Dwa kierunki działań

Jeszcze przed wakacjami ukazały się pierwsze zeszyty naukowe Naukowego Koła Integracji Europejskiej Uniwersytetu Śląskiego. Stanowiły one podsumowanie działalności NKIE w zeszłym roku akademickim. Jeszcze w tym miesiącu ukaże się następny numer zeszytów.

okładka Zeszytów Naukowych

Do głównych zadań koła naukowego należy pogłębianie swojej wiedzy oraz rozwijanie swoich zainteresowań naukowych. Członkowie NKIE rozwijali swoją działalność w tym zakresie w dwóch kierunkach. Po pierwsze skupiali się na organizowaniu własnych projektów podejmujących zagadnienia współpracy i integracji europejskiej oraz, po drugie, na uczestnictwu w przedsięwzięciach innych instytucji i organizacji pozarządowych.

Własna działalność Członków NKIE skierowana była do studentów oraz uczniów starszych klas szkół średnich. Polega ona na organizowaniu odczytów czy spotkań z gośćmi zajmującymi się problematyką jednoczącej się Europy; specjalne znaczenie mają debaty, na których spotykają się goście reprezentujący różne punkty widzenia.

Do najważniejszych wydarzeń NKIE w roku akademickim 2000/2001 należą:

  • „Negocjacje akcesyjne. Biurokratyczna procedura czy twarda walka interesów?” z udziałem konsultanta Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach, Wojciecha Kostki.
  • debata „Mniejszości narodowe. Pomost czy bariera w drodze do Europy?”, w której udział wzięli: prof. dr hab. Jacek Wódz, prof. dr hab. Joachim Liszka oraz dr Olga Szura.
  • „Stypendia naukowe za granicą” z udziałem lektora DAAD na Uniwersytecie Śląskim, Jürgena Röhlinga, oraz dr Ilzy Kowol.
  • „Negocjacje Polski z Unią Europejską”, czyli spotkanie z negocjatorem, Janem Rzymełką.

Największym powodzeniem cieszyły się jednak EUROWYKŁADY. Na pierwszy cykl EUROWYKŁADÓW zaproszeni zostali: prof. dr hab. Genowefa Grabowska z Katedry Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji U. Śl. („Unia Europejska od Maastricht do Nicei”), prof. dr hab. Mieczysław Stolarczyk („Polityczne aspekty integracji Polski z Unią Europejską”) oraz dr Mirosław Czerwiński („Kryteria z Maastricht a sytuacja makroekonomiczna Polski”).

Drugi nurt działalności Koła w zeszłym roku to współpraca z kilkoma organizacjami i instytucjami o charakterze proeuropejskim. Są to m. in. Dom Europejski Ustroń, którego prezydent – prof. dr hab. Joachim Liszka – jest opiekunem naukowym NKIE; DEU wchodzi w skład Międzynarodowej Federacji Domów Europejskich F.I.M.E. z siedzibą w Strasburgu, Europejskie Centrum Integracji i Rozwoju (European Centre for Integration and Development) w Katowicach, Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach oraz Cenrte International de Formation Europeenne (C.I.F.E.) w Nicei.

Członkowie Koła zaprezentowali także kilka referatów podczas konferencji, w których uczestniczyli. Dotyczyły one Polski w aspekcie integracji europejskiej (podczas Środkowoeuropejskiej Konferencji „Europe of Regions and Englargement of the European Union” w Bratysławie i I Konferencji Studenckiej „Polska w integrującej się Europie” w Szczecinie), reformy oświaty i administracji w Polsce (podczas IX Rozmów Europejskich w Niemczech), lifestyle w XXI w. (podczas Międzynarodowej Konferencji polska://niemcy@2012 Fundacji Konrada Adenauera w Warszawie), pozycji Ukrainy w jednoczącej się Europie (podczas seminarium kijowskiego „Wpływ poszerzenia U.E. na Ukrainę”) oraz polityki regionalnej U.E. (podczas konferencji Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ „Władze lokalne i regionalne w warunkach globalizacji”).

Rezultatem działalności NKIE w roku akademickim 2000/2001 są zeszyty naukowe zawierające sześć artykułów o następującej problematyce: kultura i migracja w U. E. idea integracji europejskiej w polskiej myśli politycznej, współpracy krajów WPN w aspekcie procesów integracji euroantlantyckiej, stosunku Republiki Czech i Słowacji do procesu jednoczenia się Europy, zjednoczenia Niemiec. Jeszcze w tym miesiącu ukaże się kolejny numer zeszytów.

Joanna PAULY
joannapauly@wp.pl

OD REDAKCJI: Autorka powyższego artykułu została niedawno mianowana Prezesem Centrum Młodzieżowego przy Domu Europejskim Ustroń. Gratulujemy!

Autorzy: Joanna Pauly