Konferencje, dyskusje, spotkania

WARTOŚCI A REALIZACJA I ODBIÓR DZIEŁA MUZYCZNEGO

Wydarzeniem muzyczno-naukowym naszej Uczelni była, zorganizowana 25-26 października przez Katedrę Dyrygowania i Dydaktyki Muzycznej Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego w Cieszynie, międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Wartości a realizacja i odbiór dzieła muzycznego". Jej celem była wymiana doświadczeń dyrygentów i nauczycieli akademickich oraz dyskusja nad współczesnymi tendencjami i kierunkami zmian w zakresie kształcenia muzyczno-artystycznego. Tematyka konferencji koncentrowała się wokół następujących problemów badawczych: konteksty ukazywania wartości sztuki w świetle realizacji i odbioru dzieła muzycznego, nadawca i odbiorca muzyki, jako budowanie wzajemnych relacji wartościujących między uczącym się a nauczającym oraz treści dzieła muzycznego a kształcenie akademickie przyszłych dyrygentów zespołów instrumentalnych i chóralnych.

Wykład autobiograficzny wprowadzający w tematykę konferencji wygłosił: prof. Benedykt Konowalski z Akademii Muzycznej w Warszawie nt. "Instrumenty dęte w utworach kameralnych i symfonicznych". Wystąpienie miało charakter teoretyczno-praktyczny. Wybrane kompozycje prof. B. Konowalskiego wykonała Studencka Orkiestra Dęta Uniwersytetu Śląskiego pod dyr. prof. UŚ Stanisława Śmietany, przy współudziale dr Aldony Śmietany. W programie znalazły się utwory: Krakowiak, Koncert na cztery flety, Brewerie, Rondo. Występ Studenckiej Orkiestry Dętej zakończył ognisty Mazur.

Orkiestra Dęta Instytutu Muzyki
Orkiestra Dęta Instytutu Muzyki

W koncercie wieczornym pierwszego dnia konferencji zaprezentowały się zespoły kameralne. Zespół chóralny studentów III i IV roku Edukacji Artystycznej pod dyr. ad. Leszeka Pollaka wystąpił z wybranymi utworami kompozytorów różnych epok, natomiast dr Aldona Śmietana (flet) i ad. Anna Miech (fortepian) perfekcyjnie wykonały Suitę na flet i fortepian Ch.M.Widora. Kolejną atrakcją muzyczną dnia był występ międzynarodowego zespołu muzyki współczesnej pod dyrekcją Petra Kotíka - "Ostravská Banda". Podczas trasy koncertowej po Europie - "Music of Today" Concert Tour 2006, był to jedyny koncert w Polsce.

Wykład wprowadzający w część referatową obrad nt. "Rozumienie muzyki procesem wiodącym ku wartościom" wygłosiła prof. UŚ dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski. Wskazała, że proces rozumienia muzyki i docierania do jej wartości jest działaniem wieloetapowym i złożonym. W końcowej części referatu zaprezentowała wyniki badań sondażowych studentów Instytutu Muzyki i najczęściej preferowanych przez nich wartości.

Życie wewnętrzne, duchowe studenta, to świat jego myśli, wyobrażeń, pragnień, doznań i wartościowań. A także, kształtowanie otwartości na to, "co dobre i piękne", jako wnętrza duchowego człowieka, jest procesem długofalowym i z artystycznego oraz pedagogicznego punktu widzenia bardzo odpowiedzialnym - stwierdzono we wnioskach końcowych.

JADWIGA UCHYŁA-ZROSKI

ODKRYĆ KIERUNEK PRZEMIAN

Konferencja naukowa "Metamorphôsen synagogé. Przemiany i więzi w literaturze, sztuce i etyce" pomogła słuchaczom zatrzymać się na chwilę i ze spokojem spojrzeć na podlegający metamorfozom świat. Dwudniowe spotkanie (6-7 XI) przedstawicieli różnych dziedzin humanistycznych zorganizowała, w gmachu Wydziału Teologicznego, Katedra Literatury Porównawczej UŚ. Jego myśl przewodnią stanowiło przekonanie, iż w każdej dziedzinie życia wszystko ulega przemianom. Staje się inne, co nie oznacza, że musi się zmieniać na lepsze. - Metamorfozy zachodzą w całej rzeczywistości, jednak istnieje jeden punkt zborny tych przemian, w którym wszystko się gromadzi. Stąd też tajemniczo brzmiący komponent tytułu konferencji, pod którym rozumie się wspólny węzeł wszystkich metamorfoz - o idei konferencji mówi dr Zbigniew Kadłubek.

Wśród prelegentów znaleźli się teologowie, literaturoznawcy i filozofowie. Prezentowali oni wybrane elementy rzeczywistości, w których dostrzeli szczególne znaczenie dokonujących się przemian. Słuchacze mogli usłyszeć m.in. o zasadniczym wstrząsie, nawróceniach św. Augustyna, owadach jako źródle grozy, znaczeniu twarzy u Aleksandra Wata czy o logikach metamorfoz.

Ks. prof. dr. hab. Tomasz Węcławski i prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek
Ks. prof. dr hab. Tomasz Węcławski i prof. zw.
dr hab. Tadeusz Sławek

Dzięki wielości spojrzeń na zagadnienie przemiany, słuchacze, niezależnie od swoich zainteresowań, mogli odnaleźć w spotkaniu coś szczególnego dla siebie. W końcu metamorfozy nie stanowią zjawiska oderwanego od rzeczywistości. - Metamorfozy bardzo dobitnie i, można by powiedzieć, praktycznie odnoszą się do życia współczesnego człowieka. Rodzą się w związku z tym dwa rodzaje pytań. Pierwsze: do jakiego stopnia prowadzona przez nas egzystencja, z której jesteśmy zadowoleni gdyż jest ona uporządkowana i uładzona, wyczerpuje nasze możliwości. Po drugie: jaki jest potencjał zmiany kryjącej się w rzeczywistości. Ma to swoje ogromne konsekwencje od filozofii począwszy, poprzez religię, teologię, na polityce skończywszy - ocenił prof. dr hab. Tadeusz Sławek.

MAGDALENA BUSZEK

JUBILEUSZ BARAŃCZAKA

W poniedziałek 13 listopada 2006 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbyło się międzynarodowe sympozjum naukowe dedykowane doktorowi honoris causa Uniwersytetu Śląskiego, Stanisławowi Barańczakowi, z okazji sześćdziesiątej rocznicy urodzin. Stanisław Barańczak (ur. 13 listopada 1946 r.) otrzymał doktorat honorowy Uniwersytetu Śląskiego w 1995 roku. Ten wybitny poeta, tłumacz i literaturoznawca, działacz społeczny (współzałożyciel KOR), ukończył UAM w Poznaniu i tam też rozpoczynał swoją karierę akademicką. Od 1981 roku wykładał na Uniwersytecie Harvarda w Stanach Zjednoczonych. Stanisław Barańczak był jednym z liderów tzw. Pokolenia 68. Opublikował wiele tomów poetyckich, a za ostatni z nich pt. Chirurgiczna precyzja (1998) otrzymał Nagrodę Literacką Nike. Autor znanych rozpraw z historii literatury polskiej, m.in. Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta (1984). Wykonał gigantyczną pracę translatorską, m.in. na język polski przełożył wiersze poetów angielskich i amerykańskich (m.in. John Donne, Andrew Marvell, Emily Dickinson, Thomas S. Eliot) oraz rosyjskich (Osip Mandelsztam, Josif Brodski), a przede wszystkim dramaty Williama Szekspira. Z polskiego na angielski przetłumaczył z kolei dzieła Kochanowskiego i poezje Szymborskiej.

Podczas uroczystego sympozjum na Wydziale Filologicznym referaty poświęcone dokonaniom Stanisława Barańczaka wygłosili m.in. literaturoznawcy zagraniczni (Arent Van Nieukerken z Universiteit van Amsterdema i Leonard Neuger ze Stockholms Universitet), liczni przedstawiciele polskich uniwersytetów (UAM z Poznania, Wrocławskiego, Łódzkiego, Szczecińskiego) oraz pracownicy Uniwersytetu Śląskiego (Joanna Dembińska-Pawelec, Danuta Opacka-Walasek, Krzysztof Kłosiński, Dariusz Pawelec, Piotr Wilczek).

OBLICZA FIZYKI - MIĘDZY FASCYNACJĄ A NIEPOKOJEM

17 listopada w Instytucie Fizyki odbyła się druga dyskusja panelowa z udziałem wybitnych naukowców i artystów pt. "Oblicza fizyki - między fascynacją a niepokojem. Rola fizyki w rozwoju naszej cywilizacji i kultury." Celem dyskusji było wykazanie roli fizyki jako cywilizacyjnego i kulturowego fundamentu. Podczas spotkania zostały przedstawione rozmaite oblicza fizyki, która będąc najbardziej ogólną nauką o przyrodzie, pokazuje jak głęboko życie współczesnego człowieka jest zanurzone w morzu pojęć fizyki i urządzeń technicznych wytworzonych w oparciu o jej idee. Punktem wyjścia dyskusji były tezy oraz rezolucja Graz Forum on Physics and Society. Jednym z jej motywów była kwestia energii w różnych jej wymiarach - energii potrzebnej ludzkości, zasilającej motory biologiczne w pojedynczym osobniku, i tej, która potrzebna jest twórcy w procesie twórczym.

WSPÓŁCZESNY JĘZYK POLSKI

Od 17 do 19 listopada w Wiśle odbywała się ogólnopolska konferencja "Współczesny Język Polski". Konferencja zorganizowana została przez Studenckie Koło Naukowe Językoznawców i Polonistyczne Koło Młodych Dydaktyków, działające na Wydziale Filologicznym UŚ.

Rada Języka Polskiego postanowiła poświęcić mijający rok ojczystemu językowi. Wpisując się w te obchody, studenci zastanawiali się nad tym, jaka jest współczesna polszczyzna, co w niej się zmienia, jakim wpływom ulega, jak można ją opisywać.

IT ACADEMIC DAY

23 listopada w Międzywydziałowej Auli Wydziału Nauk o Ziemi odbyła się konferencja organizowana przy współpracy firmy Microsoft oraz studentów Koła Naukowego Informatyków działającego przy Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ. Spotkanie poświęcone było najnowszym technologiom oraz narzędziom informatycznym. Uczestniczyło w nim 200 osób.

Program przewidywał trzy wykłady: Eugeniusz Licznarowski zaprezentował programy akademickie Microsoft, m.in.: MSDNAA i ELMS, ITAcademy, ImagineCup 2007, Grupa.NET, Eugeniusz Licznarowski zapoznał słuchaczy z nowościami, jakie oferuje .NET Framework 3.0, m.in. Windows Communication Foundation (WCF), Windows Presentation Foundation (WPF), Windows Workflow Foundation (WF) a Magdalena Alicja Tkacz wygłosiła wykład na temat "Business Intelligence i Data Mining w SQL Server 2005".

Organizatorzy konferencji: opiekun KN Informatyków dr Urszula Boryczka oraz członkowie KN Robert i Paweł
Organizatorzy konferencji: opiekun KN Informatyków
dr Urszula Boryczka oraz członkowie KN Robert i Paweł

IT Academic Day jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie najnowszymi technologiami. Można było dowiedzieć się, co Microsoft ma w tym zakresie do zaoferowania. Organizacja IT Academic Day była wynikiem objęcia Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach programem Microsoft Student Paterner w lipcu br. Student Partner to osoba, która jest organizatorem społeczności entuzjastów technologii .NET na wydziale uczelni wyższej. Jego zadaniem jest zorganizowanie pracy Grupy .NET - czyli koła naukowego (lub sekcji w ramach istniejącego koła), do którego należą studenci pragnący poszerzyć swoją wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii skupionych wokół platformy .NET. Student Partner jest także reprezentantem studentów przed firmą Microsoft Polska.

AGATA KOŁODZIEJCZYK

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO

22 listopada w Konsulacie Generalnym Republiki Czeskiej w Katowicach Stowarzyszenie Forum Młodych Dyplomatów przy współpracy Konsula Generalnego Republiki Czeskiej w Katowicach zorganizowało konferencję "Polityka bezpieczeństwa europejskiego". Zainaugurował ją cykl spotkań "Bliżej Sąsiada", który odbywał się w ramach projektu pod tą samą nazwą, a realizowany był przez śląskie przedstawicielstwo Stowarzyszenia Forum Młodych Dyplomatów. Projekt "Bliżej Sąsiada" ma na celu podejmowanie działań na rzecz rozwoju przyjaznych stosunków kulturowych, ekonomicznych i politycznych pomiędzy Polakami - w szczególności mieszkańcami Śląska - a ich południowymi sąsiadami. W czasie pierwszego spotkania poruszono kwestie bezpieczeństwa informacyjnego widzianego z perspektywy Republiki Czeskiej. Kolejne spotkania będą dotyczyły takich tematów, jak m.in. podział majątku dyplomatycznego Czesko-Słowackiej Republiki po jesieni narodów, współpraca regionalna Województwa Śląskiego i Kraju Morawsko-Śląskiego - z uwzględnieniem współpracy w ramach euroregionów i miast partnerskich, strategia promocyjna Republiki Czeskiej oraz protokół dyplomatyczny i jego praktyczne aspekty zastosowania.

PODRĘCZNIKI DO KSZTAŁCENIA POLONISTYCZNEGO W ZREFORMOWANEJ SZKOLE

Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Wydziału Filologicznego UŚ oraz Komisja Dydaktyczna Rady Języka Polskiego zaprosiły do udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej "Podręczniki do kształcenia polonistycznego w zreformowanej szkole - koncepcje, funkcje, język". Na konferencji, która odbyła się 29-30 listopada, dyskutowano nad podręcznikami do języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum. Debata objęła takie zagadnienia jak: komunikatywność podręczników, opracowanie edytorskie, poprawność merytoryczną, dydaktyczną i językową, strukturę i funkcje dydaktyczne podręcznika.

"DOGMATYKA NA MOŚCIE"

Ostatni weekend października magistranci, doktoranci i słuchacze wykładu monograficznego ks. prof. zw. dr. hab. Jerzego Szymika (Wydział Teologiczny UŚ) spędzili na warsztatach metodycznych w Lublinie. Był to przede wszystkim czas nauki i wymiany wspólnych doświadczeń początkujących teologów. Seminarium magisterskie z teologii dogmatycznej prowadzone przez ks. prof. Szymika zostało otwarte w ubiegłym roku akademickim, ale katowiccy studenci w dużej mierze czerpią z doświadczeń lubelskich.

Ksiądz Szymik przez prawie 20 lat związany był z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, gdzie kierował Katedrą Chrystologii i wykształcił kilka pokoleń teologów. Jego uczniowie zaprosili studentów Wydziału Teologicznego UŚ do miejsca, w którym wszystko się zaczęło. Na miejsce spotkania wybrany został Dom Spotkań w Dąbrowicy. Tutaj po raz pierwszy, dziesięć lat temu, przyjechali jako magistranci ks. prof. Jerzego Szymika, który powiedział: - Najatrakcyjniejsi są dla mnie ludzie. Przychodzą do mnie. Podejmujemy wspólną drogę. Jest nią teologia. Oni mi są dani - wierzę w to głęboko - z wysoka. W nich przychodzi nowe, nieoczekiwane. Nie wolno mi przebierać w ludziach. Ideałem pracy i moim wielkim celem jest, żeby moi uczniowie radzili sobie beze mnie. Interesuje mnie, na ile poezja, teologia służy ludziom. Bóg powierza ludziom ludzi, chcę, żeby ci, którzy się ze mną spotkali mając 20 lat, za kolejne 20 mogli powiedzieć: to mi w życiu pomogło.

Spotkanie w Dąbrowicy katowickich i lubelskich studentów i doktorantów ks. prof. Jerzego Szymika
Spotkanie w Dąbrowicy katowickich i lubelskich
studentów i doktorantów ks. prof. Jerzego Szymika

Studenci zgodnie uważają, że między Lublinem a Katowicami zbudowany został most oparty na wiedzy, entuzjazmie i przyjaźni. W czasie tych trzech dni doświadczyli twórczego połączenia wiedzy i duchowości, rozumu i wiary, a tym co najmocniej zapadło w pamięci i sercu, oprócz niesamowitej atmosfery, jest owo doświadczenie teologii, która nie musi pozostawać jedynie akademicką dyscypliną, ale może kształtować wszystkie dziedziny życia tego, kto ją rzetelnie uprawia.

JOLA KUBIK