Część pierwsza

Sylwetki laureatów stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na rok akademicki 2004/2005

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH

WIKTORIA SZMAJDUCH
studentka V roku informatyki

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,71
 • przewodnicząca Koła Naukowego Informatyki w Administracji
 • autorka i współautorka publikacji konferencyjnych: "Systemy informatyczne w administracji publicznej - realizacja zadań programu e-Polska" (Bielsko-Biała, 2002 r.), "Przekazywanie danych między krajami członkowskimi Unii Europejskiej" (Warszawa, 2003 r.), "The Vehicle Routing Problems" (Chorwacja, 2004 r.)
 • nagroda Prezydenta Miasta Bytomia za szczególne osiągnięcia naukowe (czerwiec 2003 r.)
 • ukończony kurs Visual Basic
 • odbyła praktykę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
 • autorka programu komputerowego, który znalazł zastosowanie w Urzędzie Marszałkowskim
 • członkini stowarzyszenia Silgis

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

AGNIESZKA MANDAL
studentka V roku psychologii

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,575
 • członkini studenckiego koła naukowego Psychology in English
 • udział w Programie Mobilności Studentów MOST - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • znajomość języka angielskiego potwierdzona FCE
 • indywidualny tok studiów w ramach programu MOST - Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • uczestniczka warsztatów "Kiedy ciało mówi o potrzebach duszy..." w Śląskim Centrum Psychosomatyki (kwiecień 2004 r.)
 • uczestniczka szkolenia "Terapia i rehabilitacja w psychiatrii" organizowanym przez Śląskie Stowarzyszenie "Ad Vitam Dignam" i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 • wolontariuszka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach
 • wolontariuszka w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Katowicach

IZABELA SURMA
studentka V roku psychologii

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,65
 • członkini studenckiego koła naukowego Psychology in English
 • współpracowała w realizacji części technicznej pracy badawczej prowadzonej na Uniwersytecie Śląskim przez dr hab. Małgorzatę Górnik-Durose
 • współorganizatorka konferencji "Człowiek i jego naturalne środowisko" organizowanej przez studenckie koło naukowe Psychology in English,
 • udział w konferencjach naukowych i warsztatach z zakresu psychologii
 • I i II rok studiów psychologii zaliczyła w ciągu jednego roku
 • ukończony kurs języka angielskiego na poziomie FCE i języka niemieckiego na poziomie Grundstufe II
 • praktyki w firmach doradztwa personalnego VNG Consulting, Menedżer (2003, 2004 r.)
 • wolontariuszka w zakresie zadań psychologii klinicznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich (2001-2002 r.)
 • wolontariuszka w programach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach (2002, 2003 r.)

Foto: Małgorzata Krasuska-Korzeniec

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

DOMINIKA IDZIAK
studentka V roku fizyki,
otrzymała stypendium Ministra po raz trzeci

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,93
 • członkini Koła Naukowego Geofizyków
 • brała udział w wyprawie naukowej "Islandia 2002" organizowanej przez Wydział Nauk o Ziemi UŚ i Uniwersytet Islandii w Reykjaviku dotyczącej badania geofizycznych osadów młodoglacjalnych z przedpola lodowca Vatnajokull
 • studia według indywidualnej organizacji w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
 • realizuje program studiów na kierunkach: fizyka i biologia
 • członkini Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi, bierze udział w przygotowaniach konferencji gemmologiczno-paleontologicznych

ŻYWILLA FECHNER
studentka V roku matematyki,
otrzymała stypendium Ministra po raz drugi

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,81
 • od czasów szkoły średniej do chwili obecnej jest członkinią Koła Naukowego Matematyków, w latach 2000-2002 wiceprzewodnicząca i skarbnik Koła
 • współpracuje z Kołem Matematyków Studentów UJ, Kołem Naukowym Politechniki Łódzkiej i Kołem Naukowym Informatyków KUL
 • autorka wykładu popularnonaukowego dla młodzieży licealnej "Liczby gradowe" zorganizowanego przez Koło Naukowe Matematyków i Śląskie Stowarzyszenie Oświatowe "Delta"
 • uczestniczka matematycznych obozów naukowych i warsztatów
 • laureatka wielu nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Prezydenta Katowic (1999 r.)
 • studia według indywidualnej organizacji
 • studiuje dwie specjalności: zastosowań matematyki i matematykę teoretyczną
 • znajomość języka angielskiego na poziomie CAE
 • była organizatorką dwóch obozów naukowych Koła Naukowego Matematyków
 • uczestniczka i organizatorka konkursów matematycznych

ANNA GORCZYCA
studentka IV roku fizyki

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 5,0
 • członkini Koła Naukowego Fizyków
 • pod kierunkiem dr. hab. Marcina Mierzejewskiego prowadzi badania nadprzewodnictwa w sieciowych układach elektronowych w obecności pola magnetycznego, gdy widmo energetyczne tworzy fraktalną strukturę zwaną motylem Hofstadtera
 • uczestniczy w seminariach organizowanych przez katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
 • laureatka Wojewódzkiego Konkursu z biologii oraz z języka angielskiego
 • laureatka Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2000/2001
 • z wyróżnieniem ukończyła kursy języka angielskiego prowadzone przez szkoły International House oraz Europa 2000
 • współorganizuje udział młodzieży szkół średnich w wykładach i pokazach doświadczeń prowadzonych przez Zakład Dydaktyki Fizyki i Zakład Fizyki Jądrowej w Instytucie Fizyki UŚ

AGNIESZKA KLAMA
studentka III roku matematyki

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 5,0
 • przewodnicząca Koła Naukowego Matematyków
 • autorka wykładu "Matrix Transposed" wygłoszonego w ramach spotkań z młodzieżą szkół średnich (grudzień 2003 r.)
 • uczestniczka ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji i warsztatów młodych matematyków
 • laureatka stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2001/2002
 • studiuje według indywidualnego programu na specjalności matematyka teoretyczna
 • znajomość języka niemieckiego na poziomie Grundstufe 1, doskonalona na kolejnych kursach

ROMUALDA KOZIEŁ
studentka IV roku fizyki

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,61
 • przewodnicząca Koła Naukowego Fizyków
 • w ramach działalności Koła współpracuje z Kołem Naukowym Fizyków Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Warszawską
 • uczestniczka licznych ogólnopolskich konferencji i seminariów kół naukowych
 • studiuje według indywidualnej organizacji
 • równolegle jest studentką I roku ekonofizyki
 • organizatorka sesji wykładów dla uczniów gimnazjów i liceów: "Fizyka na wesoło"
 • członkini Polskiego Towarzystwa Fizycznego
 • wolontariuszka zajęć warsztatów terapii zajęciowej z osobami niepełnosprawnymi
 • członkini Stowarzyszenia Edukacji Europejskiej
 • brała udział w organizacji Debaty Oxfordzkiej "Szczyt w Kopenhadze sukcesem Polski"

KAROLINA KOZIEŁ
studentka IV roku fizyki

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,61
 • wiceprzewodnicząca Koła Naukowego Fizyków
 • organizatorka III Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych 2004 w Głuchołazach i I Sesji Zimowej Koła Naukowego Fizyków (Węgierska Górka, 2003 r.)
 • w ramach działalności Koła współpracuje z Kołem Naukowym Fizyków Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Warszawską
 • uczestniczka licznych ogólnopolskich konferencji i seminariów kół naukowych
 • studiuje według indywidualnej organizacji
 • równolegle jest studentką I roku ekonofizyki
 • wolontariuszka w pracy z dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich i zagrożonych niedostatkiem w ramach programu MOPS w Katowicach
 • wolontariuszka zajęć warsztatów terapii zajęciowej z osobami niepełnosprawnymi
 • organizatorka sesji wykładów dla uczniów gimnazjów i liceów: "Fizyka na wesoło"
 • członkini Polskiego Towarzystwa Fizycznego
 • członkini Stowarzyszenia Edukacji Europejskiej
 • brała udział w organizacji Debaty Oxfordzkiej "Szczyt w Kopenhadze sukcesem Polski"

AGATA NOWAK
studentka IV roku matematyki

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,93
 • aktywnie uczestniczy w pracach Koła Naukowego Matematyków, prowadzi kółko matematyczne dla uczniów szkół średnich
 • uczestniczka warsztatów i sesji kół naukowych
 • laureatka olimpiad i konkursów matematycznych
 • studiuje równolegle na dwóch specjalnościach: teoretycznej i nauczycielskiej
 • ukończyła kurs języka angielskiego oraz kurs jazdy konnej

Uroczystość wręczenia dyplomów
Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom
stypendium MENIS odbyła się 14 kwietnia br.
w auli im. K. Lepszego w budynku Rektoratu

ADAM REJ
student IV roku fizyki

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 5,0
 • członek Koła Naukowego Fizyków
 • bierze udział w pracach nad dynamiką nieliniową, prowadzi badania nad kwantową teorią pola i jej metod obliczeniowych
 • współpracuje z Instytutem Maxa Plancka im. Alberta Einsteina w Golm w zakresie kwantowej teorii grawitacji i jej zastosowań w kosmologii
 • autor skryptu dla studentów "Wstęp do dynamiki nieliniowej"
 • uczestnik licznych seminariów i konferencji naukowych w Polsce i za granicą
 • studia rozpoczął będąc uczniem II klasy liceum ogólnokształcącego, po uzyskaniu świadectwa dojrzałości kontynuuje studia według indywidualnej organizacji
 • posiada certyfikat ukończenia Utrecht Summerschool in Theoretical Physisc
 • znajomość języka niemieckiego poświadczona certyfikatem Grundstuffe 3, płynna znajomość języka angielskiego
 • uczy się języka włoskiego

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

IZABELA BUGDOŁ
studentka IV roku teologii

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,76
 • członkini Koła Naukowego Teologów
 • redaktor organu prasowego Koła Naukowego Teologów "Spójnik", kieruje Sekcją Kulturalną Koła
 • współautorka pracy badawczej "Zjawisko przemocy we współczesnej szkole na przykładzie ZSZ w Pszowie" prowadzonej na Wydziale Filologicznym UŚ (2001 r.)
 • współpracuje z Wydziałem Teologii KUL
 • uczestniczka licznych seminariów i konferencji naukowych organizowanych na UŚ i na KUL
 • studia według indywidualnej organizacji
 • równolegle studiuje filologię polską na Wydziale Filologicznym UŚ
 • aranżowała i prowadziła wiele imprez kulturalnych i religijnych, takich jak wieczór poetycki, pastorałki studenckie, nabożeństwo studenckie

EWA PLUTA
studentka IV roku teologii

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,64
 • przewodnicząca Koła Naukowego Teologów
 • współautorka pracy badawczej "Szkoła jako placówka przekazująca prymarne wartości"
 • bierze udział w redagowaniu organu prasowego Koła Naukowego Teologów "Spójnik"
 • laureatka nagrody przyznawanej przez Fiat Auto Poland za bardzo dobre wyniki w nauce
 • studia według indywidualnej organizacji
 • równolegle studiuje filologię polską na Wydziale Filologicznym UŚ
 • uczestniczka zaawansowanego kursu języka angielskiego
 • ukończony kurs pilota wycieczek i lidera grupy modlitewnej
 • współorganizowała wiele imprez kulturalnych, jak wieczór poetycki, przedstawienie "Tak rodziło się zmartwychwstanie", koncert autorski projektu "Skrytoniebo"

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

AGATA BOGDAŃSKA
studentka V roku filologii klasycznej

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,83
 • członkini Koła Młodych Klasyków, w latach 2000-2004 pełniła funkcję jego wiceprzewodniczącej
 • autorka kilku artykułów opublikowanych w "Classica Catoviciensia"
 • organizatorka konferencji naukowych "Graeca Aeterna" i "10 lat studiów klasycznych na UŚ"
 • organizatorka rajdów studenckich
 • inicjatorka powstania Koła Miłośników Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej dla młodzieży

MAJA CHOJNACKA
studentka IV roku kulturoznawstwa

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,75
 • inicjatorka i członkini Polonistycznego Koła Młodych Dydaktyków, organizatorka konferencji i szkoleń prowadzonych przez Koło
 • członkini Artystycznego Koła Studentów Kulturoznawstwa KONtuART, współzałożycielka zespołu artystycznego
 • autorka kilku artykułów opublikowanych m.in. w piśmie "Po-mysł", miesięczniku studenckim "Semestr" i w "Gazecie Uniwersyteckiej UŚ"
 • uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych - laureatka stypendium Marszałka Województwa Śląskiego dla szczególnie uzdolnionych studentów (2004 r.)
 • laureatka Nagrody im. J. Horskiego dla najlepszego polonisty (2001 r.)
 • studia według indywidualnej organizacji
 • ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. J. Kiepury w Sosnowcu
 • organizatorka wykładów, szkoleń i warsztatów dla studentów województwa śląskiego w ramach akcji "Tolerancyjny dla świata"
 • organizatorka wykładów dla studentów UŚ: "Spotkania z Orientem", "Religie świata" i "Kontakty bliskowschodnie"
 • redaktor nieperiodyku kulturalnego studentów Wydziału Filologicznego "ARTyleria"

Foto: Małgorzata Krasuska-Korzeniec

MARIA CZEMPKA
studentka V roku filologii polskiej

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,70
 • członkini Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców: Sekcji Historycznojęzykowej oraz Sekcji Reklamy
 • indywidualna organizacja studiów w roku akademickim 2003/2004 ze względu na rozszerzenie programu studiów o dodatkową specjalność
 • uczestniczka kursu języka angielskiego
 • odbyła praktykę studencką w Śląskim Wydawnictwie Naukowym (maj-czerwiec 2003 r.), wakacyjna praca na stanowisku korektora (2003 r.), w Dziale Promocji i Reklamy w Górnośląskim Centrum Kultury (2003/2004 r.) oraz w Agencji Reklamowej Business Consulting w Katowicach (lipiec 2004 r.)
 • uczestniczka kursu w Studenckim Kole Przewodników Beskidzkich, współorganizatorka rajdu nocnego, opiekuje się chatką studencką
 • obecnie kształci się na podyplomowych kwalifikacyjnych studiach nauczania kultury polskiej i języka polskiego (UŚ)
 • uczestniczka warsztatów fotograficznych
 • jako korektor pomagała w organizacji Ogólnopolskiego Dyktanda w Katowicach (listopad 2003 r.)
 • uczy się języka niemieckiego i rosyjskiego

ANNA STEPOWANY
studentka IV roku filologii polskiej

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,87
 • przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców
 • uczestniczy w badaniach językowych poprawnościowo-komparatystycznych prowadzonych w oparciu o ankiety przeprowadzone wśród uczniów śląskich szkół
 • w ramach prac nad słownikiem terminów (meta)leksykograficznych pod redakcją dr Moniki Bielińskiej współpracuje z pracownikami filologii uczelni: Uniwersytetu Wrocławskiego, Warszawskiego i Opolskiego
 • uczestniczka licznych konferencji i seminariów naukowych
 • studiuje równolegle na kierunku informatyka i internet w Szkole Informatyki i Internetu w Gliwicach
 • ukończyła kurs "Podstawy sieci i systemy oprogramowania Microsoft Windows 2000"
 • administrator strony internetowej Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców

ANNA WIECZOREK
studentka III roku filologii angielskiej

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,70
 • ukończone Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne
 • członkini Studenckiego Koła Naukowego Teorii Literatury
 • autorka artykułu "W telegraficznym skrócie, czyli o polszczyźnie krótkich wiadomości tekstowych SMS" powstałego w ramach serii szkiców badawczych "Mikrologia i miniatura literacka" prowadzonej przez prof. UŚ dr. hab. Aleksandra Nawareckiego
 • studia według indywidualnej organizacji
 • równolegle jest uczestniczką I rok studium doktoranckiego na specjalizacji kulturoznawczej, Wydział Filologiczny UŚ
 • znajomość języka angielskiego na poziomie CAE
 • posiada harcerski stopień instruktorski - przewodniczki
 • nauka na kursach muzycznych w ramach Społecznego Ogniska Muzycznego
 • odbyła kurs radiowy ze świadectwem operatora łączności bliskiego zasięgu
 • posiada stopień sternika jachtowego oraz młodszego instruktora żeglarstwa

KATARZYNA WÓJCIK
studentka V roku filologii klasycznej
otrzymała stypendium Ministra po raz trzeci

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,81
 • przewodnicząca Koła Młodych Klasyków
 • organizatorka i uczestniczka Rajdów Filologów Klasycznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie FCE
 • jako wolontariuszka uczy języka łacińskiego i kultury antycznej w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym fundacji im. Edyty Stein "Szkoła z charakterem" w Gliwicach
 • aktywna członkini Stowarzyszenia Miłośników Kultury "Imladris"

(opracowano na podstawie wniosków stypendialnych)


Sylwetki laureatów z Wydziału Nauk Społecznych i Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych zamieszczone będą w czerwcowym numerze "Gazety Uniwersyteckiej UŚ".

Autorzy: Foto: Małgorzata Krasuska-Korzeniec