Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego - Maj 2005

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

LITERATUROZNAWSTWO.

Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 1. Red. Marian K i s i e l, Grażyna M a r o s z c z u k, indeks, res., summ., 25 zł

JĘZYKOZNAWSTWO.

Danuta G a b r y ś-B a r k e r: Aspects of Multilingual Storage, Processing and Retrieval, bibliogr., tab., schem., streszcz., Zsfg., 27 zł

Władysław K r y z i a: Polskie i słoweńskie predykaty modalne o znaczeniu 'chcieć', 'musieć', 'móc', 'powinien' na poszerzonym tle słowiańskim, bibliogr., indeks, summ., res., 15 zł

Aldona S k u d r z y k: Czy zmierzch kultury pisma? O synestezji i analfabetyzmie funkcjonalnym, bibliogr., indeksy, aneks, tab., rez., summ., 24 zł

KULTURA I SZTUKA.

Życie zamieniam w obraz... Sztuka Józefa Szajny. Red. Eleonora U d a l s k a, indeks, fot., summ., res., 17 zł

Podręczniki i skrypty

SOCJOLOGIA.

Kazimierz K r z y s z t o f e k, Marek S. S z c z e p a ń s k i: Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych. Podręcznik socjologii rozwoju społecznego dla studentów socjologii, nauk politycznych i ekonomii, wyd. 2, bibliogr., 30 zł

JĘZYKOZNAWSTWO.

Maja S z y m o n i u k: Posobije po funkcjonal'noj stylistike dla studentov russkoj filologii, bibliogr., 9 zł

Inne

Jerzy P a s z e k: M-szał słówek. Piątki, czyli 24000 słów pięcioliterowych z przedłużeniami (i bez nich), tudzież 4000 haseł słownikowych trudniejszych wyrazów, 30 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

POLITOLOGIA.

Marian G i e r u l a: Polska prasa lokalna 1989-2000. Typologia i społeczne funkcjonowanie

LITERATUROZNAWSTWO.

Słownik pisarzy śląskich. T. 1. Red. Jacek L y s z c z y n a, Dariusz R o t t

Barbara Gutkowska: Odczytywanie śladów. W kręgu dwudziestowiecznego autobiografizmu

BIBLIOTEKOZNAWSTWO.

Studia bibliologiczne. T. 15: Prace ofiarowane Profesor Marii Pawłowiczowej. Red. Krystyna H e s k a-K w a ś n i e w i c z przy współudziale Katarzyny T a ł u ć

Diana P i e t r u c h-R e i z e s: Biblioteka i informacja w systemie parlamentarnym Unii Europejskiej i Rady Europy

PEDAGOGIKA.

Katarzyna B o r z u c k a-S i t k i e w i c z: Kształtowanie zachowań zdrowotnych w procesie socjalizacji a styl życia młodzieży (w regionie górnośląskim)