Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego - Grudzień 2006

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA. Ryszard Kaczmarek: Górny Śląsk podczas drugiej wojny światowej. Między utopią niemieckiej wspólnoty narodowej a rzeczywistością okupacji na terenach wcielonych do III Rzeszy, tw. opr., bibliogr., indeks, fot., wklejka, mapy, tab., summ., Zsfg., 60 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Dariusz Pawelec: Od kołysanki do trenów, indeks, summ., rés., 20 zł

Krystyna Wojtynek-Musik: Terra rhetorica w poezji Rimbauda, bibliogr., indeks, summ., rés.,

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Krystyna Heska-Kwaśniewicz: Ludzie, góry i książki, nota bibliogr., indeks, wklejka, ilustr., summ., rés., 18 zł

Joanna Kamińska: Marketing wewnętrzny w bibliotece, bibliogr., rys., tab., załącznik, summ., Zsfg., 15 zł

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Iwona Sowińska: Polska muzyka filmowa w latach 1945–1968, bibliogr., filmogr., indeks osobowy, indeks filmów, summ., rés., 38 zł

PRAWO. Instytucje prawa upadłościowego i naprawczego. Red. Antoni Witosz, resumé, Zsfg., 22 zł

Bernadetta Fuchs: Prawo kartelowe a prawo prywatne międzynarodowe, bibliogr., summ., Zsfg., 21 zł

ZARZĄDZANIE i TECHNOLOGIE INFORMACYJNE. Magdalena Kolarz: Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce, bibliogr., tab., wykr., wzory, summ., Zsfg., 15 zł

PEDAGOGIKA. "Chowanna" 2006, T. 2. (27): Resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie – wybrane konteksty. Red. Anna Nowak, bibliogr., fot., summ., 25 zł

NAUKI o ZIEMI. Franciszek Kłosowski: Sektor usług w gospodarce regionu tradycyjnego w warunkach transformacji i restrukturyzacji (przykład konurbacji katowickiej), bibliogr., indeks, tab., wykr., summ., Zsfg., 30 zł

NAUKI TECHNICZNE. Urszula Boryczka: Algorytmy optymalizacji mrowiskowej, bibliogr., tab., rys., summ., rez., 27 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

FILOZOFIA. "Folia Philosophica". T. 24. Red. Piotr Łaciak

ETNOLOGIA. "Studia Etnologiczne i Antropologiczne". T. 9: Problemy ekologii kulturowej i społecznej w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej. Red. Irena Bułowska- -Floreńska

SOCJOLOGIA. Tomasz Nawrocki: Trwanie i zmiana lokalnej społeczności górniczej na Górnym Śląsku na przykładzie Murcek

Kazimiera Wódz, Jacek Wódz: Dimensions of Silesian Identity

POLITOLOGIA. "Studia Politicae Universitatis Silesiensis". T. 2. Red. Jan Iwanek, Mieczysław Stolarczyk, współpr. Olga Szura

LITERATUROZNAWSTWO. Gerhart Hauptmann. W sześćdziesiątą rocznicę śmierci pisarza. Red. Grażyna B. Szewczyk

Intymność wyrażona. Red. Marian Kisiel, Maciej Tramer

Mariusz Jochemczyk: Rzeczy piekielne. Wokół "Poematu piasta Dantyszka" Juliusza Słowackiego

Małgorzata Kita: "Szeptem albo wcale". O wyznawaniu miłości

Małgorzata Nitka: Railway Defamiliarisation. The Rise of Passengerhood in the Nineteenth Century

JĘZYKOZNAWSTWO. Style konwersacyjne. Red. Bożena Witosz

Andrzej Łyda: Concessive Relation in Spoken Discourse. A Study into Academic Spoken English

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Anna Sitkowa: O pisarstwie Józefa Wereszczyńskiego. Wybrane problemy

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Antropologia kultury – Antropologia literatury. Red. Ewa Kosowska, Anna Gomóła, Eugeniusz Jaworski

Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze. T. 2. Red. Ewa Borkowska, Eugeniusz Knapik

Ewa Gębicka: Między państwowym mecenatem a rynkiem. Polska kinematografia po 1989 roku w kontekście transformacji ustrojowej

PRAWO. "Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego". T. 1. Red. Maksymilian Pazdan

Z dziejów prawa. Cz. 8. Red. Adam Lityński, Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak

Katarzyna Sznajder: Jurysdykcja szczególna w zakresie zobowiązań umownych

PSYCHOLOGIA. Zastosowanie wybranych technik w psychologicznej diagnostyce procesów intelektualnych i osobowości. Red. Jan M. Stanik

PEDAGOGIKA. Teresa Borowska: Emocje dzieci i młodzieży. Zasoby - rozwijanie

Anna Gajdzica: Reforma oświaty a praktyka edukacji wczesnoszkolnej

Sabina Koczoń-Zurek: Psychopedagogiczne i socjologiczne czynniki podtrzymujące aktywność zawodową nauczycieli

BIOLOGIA. Iwona Łukasik: Degradacja starodrzewów bukowych Lazulo Pilosae- -Fagetum w warunkach zróżnicowanej antropopresji na Wyżynie Śląsko-krakowskiej

Zbigniew Wilczek: Fitosocjologiczne uwarunkowania ochrony przyrody Beskidu Śląskiego (Karpaty Zachodnie)

Podręczniki i skrypty

PEDAGOGIKA. Štefan Vašek, Adam Stankowski: Zarys pedagogiki specjalnej