Kronika Uniwersytecka - Grudzień 2001

ODZNAKI DLA ZASŁUŻONYCH I STOPNIE DLA REZERWY

18 października w sali Kolegium Rektorskiego miała miejsce ważna dla społeczności Uniwersytetu Śląskiego uroczystość uhonorowania zasłużonych dla naszej Uczelni pracowników odznakami „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”. Dekoracji dokonał zgodnie z tradycją JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusz Sławek. W trakcie spotkania nastąpiło także uroczyste wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe w rezerwie, czego dokonał - w zastępstwie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach – płk. dypl. Jan Korzec.

Złote odznaki otrzymali:
mgr Teresa Pawlicka – Kierownik Działu Spraw Osobowych,
mgr Mirosława Frąckowiak – Zastępca Dyrektora Administracyjnego do Spraw Ogólnych i Studenckich,
prof. dr hab. Wojciech Kalaga – Dyrektor Instytutu Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej Wydziału Filologicznego.
Srebrne odznaki otrzymują:
mgr Iwona Jarocka – Kierownik Działu Finansowego,
mgr Danuta Krawiec – pracownik sekretariatu Dyrektora Administracyjnego,
mgr Marek Kłosek – Kierownik Działu Informatyki i Systemów Zarządzania,
mgr Marek Piestrzyński – Kierownik Działu Spraw Studenckich.

Wyższych stopni w rezerwie wojskowej gratulujemy:
starszemu sierżantowi podchorążemu rezerwy Tadeuszowi Sławkowi,
sierżantowi podchorążemu rezerwy Janowi Jelonkowi,
starszemu kapralowi rezerwy Bronisławowi Włosikowi,
kapralowi podchorążemu rezerwy Januszowi Janeczkowi,
kapralowi podchorążemu rezerwy Krystianowi Rolederowi,
kapralowi rezerwy Edwardowi Wąsielowi.

KULTURA KSIĄŻKI

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego oraz Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego współorganizowali w dniach 17-18 października międzynarodową konferencję poświęconą zagadnieniu: Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogranicza Polski (XVI-XX wieku). Paralele i różnice.

Dwudniowe obrady odbywały się pod patronatem honorowym JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusza Sławka oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą MEN, podczas konferencji Biuro Pełnomocnika reprezentowała dr Urszula Paszkiewicz.

Wymianę naukowej myśli rozpoczęło wystąpienie wybitnego bibliologa prof. zw. dra hab. Krzysztofa Migonia z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego na temat Książki w perspektywie etnicznej.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć pod internetowym adresem: www.pogranicza.prv.pl

KATOWICE W QUIMPER

Od 17 do 23 października potrwał wyjazd Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Śląskiego „Katowice” do Quimper w Bretanii. Inicjatorką i organizatorem wyprawy ze strony francuskiej była Zofia Nogaj-Toriel, mieszkająca od ponad dwudziestu lat w Paryżu, wychowanka zespołu „Katowice”, prowadząca tam polonijny zespół folklorystyczny „Polonez”. Katowiczanie wzięli udział w kilkudniowej imprezie charytatywnej, organizowanej przez fundację „Les Enfants de Baltiqe”, kierowanej przez Marie Barc. Polacy zaprezentowali francuskiej publiczności tradycyjne pieśni i tańce z okolic Krakowa, Krosna, Cieszyna, Beskidu Śląskiego, Zagłębia i oczywiście z Górnego Śląska. W planach wyjazdowych uwzględniono także spotkania z gościnnymi władzami Quimper oraz zwiedzanie atrakcji turystycznych Bretanii i obowiązkową wizytę w Paryżu. Dodatkowych informacji na temat działalności SZPiT „Katowice” szukać należy na stronie: http://uranos.cto.us.edu.pl/~katowice/

WIZYTA WŁOSKIEGO GOŚCIA W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

W sobotę 20 października gościł w naszej uczelni Rektor Uniwersytetu w Bari (Universita degli Studi di Bari) profesor Giovanni Girone. Prof. Girone i JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Tadeusz Sławek podpisali list intencyjny wyrażający chęć nawiązania wzajemnych kontaktów naukowych i dydaktycznych między tymi dwoma uczelniami. Z naszej strony zainteresowane współpracą są na razie: Wydział Filologiczny i Wydział Nauk o Ziemi. Założony w 1924 roku Uniwersytet w Bari jest piątym co do wielkości uniwersytetem włoskim (na ogólną liczbę 57 uczelni). Na dziesięciu wydziałach kształci się 65 tysięcy studentów. Więcej informacji o tym ośrodku można uzyskać na stronie: www.uniba.it

PROF. ANTONI GŁADYSZ LAUREATEM NAGRODY IM. KAROLA MIARKI

Prof. Antoni Gładysz odebrał 23 października prestiżową nagrodę im. Karola Miarki. Nagrody te są przyznawane od 1983 r. za wybitny dorobek wzbogacający wartości kultury regionu i kraju. Od 1999 r. przyznaje i funduje je zarząd województwa śląskiego. Tym razem uroczystość odbyła się w rodzinnej miejscowości Karola Miarki - Pielgrzymowicach.

Prof. Antoni Gładysz jest socjologiem, pedagogiem i kulturoznawcą Śląska. W latach siedemdziesiątych związał się z cieszyńską filią Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorem kilkunastu książek, ponad 20 prac zbiorowych i 30 edytorskich, wielu recenzji i artykułów publicystycznych. Wspólnie z prof. Gładyszem nagrody odebrali: prof. Andrzej Jan Zakrzewski oraz red. Wiesław Głowacz.

METODY FIZYKI W EKONOMII I SOCJOLOGII

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach było organizatorem konwersatorium, na którym prof. dr hab. Janusz Hołyst (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska, Warszawa) wygłosił wykład pt.: Metody fizyki w ekonomii i socjologii. Konwersatorium odbyło się 24 października.

PO POSIEDZENIU KONFERENCJI REKTORÓW

Problematyka poruszona podczas posiedzenia Regionalnej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Wyższych Województwa Śląskiego (26 października) oscylowała wokół trzech głównych kwestii:

  • Dyskusja nad wybranymi elementami Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002 przyniosła efekt w postaci sformułowania oficjalnego stanowiska w sprawie projektu budowy Akademickiego Centrum Medycznego (którego podstawowym zadaniem będzie świadczenie usług zdrowotnych najwyższego poziomu referencyjnego). Zostanie ono przedstawione podczas zaplanowanego na środę 31. października w Urzędzie Marszałkowskim posiedzenia Komitetu Sterującego Programu poświęcone właśnie budowie ACM;
  • Omówiono także wybrane kwestie związane z opracowaniem i wdrożeniem Regionalnego Testowego Systemu Zdalnej Edukacji w zakresie szkolnictwa wyższego w województwie śląskim, służącego poszerzeniu oferty i ułatwieniu dostępu do edukacji. Więcej informacji na ten temat (projekt zgłoszono pod rozwagę Komitetu Badań Naukowych) udzielić może Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia na Odległość prof. Stanisław Juszczyk (e-mail: juszczyk@us.edu.pl);
  • JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusz Sławek piastujący funkcję Prezydenta Regionalnej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Wyższych Województwa Śląskiego podpisał pismo skierowane do nowej Minister Edukacji Narodowej – Krystyny Łybackiej – będące wyrazem zaniepokojenia nie potwierdzonymi do tej pory oficjalnie informacjami o planowanym ograniczeniu dotacji budżetowych. Jednocześnie wystosowana została prośba o wyjaśnienie rządowych planów dotyczących finansowania śląskich szkół wyższych w bieżącym roku akademickim.

ZŁOTE I SREBRNE ODZNAKI DLA PRACOWNIKÓW WPiPs

Upływający w bieżącym roku akademickim jubileusz XXV- lecia utworzenia Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego stanowił znakomitą okazję do szczególnego wyróżnienia pracowników, którzy w znaczący sposób przyczynili się do promowania walorów społecznych, twórczości naukowej, działalności dydaktycznej oraz organizacyjnej Wydziału i Uczelni zarazem. Z tego właśnie powodu posiedzenie Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii 30 października miało bardziej uroczysty niż zwykle charakter: wybrani pracownicy Wydziału zostali uhonorowani złotymi i srebrnymi odznakami „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”. Dekoracji dokonał JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusz Sławek. Poniżej imienna lista wyróżnionych:

Złote odznaki:
Instytut Pedagogiki
prof. UŚ dr hab. Piotr P. Barczyk
prof. UŚ dr hab. Dorota Ekiert-Oldroyd
prof. UŚ dr hab. Władysława Łuszczuk
prof. UŚ dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk
mgr Grażyna Borzucka - prac. nauk.techn.

Instytut Psychologii
prof. zw. dr hab. Jan Strelau
prof. zw. dr hab. Irena Heszen-Niejodek
dr hab. Katarzyna Popiołek
dr Hanna Przybyła-Basista
dr Agnieszka Pietrzyk
mgr Anna M. Grzywacka - prac. adm.

Srebrne odznaki:
Instytut Pedagogiki
dr Andrzej Czerkawski
dr Danuta Dramska
dr Urszula Kamińska
dr Bogumiła Kosek-Nita
dr Piotr Kowolik
dr Anna Nowak
dr Danuta Raś

Instytut Psychologii
dr Marek Adamiec
dr Helena Hrapkiewicz
dr Małgorzata Górnik-Durose
dr Maria Pietras
dr Sonia Kędziora
oraz
mgr Andrzej Cieśliński - informatyk
Małgorzata Biała - prac. adm. dziekanatu

SPOTKANIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego odbyło się 30 października w auli im. Kazimierza Lepszego

W jego trakcie Prezes Zarządu prof. Maksymilian Pazdan odczytał sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za okres od 15.11.2000 do 30.10.2001, a członkowie wspierający zostali przez niego uhonorowani okolicznościowym znaczkiem SPUŚ. Zebranym przedstawione zostały także informacje Skarbnika SPUŚ o sprawach finansowych oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Nie zabrakło czasu na dyskusję i wolne wnioski.

WAMPIRIADA 2001

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach było organizatorem czwartej już edycji Akcji honorowego krwiodawstwa. Specjalistyczny autobus przystosowany do pobierania krwi zaparkował 30 października na katowickim placu Sejmu Śląskiego tuż obok Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Każdy kto mieścił się w przedziale wiekowym 18-65 lat, był zdrowy, zjadł lekki posiłek i miał przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, a poza tym nie jest mu obojętny los wielu chorych – mógł honorowo oddać krew potrzebującym.

Siedziba Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach mieści się przy ul. Raciborskiej 15, tel. 251 64 61, e-mail: rckik@rckik-katowice.com.pl Więcej informacji o działalności RCKiK i przebiegu poprzednich edycji Wampiriady: http://www.rckik-katowice.com.pl

AUKCJA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH

W środę 7 listopada odbyła się w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (przy ul. Raciborskiej 37) aukcja dzieł sztuki. Cel aukcji był jasny - pomóc nowopowstałej Akademii w początkach działalności. Na ten cel pedagodzy uczelni przekazali swe prace: obrazy i grafiki. W sumie w aukcji wzięło udział 36 autorów, choć prac było więcej. Całości towarzyszył wydany z tej okazji katalog aukcyjny. Samą aukcję brawurowo poprowadził JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. Tadeusz Sławek. Jego wysiłki komentarzami wspierali JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych, prof. Michał Kliś, jak też Dziekan Wydziału Grafiki, Marian Słowicki.

Oprócz prac znanych profesorów Akademii: A.S. Kowalskiego, M.Bieniasza, J.Handermandera, J.Rykały, K.Cieślika, M.Klisia, T.Jury, R.Kalarusa, M.Oslislo pojawiły się prace niedawnych laureatów międzynarodowych konkursów: Waldemara Węgrzyna (adiunkt w Katedrze Grafiki Warsztatowej, prodziekan, zdobywca I nagrody na Międzynarodowym Biennale Grafiki w Kanagawie w Japonii) i Bogdana Topora (adiunkt w Katedrze Grafiki Warsztatowej, zdobywca medalu na XI Biennale Grafiki w Taipei na Tajwanie).

Najmłodsza uczelnia artystyczna naszego regionu - Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach rozpoczęła działalność 1 września 2001 roku. Szczęśliwe doprowadzenie do jej powstania po ponad 50. latach bycia filią krakowskiej ASP stwarza zupełnie nowe szansę kształcenia dla uzdolnionej młodzieży na Śląsku.

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

Bankowosc elektroniczna w US

W środę 7 listopada podpisano porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a ING Bankiem Śląskim dotyczące wzajemnej współpracy w zakresie propagowania wiedzy o kierunkach rozwoju rynków finansowych i bankowości elektronicznej, w powiązaniu z tematyką prowadzonych na uczelni prac badawczo-naukowych i realizowanych programów kształcenia studentów. W budynku Centrali ING Banku Śląskiego uruchomiono pilotażowo pierwsze Centrum Upowszechniania Bankowości Elektronicznej (CUBE). Przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego, obecni podczas uroczystego otwarcia Centrum, mieli okazję zapoznać się z możliwościami bankowego serwisu elektronicznego ING Banku Śląskiego.

Bankowosc elektroniczna w US

Celem działania CUBE jest stworzenie i pomoc w funkcjonowaniu ośrodka upowszechniania nowoczesnych technologii bankowych, rozwój wiedzy na temat elektronicznych kanałów dystrybucji produktów bankowych oraz stymulowanie nowych rozwiązań i projektów w tej dziedzinie. Ze stanowisk składających się na wyposażenie Centrum korzystać będą mogli pracownicy naukowi i studenci śląskich wyższych uczelni, które podejmą współpracę z Bankiem w ramach projektu. Porozumienie podpisane z Uniwersytetem Śląskim przewiduje prowadzenie wspólnych badań i upowszechnianie wiedzy z zakresu funkcjonowania rynków finansowych i bankowości elektronicznej oraz nauczanie ich praktycznych aspektów.

ZACHOWAĆ SPÓJNOŚĆ UNIWERSYTETU JAKO JEDNEJ SPOŁECZNOŚCI

To właśnie pragnienie uznał za najważniejsze w czwartek 8 listopada, na czacie portalu gazeta.pl, w pokoju Katowice, JM Rektor UŚ prof. dr hab. Tadeusz Sławek, gdy odpowiadał na pytania internautów. Prof. Sławek dołączył tym samym do szerokiego grona osób znanych, ważnych lub interesujących, które gazeta.pl zaprosiła do zmierzenia się z dociekliwymi pytaniami anonimowych przybyszów z sieci. Rektor naszej uczelni nie miał jednak zbyt trudnego zadania: niemal 30 czatujących zadawało pytania w większości lekkie, łatwe i przyjemne.

Można sądzić, że zdecydowana większość uczestników sieciowej pogawędki to studenci lub pracownicy Uniwersytetu Śląskiego. Stawiali oni pytania wskazujące na to, że realia uczelnianego życia nie są im obce: pytano o ustawiczny remont rektoratu, współpracę z samorządami, miejsca parkingowe nad Rawą, ranking uniwersytetów, przystosowanie budynków dla potrzeb osób niepełnosprawnych, opłaty za dostęp do Internetu, stan techniczny pracowni komputerowych dla studentów. I, oczywiście, o wrześniowe podwyżki. Pytania dotyczyły także nowej matury, oraz tego, jak w świetle decyzji minister edukacji wyglądać będą w przyszłym roku egzaminy na studia. Kilka osób było zainteresowanych bezpieczeństwem i porządkiem: pytano o policję na uczelni, kamery na Bankowej, panie sprzedające swe usługi, zagrożenie atakami terrorystycznymi. Prof. Sławek uchylił również rąbka tajemnicy życia prywatnego, pytany o skończone studia, ulubione filmy, lektury, gatunki muzyczne oraz zespoły: muzyczny i piłkarski, plany występów artystycznych, rolę sportu w życiu, Harry’ego Pottera i Big Brothera. Nie zapomniano spytać rektora o długie włosy i ich wpływ na kobiety. Podczas 62-minutowego spotkania z internautami prof. Sławek odpowiedział na około 50 pytań.

RECEPCJA RAFAŁA WOJACZKA

Instytut Mikołowski oraz redakcja pisma katastroficznego „Arkadia” były organizatorami sesji literackiej: Moja recepcja Rafała Wojaczka, która odbyła się 8 i 9 listopada w siedzibie Instytutu w Mikołowie. Sesja związana była z wydaniem książki krytycznoliterackiej, będącej efektem współpracy Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego i Instytutu Mikołowskiego. Książka zatytułowana Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy powstała pod redakcją dr Romualda Cudaka i Macieja Meleckiego, stanowi tom II redagowanej przez prof. dr. hab. Marka Pytasza serii Bibliotheca Alia Universa.

Organizowana przez Instytut Mikołowski dwudniowa sesja literacka stanowiła element cyklu spotkań objętych wspólnym tytułem: Arkadie i katastrofy. W dyskusji na temat twórczości Rafała Wojaczka i jej recepcji wzięli udział poeci, badacze literatury, krytycy, wśród nich także JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusz Sławek. Pierwszego dnia sesji obrady otworzył Dyrektor Instytutu Mikołowskiego Paweł Targiel.

XXVIII GIEŁDA MINERAŁÓW W SOSNOWCU

W dniach od 10 do 11 listopada trwała organizowana wspólnie przez Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi oraz Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego XXVIII Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów i Skamieniałości, która odbywała się po raz pierwszy także w nowym budynku Wydziału przy ul. Będzińskiej 60 w Sosnowcu. W ramach Wystawy zorganizowano także sesję popularnonaukową poświęconą minerałom i skamieniałościom. Celem organizowanych cyklicznie wystaw jest popularyzacja wiedzy o środowisku naturalnym człowieka ze szczególnym uwzględnieniem przyrody nieożywionej, której ciekawymi elementami są prezentowane okazy minerałów, skał i rzadkich skamieniałości. W ramach ekspozycji można było zobaczyć (a także nabyć) naturalne, nieobrobione minerały, kamienie szlachetne (topazy, rubiny, szafiry), ciekawe okazy bursztynu bałtyckiego, naturalne korale i perły, a także skały ozdobne i skamieniałości z Polski i całego świata oraz niezwykłe meteoryty. Więcej wiadomości znaleźć można na stronie: http://ultra.cto.us.edu.pl/~ptpnoz/sosnowieckie_gieldy.htm

WSPÓŁCZESNY JĘZYK POLSKI

14 listopada na Wydziale Filologicznym UŚ odbyła się II studencka sesja naukowa „Współczesny język polski”, poświęcona prezentacji wyróżnionych prac studentów polonistyki. Zostało zaprezentowanych kilkanaście prac, rekomendowanych przez pracowników naukowych Instytutu Języka Polskiego UŚ. Organizatorem konferencji jest Studenckie Koło Naukowe Językoznawców.

CAŁUN TURYŃSKI W RAMACH KONWESATORIUM PTF

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach był organizatorem konwersatorium (14 listopada), którego tematem był Całun Turyński. Do wzięcia udziału w spotkaniu zaproszono po raz pierwszy dwóch gości: prof. dr hab. Idzi Panic - Dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego, zarazem wybitny sindonista (sindone – całun po włosku), przedstawił referat zatytułowany: Od Grobu Chrystusa do dziś. Losy Całunu Turyńskiego w oczach historyka przedstawiając aktualny stan wiedzy historycznej na temat Całunu; natomiast dr Wojciech Zając z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie wygłosił odczyt: Całun Turyński w oczach fizyka. Autor – po niedawnym sukcesie jego wykładu na ten temat w obecności Ojca Świętego w Castel Gandolfo na Seminarium Nauka-Religia-Dzieje – przedstawił aktualny stan wiedzy fizycznej dotyczącej Całunu Turyńskiego.

SEMINARIUM KRAJOBRAZOWE

Katowicki Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego byli organizatorami II Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Seminarium Krajobrazowego poświęconego współczesnym kierunkom badań nad krajobrazem kulturowym. Tegoroczne spotkanie organizowane było pod hasłem: Spojrzenie na krajobraz – jedność w różnorodności,a odbyło się 16 listopada w Sali Rady Wydziału Nauk o Ziemi

W czerwcu upływa rok od podjęcia idei organizowania w Sosnowcu cyklicznych spotkań, na których spotykaliby się przedstawiciele różnych dyscyplin nauki, których łączy wspólny przedmiot badawczy, jakim jest krajobraz. Ubiegłoroczne spotkanie, które zgromadziło ponad 40 osób zainteresowanych problematyką krajobrazową z 5. ośrodków akademickich, poświęcone było zasygnalizowaniu współczesnych kierunków badań nad krajobrazem. W seminarium uczestniczyli geografowie, etnolodzy, architekci krajobrazu, archeolodzy, filolodzy, kulturoznawcy, biolodzy.