Nowi profesorowie na Wydziale Filologicznym

Krzysztof Krasuski

24 października 2006 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył w Pałacu Prezydenckim nominacje profesorskie 60 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Tytuł profesora w dziedzinie nauk humanistycznych otrzymał prof. dr hab. Krzysztof Krasuski z Wydziału Filologicznego UŚ.

Krzysztof Krasuski ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim w roku 1968, tam też pracował jako asystent w latach 1968-1969. Następnie był bibliotekarzem w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Od 1972 roku związany jest z Uniwersytetem Śląskim, tutaj obronił doktorat (1978), przeprowadził przewód habilitacyjny (1990) i pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego (od 1994). W latach 1974-1976 był lektorem języka polskiego na Uniwersytecie Komenskiego w Bratysławie, a w 2001 roku stypendystą Uniwersytetu w Lublanie. Wykłady i odczyty przedstawiał na uniwersytetach w Bratysławie, Bańskiej Bystrzycy i w Wiedniu.

Prof. dr hab. Krzysztof Krasuski
W 1996 roku założył w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej UŚ Zakład Krytyki Literackiej, którym do dzisiaj kieruje. Wypromował kilkudziesięciu magistrów filologii polskiej na studiach dziennych i zaocznych, 5 doktorów nauk humanistycznych, był recenzentem przewodów doktorskich. Za działalność naukową i dydaktyczną wielokrotnie nagradzany nagrodami ministerialnymi i rektorskimi. Jest członkiem katowickiego oddziału Komisji Historycznoliterackiej PAN oraz Towarzystwa Literackiego im. Teodora Parnickiego.

Prof. dr hab. Krzysztof Krasuski publikuje na łamach najważniejszych pism naukowych, literackich i społeczno-kulturalnych, m.in. w "Pamiętniku Literackim", "Ruchu Literackim", "Tekstach", "Miesięczniku Literackim", "Nurcie", "Odrze", "Śląsku". Jest autorem wielu publikacji w tym mi.in.: Normy i formy. Konstanty Troczyński - teoretyk i krytyk literatury. Społeczne ramy literatury. Wątki socjologizujące w polskiej krytyce literackiej [1900-1950], Główne tendencje współczesnej polonistyki literackiej [1945-1990], Dylematy współczesności literackiej. Studia i szkice o literaturze polskiej drugiej połowy XX wieku. Ponadto jest redaktorem prac zbiorowych: Cezury i przełomy. Studia o literaturze polskiej XX wieku, Leksykon dzieł polskiej literatury współczesnej, Krainy utracone i pozyskane.

Piotr Wilczek

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 14 listopada 2006 roku. nadał panu prof. dr. hab. Piotrowi Wilczkowi tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Uroczystość wręczenia nominacji profesorskiej odbyła się w Pałacu Prezydenckim 30 listopada 2006 roku.

Prof. dr hab. Piotr Wilczek jest od 2002 roku dziekanem Wydziału Filologicznego UŚ. Pracuje w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej, wykłada również w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki. W latach 1998-2001 był profesorem wizytującym w Stanach Zjednoczonych (Rice University, University of Chicago, University of Illinois at Chicago), wygłaszał tam też wykłady gościnne (Harvard University, University of Texas at Austin). Był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej, Brytyjskiej Akademii Nauk oraz uniwersytetów w Oxfordzie, Norwich i Londynie.

Prof. dr hab. Piotr Wilczek

Do najważniejszych publikacji książkowych prof. Wilczka należą: Dyskurs - przekład - interpretacja: literatura staropolska i jej trwanie we współczesnej kulturze (Katowice 2001); Treny: The Laments of Kochanowski (Oxford 2002 - edycja z komentarzem); (Mis)translation and (Mis)interpretation: Polish Literature in the Context of Cross-Cultural Communication (Frankfurt am Main 2005). Ponadto opublikował kilka innych książek i kilkadziesiąt artykułów w kraju i za granicą, również w czasopismach z listy filadelfijskiej.

Prof. dr hab. Piotr Wilczek jest członkiem Komitetu Redakcyjnego "The Sarmatian Review", wydawanego w USA czasopisma naukowego poświęconego Europie Wschodniej. Jest przewodniczącym Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Katowicach, przewodniczącym Rady Programowej Gliwickiego Teatru Muzycznego, był też członkiem Komitetu Organizacyjnego Obchodów Pięćsetnej Rocznicy Urodzin Mikołaja Reja przy Wydziale Nauk Społecznych PAN. Należy do Polskiego Towarzystwa Filologicznego, American Association of Teachers of Slavic and Eastern European Languages i innych towarzystw naukowych. W latach 1995-96 był wicedyrektorem Górnośląskiego Festiwalu Kameralistyki. W roku 2005 decyzją Ministra Edukacji Narodowej został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a w roku 2006 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadał mu odznakę honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej".