FUNDACJA VIRIBUS UNITIS

Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Śląskiego i Rozwoju Samorządności Wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS w Katowicach powstała z inicjatywy trzech osób: Marka Nowaka, Mateusza Matysiewicza i Dariusza Szostka. Jest ona wzorowana oraz współpracuje z istniejącymi i działającymi fundacjami akademickimi.

Akt notarialny ustanawiający Fundację został podpisany 21 stycznia 1997 roku w obecności JM. Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Tadeusza Sławka w Katowicach. Rejestracja Fundacji nastąpiła 11 kwietnia 1997 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy Sądu Gospodarczego.

Fundacja VIRIBUS UNITIS została powołana w celu:

- wspierania Uniwersytetu Śląskiego;
- rozwoju samorządności wśród młodzieży;
- rozwoju kultury studenckiej;
- rozwoju sportu i turystyki środowiska akademickiego.

Swoje cele fundacja realizuje poprzez: działalność na rzecz Uniwersytetu Śląskiego przez wsparcie finansowe i rzeczowe oraz jego promocję; udzielanie pomocy Uniwersytetowi Śląskiemu w dziedzinie wyposażenia w sprzęt naukowy, dydaktyczny; pomoc finansową i rzeczową dla Śląskiego Porozumienia Samorządów Studenckich; pomoc finansową i rzeczową dla Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego; wspieranie inicjatyw samorządowych młodzieży (zwłaszcza służących środowisku akademickiemu UŚ); fundowanie stypendiów krajowych i zagranicznych studentom UŚ; wsparcie finansowe akademickiego ruchu naukowego w tym kół naukowych i sportowych zarejestrowanych na UŚ; działalność na rzecz podnoszenia wiedzy i umiejętności studentów oraz absolwentów przez dofinansowanie do opłat za kursy i szkolenia; dofinansowanie i promowanie studenckich chórów, teatrów i zespołów muzycznych; pomoc studentom i absolwentom w znalezieniu zatrudnienia poprzez promocję na rynku pracy.

Kontakt:

Al. Roździeńskiego 12
40-201 Katowice
tel. 582-441, 599-601
wew. 17-77, 17-92