Podziw i uznanie

Inicjatorem przedsięwzięcia była Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, który w tym roku obchodzi jubileusz 30-lecia.

5 grudnia 2006 roku w Warszawie w sali im. Józefa Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim - siedzibie rektoratu Uniwersytetu Warszawskiego - odbyła się ceremonia wręczenia dyplomu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego panu profesorowi Wincentemu Okoniowi, członkowi rzeczywistemu Polskiej Akademii Nauk, nestorowi polskich humanistów, znakomitemu pedagogowi, pedeutologowi, twórcy teorii procesu nauczania-uczenia się, teorii kształcenia wielostronnego i teorii szkoły, kreatorowi największej i najbardziej twórczej pedagogicznej szkoły naukowej, integratorowi akademickich środowisk pedagogicznych w Polsce.

W ceremonii udział wzięli przedstawiciele władz rektorskich (JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego reprezentował prof. dr hab. Wojciech Tygielski, Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą) oraz reprezentanci wszystkich wydziałów pedagogicznych polskich uniwersytetów i akademii pedagogicznych oraz kilku uniwersytetów ze Słowacji, Czech i Niemiec. Byli przedstawiciele Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Wydziału Nauk Humanistycznych PAN, niemal w całości obecny był Komitet Nauk Pedagogicznych PAN (którym w przeszłości kierował Profesor W. Okoń) wraz ze swym przewodniczącym prof. zw. dr hab. Tadeuszem Lewowickim, h.c. - recenzentem dorobku Profesora, byli członkowie sekcji nauk humanistycznych Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu, przedstawiciele Komitetu Nauk Psychologicznych PAN i Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, członkowie Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego wraz ze swym dziekanem prof. dr hab. Mirosławem S. Szymańskim (w przeszłości Profesor W. Okoń był także dziekanem tej Rady Wydziału). Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, założone w 1981 r. przez prof. Okonia, reprezentował prof. zw. dr hab. Zbigniew Kwieciński, h.c., recenzent jego dorobku naukowego. Resort Ministerstwa Edukacji Narodowej był reprezentowany przez kilka osób, w tym przez prof. zw. dr hab. Stefana M. Kwiatkowskiego, dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych MEN, którym w przeszłości również kierował profesor Okoń.

Profesor W. Okoń
Profesor W. Okoń

Recenzentem z ramienia Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ był prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs, który przedstawił m.in. ważne wątki śląsko-zagłębiowskie w życiu oraz w twórczości naukowej profesora Okonia. Laudatorem w procedurze nadania profesorowi tytułu doktora honorowego był prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki, którego laudacja, jak napisał w swym "Słowie leciwego doktoranta" profesor Okoń, była "chwytającą za serce". Tę opinię doktoranta potwierdzili uczestnicy ceremonii, wysłuchując laudacji charakteryzującej życie, twórczość naukową profesora oraz jego niepodważalny wpływ na proces kształcenia kilku pokoleń pedagogów w wielu krajach europejskich, a także w Japonii.

Profesor W. Okoń nadal pisze naukowe teksty m.in. do "Chowanny", będącej jednym z najstarszych czasopism pedagogicznych w Polsce (najnowszy tekst profesora zostanie opublikowany w jubileuszowym tomie "Chowanny", który ukaże się w 2007 r.) oraz do "The New Educational Review", którego jest honorowym redaktorem. Oba czasopisma są wydawane na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ a ich redakcja stara się o wpisanie ich odpowiednio na listę "B" i "A" Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Natomiast z racji swego międzynarodowego charakteru oraz unikalnej problematyki "The New Educational Review" jest w trakcie procedury, mającej na celu wprowadzenie go na tzw. listę filadelfijską.

Szacunek, jakim cieszy się nadal profesor Wincenty Okoń, będący niepodważalnym autorytetem nie tylko w naukach pedagogicznych, ale w całej dziedzinie nauk humanistycznych, były szczególnie widoczne już po wręczeniu mu dyplomu przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Janusza Janeczka, w trakcie składania gratulacji przez reprezentantów różnych ośrodków akademickich z kraju i z zagranicy oraz instytucji i urzędów centralnych.

STANISŁAW JUSZCZYK

Autorzy: Stanisław Juszczyk, Foto: Jan Balana