Nowe książki - Grudzień 2001

P r a c e     n a u k o w e

HISTORIA. Joanna J a n u s z e w s k a-Ju r k i e w i c z: Zaolzie w polityce rządu i opinii społeczeństwa polskiego (1925–1937), bibliogr., summ., obsah, 21 zł

NAUKI o ZIEMI. „Geographia. Studia et Dissertationes”. T. 24. Red. Tadeusz S z c z y p e k, bibliogr., rys., tab., streszcz., summ., rez., 17 zł

Maria T k o c z: Restrukturyzacja przemysłu regionu uprzemysłwionego, bibliogr., rys., schem., tab., summ., rez., 36 zł

Peter W a l s h: The Palaeogeography of the southern half of the British Isles and adja-cent Continental Shelf at the Palaeogene/Neogene (g/n) boundary and its subsequent modification: a reconsideration, bibliogr., fot., rys., tab., streszcz., Zsfg., 30 zł

S k r y p t y

PEDAGOGIKA. Danuta D r a m s k a: Proces instytucjonalizacji zawodu logopedów w Polsce. Zarys systemu, bibliogr., 12 zł

BIOLOGIA. Manual on General Genetics and Basic Methods in Plant Biotechnology. Ed. Iwona S z a r e j k o, fot., tab., rys. (nie podlega sprzedaży)

C z a s o p i s m a

NAUKA O MATERIAŁACH. „Archiwum nauki o materiałach”, T. 22, nr 3 (kwartal-nik). Kom. Red.: Zbigniew B o j a r s k i, Eugeniusz G ą s i o r, Lucjan P a j ą k, biblio-gr., fot., rys., tab., summ., 8 zł

V a r i a

Andrzej Lasota. Doctor honoris causa Universitatis Silesiensis, bibliogr., fot.

Guide to Research Projects at the University of Silesia. Social Sciences

Guide to Research Projects at the University of Silesia. Science and Technology

ZAPOWIEDZI

FILOZOFIA. Ojcze nasz, któryś jest teraz. Idee czystej teraźniejszościowej filozofii. T. 1–2

„Folia Philosophica”. T. 19. Red. Józef B a ń k a

POLITOLOGIA. Proces integracji Polski z Unią Europejską. Materiały z konferencji. Red. Piotr D o b r o w o l s k i, Mieczysław S t o l a r c z y k przy współudz. Olgi S z u r y

JĘZYKOZNAWSTWO. „Prace Językoznawcze”. T. 26: Studia historycznojęzykowe. Red. Alina K o w a l s k a, Olga W o l i ń s k a

Barbara S e r a f i n, Aleksandra A c h t e l i k: Miło mi Panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych

KULTURA I SZTUKA. Realizm socjalistyczny w Polsce z perspektywy 50.lat. Materiały z konferencji naukowej organizowanej przez Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Ślą-skiego w dniach 19–20 października 1999 roku. Red. Stefan Z a b i e r o w s k i przy współudz. Małgorzaty K r a k o w i a k

PRAWO. Wokół problematyki cywilnoprocesowej (Studium teoretycznoprawne). Ksiega pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Profesora Kazimierza Korzana. Red. Arkadiusz N o w a k

Wojciech O r g a n i ś c i a k: Kodeksy wojskowe w Polsce w roku 1775

PEDAGOGIKA. Ewa S z a d z i ń s k a: Umiejętności dydaktyczne nauczycieli klas I–III (na przykładzie realizacji ćwiczeń syntaktycznych)

Jolanta Ż y c i ń s k a: O rzuceniu palenia inaczej