Kronika Uniwersytecka - Maj 2005

Złota Kaczka dla "Pręg"

Film "Pręgi" w reżyserii Magdaleny Piekorz, absolwentki Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ, otrzymał Złotą Kaczkę - nagrodę czytelników miesięcznika "Film". "Pręgi" uznane zostały za najlepszy polski film 2004 roku. Nagrodę czytelników "Filmu" dla najlepszego aktora otrzymał także za rolę w "Pręgach" Michał Żebrowski. Złote Kaczki są najstarszą polską nagrodą filmową, przyznawaną od 1956 roku. Tegoroczna uroczysta gala odbyła się 31 marca w warszawskim klubie Le Madame.

Wernisaż wystawy grafik i plakatów Tomasza Kipki

1 kwietnia w galerii Mozaika (Centrum Kultury "Karolinka") w Radzionkowie odbył się wernisaż wystawy grafik i plakatów Tomasza Kipki - absolwenta Wydziału Artystycznego UŚ, pracownika Katedry Projektowania Wizualnego na cieszyńskim wydziale. Tomasz Kipka ukończył studia w 2001 roku. Prowadzi zajęcia z zakresu struktur wizualnych oraz percepcji wzrokowej, jest również autorem wielu projektów graficznych wykorzystywanych w działalności promocyjnej i informacyjnej Uniwersytetu Śląskiego.

Uroczystość wręczenia dyplomów MENIS

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu odbyła się 14 kwietnia w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu UŚ. Prestiżowe stypendia otrzymała w tym roku rekordowa liczba 61 studentów Uniwersytetu Śląskiego. W uroczystości wręczenia dyplomów wzięli udział JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek oraz prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, Prorektor ds. Kształcenia, Dziekani i reprezentanci Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego.

Nominacje profesorskie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z 4 kwietnia 2005 r. nadał tytuł profesora sztuk plastycznych Pani adi. kwal. II st. Małgorzacie Łuszczak, dyrektor Instytutu Sztuki na Wydziale Artystycznym. Panu dr hab. Janowi Koniorowi, kierownikowi Zakładu Dydaktyki Matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii został nadany tytuł naukowy profesora nauk matematycznych.

Ranking "Rzeczpospolitej"

W opublikowanym przez "Rzeczpospolitą" rankingu akademickich szkół wyższych przygotowanym przez redakcję dziennika "Rzeczpospolita" i miesięcznik "Perspektywy" Uniwersytet Śląski znalazł się na 26 miejscu wśród 78 uczelni wyższych (w zeszłym roku miejsce 30) oraz na miejscu 9 wśród 19 polskich uniwersytetów (w zeszłym roku: 10). Na pozycję uczelni w rankingu wpływ mają trzy podstawowe kryteria: prestiż, siła naukowa i warunki studiowania.

Prestiż uczelni (50% punktów) mierzony jest według liczby wskazań uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród firm, liczby wskazań kadry profesorskiej oraz udział liczby laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych przyjętych bez egzaminów na pierwszy rok studiów dziennych.
Siła naukowa (30% punktów) to odzwierciedlenie zdolności uczelni do prowadzenia badań naukowych. Mierzona jest według: mocy naukowej (stosunek tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w danym roku do liczby profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów), potencjału naukowego (średnia tzw. kategorii nadanych jednostkom przez KBN), doboru jakościowego (liczba kandydatów na jedno miejsce na studia dzienne) oraz rozpiętością oferty kształcenia (liczba słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich w przeliczeniu na łączną sumę studentów uczelni wraz ze słuchaczami studiów podyplomowych i doktoranckich) i nasycenie kadr (procent wysokokwalifikowanej kadry nauczającej - ze stopniem dr hab. lub tytułem profesorskim - w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni).
Warunki studiowania (20% punktów):

  • dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych
  • liczba woluminów w bibliotece uczelnianej
  • liczba tytułów prenumerowanych czasopism krajowych i zagranicznych
  • dostępność miejsc w czytelni
  • komputeryzacja biblioteki
  • wielokulturowość środowiska akademickiego
  • dostępność uczelni dla studentów zamiejscowych
  • możliwość rozwijania zainteresowań naukowych i kulturalnych
  • wspieranie absolwentów poprzez biura karier lub ośrodki promocji studentów
  • osiągnięcia sportowe

Wyniki obliczane były poprzez ustalenie wartości współczynników dla każdego z kryteriów. Uniwersytet Śląski zdobył ogółem 40,61 punktów (na 100 możliwych według wskaźnika rankingowego 2005). W kategorii prestiż uczelni najwięcej punktów (19) przyniosła ocena pracodawców. W kategorii siła naukowa uczelni 70 punktów uzyskał potencjał naukowy (KBN), 58 punktów - moc naukowa i 48 punktów - nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach. Najwięcej punktów według warunków studiowania przypadło w dziedzinach: komputeryzacja zasobów bibliotecznych (92), dostępność miejsc do nauki własnej (36) i możliwość rozwijania zainteresowań naukowych (23). Najniżej w kategorii prestiż oceniono: wybór olimpijczyków (10), w kategorii siła naukowa: rozpiętość oferty kształcenia (27), a w kategorii warunki studiowania: wielokulturowość środowiska akademickiego (3), możliwości rozwijania zainteresowań kulturalnych (3) i prenumeratę czasopism zagranicznych (4).

Ranking szkół wyższych "Wprost"

W ogólnym zestawieniu, w opublikowanym przez tygodnik "Wprost" rankingu szkół wyższych, Uniwersytet Śląski zajął 8 pozycję wśród 17 polskich uniwersytetów. W klasyfikacji UŚ zdobył ogółem 90,25 punktów na 100 możliwych. Najwyżej sklasyfikowanym od trzech lat pozostaje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (z wynikiem 94,75 punktów). Spośród ponad dziewięćdziesięciu szkół publicznych obecnych w rankingu, dwadzieścia dziewięć, które uzyskało co najmniej 90 punktów w klasyfikacji ogólnej uwzględnionych zostało w zestawieniu: klasa międzynarodowa. Uniwersytet Śląski obecny jest po raz pierwszy w tym zestawieniu zajmując 25 miejsce. Wśród sklasyfikowanych w rankingu kierunków studiów znalazły się: prawo (miejsce 6), socjologia i psychologia razem (4) oraz informatyka (8). Uniwersytet Śląski zaliczony został również do kategorii uczelni plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych (Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego oraz Wydział Artystyczny w Cieszynie), zajmując wśród nich miejsce 19, tuż obok sklasyfikowanej na pozycji 18 Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Podstawowymi kryteriami branymi pod uwagę w przygotowywaniu zestawienia są odpowiednio: ocena "zaplecza intelektualnego" szkoły, ocena procesu kształcenia, ocena szans kariery zawodowej, a także ocena warunków socjalnych studiowania.

Studencki Festiwal Nauki

Od 18 do 20 kwietnia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach trwał pierwszy w Polsce Studencki Festiwal Nauki organizowany przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego. W ramach festiwalu odbywały się liczne warsztaty, dyskusje, spektakle, seminaria, pokazy, wykłady, prezentacje, wystawy i konkursy. Uroczyste otwarcie festiwalu z udziałem JM Rektora UŚ prof. dr hab. Janusza Janeczka odbyło się 18 kwietnia w auli Wydziału Nauk Społecznych UŚ.

Nagrodzone doktorantki

Dwie doktorantki Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego Anna Lisek i Katarzyna Sutkowska zostały laureatkami konkursu prac naukowych przeprowadzonego podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów "Zagadnienia Interdyscyplinarne w Górnictwie i Geologii", która odbywała się od 30 marca do 1 kwietnia w Szklarskiej Porębie. Anna Lisek za prezentację tematu Prostokątna projekcja uskoku na płaszczyznę pionową, przechodzącą przez linię biegu powierzchni uskokowej i Katarzyna Sutkowska za przedstawienie zagadnienia Model krótkodystansowej migracji roztworów mineralizujących znalazły się wśród pięciu osób wyróżnionych przez jury konkursu: dziekanów wydziałów wszystkich polskich uczelni zajmujących się geologią, górnictwem, wiertnictwem i inżynierią środowiska oraz grono recenzentów, specjalistów z różnych dziedzin nauki i techniki. Obie laureatki są uczestniczkami I roku studium doktoranckiego WNoZ, prace doktorskie realizują pod kierunkiem prof. dr. hab. Lesława Tepera, pracownika Katedry Geologii Stosowanej Wydziału Nauk o Ziemi UŚ.

Nagrody ZPAP dla cieszyńskich artystów

"Konflikt" - rysunek Tomasza Tobolewskiego, pracownika Instytutu Sztuki na Wydziale Artystycznym UŚ zdobył główną nagrodę konkursu Praca Roku 2004 ogłoszonego przez Związek Polskich Artystów Plastyków w Katowicach. Nagrodę Prezesa Związku otrzymała prof. Małgorzata Łuszczak z Instytutu Sztuki za grafikę komputerową "Góry Chorwacji". Jak napisano w z uzasadnieniu decyzji jury rysunek "Konflikt" to praca o niezwykłej ekspresji, uderzająca swobodą, z jaką młody autor interpretuje kształty postaci ludzkich dokonując ich syntezy. Z godnym podziwu temperamentem nawarstwia różnorodne środki plastyczne, uzyskując bardzo gęstą, uporządkowaną tkankę materialną rysunku. Wystawę nagrodzonych prac można było oglądać w siedzibie ZPAP w Katowicach, ul. Dworcowa 13.

Wspólnie o problemach

22 kwietnia w auli im. K. Lepszego w rektoracie odbyło się doroczne spotkanie władz uczelni z niepełnosprawnymi członkami społeczności UŚ, które miało na celu przedyskutowanie rozwiązań ułatwiających kształcenie się i pracę. Uczestnikami spotkania byli m. in. przedstawiciele wydziałów i jednostek, Biblioteki UŚ, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, administracji centralnej a także reprezentacji władz miejskich działający na rzecz osób niepełnosprawnych. W programie znalazł się pokaz umiejętności psa serwisowego asystującego osobie niepełnosprawnej, wyszkolonego w ramach europejskiego programu IDOL (Inclusion of Disabled In The Open Labour Market), w którym partycypuje nasza uczelnia.

Konkurs Primus in Primis rozstrzygnięty

Przemysław Iznerowicz, student V roku prawa na Uniwersytecie Śląskim, zajął III miejsce w VI edycji Konkursu na Najlepszego Studenta Prawa - Primus in Primis. Finał konkursu, organizowanego przez Ernest & Young, Kancelarię Prawniczą Domański Zakrzewski Palinka oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA, odbył się 16 kwietnia br. w Warszawie.

Opracowała
Małgorzata Krasuska-Korzeniec
Biuro Promocji i Karier UŚ