwa wyższego, które nie jest przygotowane do ich stosowania. Jedną z uchwał KRASP prezentujemy w numerze. Na czele Konferencji stanął profesor Aleksander Koj - Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

NAGRODY MEN ZA 1996 ROK

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej za 1996 rok otrzymały dwa zespoły badawcze z naszej Uczelni. Prof. dr hab. Zbigniew Bojarski, dr hab. Marian Surowiec, dr Marek Gigla oraz dr Kazimierz Stróż otrzymali nagrodę za pracę Krystalografia. Podręcznik wspomagany komputerowo. Jest to pierwszy w Polsce podręcznik krystalografii wspomagany komputerowo. Programy komputerowe dołączone do książki ułatwiają przyswojenie trudnych do wyobrażenia przestrzennych zależności geometrycznych. Jest to książka przydatna dla studentów i wykładowców chemii, fizyki, nauki o materiałach, geologii i biologii.

Prof. dr hab. Irena Bajerowa, prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa, prof. dr hab. Olga Wolińska, prof. dr hab. Ewa Jędzrzejko, prof. dr hab. Alina Kowalska, prof. dr hab. Danuta Ostaszewska, prof. dr hab. Marek Piechota i mgr Aleksandra Niewiara za książkę Język polski czasu drugiej wojny światowej (1939-1945). Praca ta przedstawia losy polskiego języka ogólnego od września 1939 roku do maja 1945 w kraju i poza jego granicami. Gratulujemy.

BIURA KARIER (ALE NIE U NAS)

Już wkrótce na polskich uczelniach powstanie siedem nowych ośrodków zajmujących się promocją studentów i absolwentów. Ich szkoleniem zajmą się pracownicy działającego już od czterech lat toruńskiego Biura Karier. Dzięki kontaktom z zagranicznymi partnerami pozyskano środki finansowe z programu TEMPUS - PHARE oraz z Krajowego Urzędu Pracy i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Biura Karier utworzone zostaną na: UAM w Poznaniu, UMCS w Lublinie, SGGW w Warszawie, Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach i Politechnice Krakowskiej. Jedno biuro utworzą wspólnie dwie uczelnie wrocławskie - Uniwersytet i Politechnika.

Czekamy na głosy naszych studentów. Czy potrzebne jest takie biuro u nas? My jesteśmy zdecydowanie za i czekamy na kolejne kroki, tym razem w Uniwersytecie Śląskim.

JUBILEUSZ PROFESORA DANIELA KADłUBCA

W czasie kolejnego Tygodnia Kultury Beskidzkiej '97 kierownik Muzeum Beskidzkiego w Wiśle zorganizowała międzynarodowe spotkanie z okazji sześćdziesięciolecia urodzin profesora Daniela Karola Kadłubca, pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Ostrawskiego. Jubilat podzielił się z licznie zebranymi gośćmi m. in. refleksjami na temat potrzeb badawczych kultury ludowej Śląska Cieszyńskiego i Beskidu Żywieckiego. Całość spotkania zakończyła biesiada (żałując, że nas tam nie zaproszono - dołączamy się do życzeń).

NUMER SPECJALNY "GAZATY UNIWERSYTECKIEJ UŚ

Redakcja naszego miesięcznika pracowicie spędzała wakacje, przygotowując między innymi numer specjalny, przygotowany specjalnie na wrześniowy zjazd socjologów, z którego relację zamieścimy w listopadzie. Mamy nadzieję, że nie będzie to nasz ostatni numer monograficzny. Liczymy na propozycje wydziałów, instytutów lub innych jednostek Uczelni.

KOLEGIUM POLSKO-AUSTRIACKIE

W sierpniu gościli po raz trzeci w murach cieszyńskiej uczelni słuchacze letniego Kolegium Polsko-Austriackiego. Stroną inicjującą wspólne nadolziańsko-naddunajskie języka polskiego i niemieckiego poznawanie i wiedzy o Polsce i Austrii zdobywanie była przed trzema laty i jest nadal strona austriacka. (Niewątpliwie niemały wpływ na decyzję dr Doroty Müller-Ott z Instytutu Tłumaczy Uniwersytetu Wiedeńskiego o skierowaniu studentów do Cieszyna, miała prężna działalność tutejszego oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego). Cieszyn stał się miejscem spotkania studentów slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego ze studentami polskimi (także spoza kręgu naszego śląsko - cieszyńskiego uniwersytetu). Ogółem do grodu nad Olzą przybyło 20 słuchaczy znad Dunaju i tyleż samo z nad Wisły. Prócz zajęć lektoratowych (języka niemieckiego uczyli lektorzy z Austrii), odbywały się także wykłady dotyczące językoznawstwa oraz życia politycznego, społecznego, kulturalnego regionu. Sporo wystąpień traktowało o wzajemnych związkach Polski i Austrii. Wykłady wygłosili: prof. prof. Tadeusz Sławek, Jan Iluk, Bolesław Faron, Edmund Rosner, dr dr Heinz Jankowsky, Elżbieta Hurnikowa. Uczestnicy kolegium brali także udział w imprezach organizowanych dla osób uczestniczących w - odbywającej się równolegle - VII Letniej Szkole Języka, Literatury i Kultury Polskiej (spotkania z prof. Leszkiem Balcerowiczem, Czesławem Miłoszem, Kazimierzem Kutzem), byli gośćmi burmistrza dr Jana Olbrychta. Spotkali się z członkami Towarzystwa Polsko - Austriackiego.

PENDERECKI W CIESZYNIE

22 sierpnia w Sali Konferencyjnej Filii UŚ w Cieszynie odbyła się - w ramach VII Festiwalu "Viva il Canto" konferencja prasowa z udziałem Krzysztofa Pendereckiego. Tego samego dnia wieczorem w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Cieszynie dyrygował on Orkiestrą i Chórem Państwowej Filharmonii Krakowskiej. Pod batutą mistrza wykonano, powstałe w okresie stanu wojennego "ku pokrzepieniu serc", "Requiem polskie". Mistrz Penderecki wpisał, w księdze pamiątkowej Uczelni, swe pozdrowienia - jak na kompozytora przystało - na pięciolinii.

TEATR BEZ GRANIC

W dniach 16-18 października w Cieszynie i Czeskim Cieszynie odbędzie się VIII Międzynarodowy festiwal Teatralny "Na Granicy". W zamierzeniach organizatorów ma stanowić prezentację interesujących zjawisk teatralnych trzech kultur: polskiej, czeskiej i słowackiej. W ramach tegorocznego Festiwalu Zakład Animacji Społeczno-Kulturalnej Instytutu Nauk Społecznych i Nauk o Kulturze w Filii UŚ w Cieszynie organizuje międzynarodową konferencję teatrologiczną nt. : "Teatr Bez Granic" z udziałem teatrologów z Polski, Czech i Słowacji. Celem konferencji jest ukazanie aktualnych tendencji panujących w sztuce teatralnej trzech narodów. termin "granica" ma tu wartość porządkującą.

Z KATOWIC DO ENA W STRASBOURGU

Ecole Nationale d`Administration w Strasbourgu jest elitarną, podyplomową Szkołą kształcącą najwyższe kadry polityczne i administracyjne Francji. Wstęp do tej Szkoły poprzedzony jest wieloetapową selekcją, bo też jej absolwenci po późniejsi premierzy i ministrowie francuscy. Po raz pierwszy w historii w normalnym kursie tej szkoły bierze udział w tym roku dwu Polaków pochodzących z Katowic. Dwaj absolwenci Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego, Michał Wieczorkiewicz i Ireneusz Bochenek rozpoczynają w Strasbourgu, wraz ze swymi francuskimi kolegami nowy rok akademicki 1997/98. Rosną nam kadry na najwyższym poziomie i to pochodzące z Uniwersytetu Śląskiego!

KOMPENSATOR POLA MAGNETYCZNEGO - DAR FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

Po zainstalowaniu w Instytucie Fizyki i Chemii Metali UŚ nowoczesnego wysokorozdzielczego mikroskopu elektronowego JEM-3010 (również daru FNP) okazało się, że zewnętrzne pole magnetyczne zakłóca prawidłową pracę mikroskopu uniemożliwiając osiągnięcie gwarantowanej wysokiej rozdzielczości mikroskopu. Rozwiązanie problemu było możliwe na drodze zainstalowania kompensatora pola magnetycznego. Wniosek Instytutu do Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w sprawie sfinansowania w ramach programu SUBIN-1996 zakupu kompensatora pola magnetycznego firmy Oxford Instruments o wartości 12150 GBP zyskał jej akceptację. Dzięki temu darowi możliwość pełnego wykorzystania walorów posiadanego nowoczesnego mikroskopu elektronowego. Uzyskane pierwsze wyniki badań zostały już opublikowane i spotkały się z pozytywną oceną

PIĄTY KURS

15 września odbyła się uroczysta inauguracja kursu języka polskiego dla nauczycieli z Niemiec, którzy przyjeżdżają do Polski uczyć języka niemieckiego. Uczestnikami kursu są nauczyciele Zentralstelle für das Auslansschulwesen z kolonii (ok. 50 osób), którzy podjęli pracę w szkołach podstawowych, średnich i nauczycielskich kolegiach językowych na terenie całej Polski. Kurs trwał dwa tygodnie - od 15 do 26 września 1997. Kurs ten, organizowany już po raz piąty, na trwałe wpisał się w tradycję Szkoły Języka i Kultury Polskiej. Współfinansowany jest przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, nauczycielom niemieckim pozwala na szybszą adaptację w Polsce, gdzie chcą spędzić najbliższe lata, polskim szkołom zaś pozwala zyskać nauczycieli, którzy lepiej rozumieją problemy polskich dzieci uczących się języka niemieckiego. I Szkoła, i strona niemiecka (Zentralstelle für Auslandsschulwesen w Kolonii) cenią bardzo wysoko te kursy.