Fundacja Francja-Polska - nowe wyzwania

23 października br. Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych UŚ przyjmowała gościa o specjalnym statusie- Claude’a Sardais, pełniącego od roku funkcję Prezesa Fundacji Francja-Polska.

Swój kontakt ze studentami MSNP podzielił on na dwa spotkania: pierwsze-oficjalne, w obecności kadry nauczycielskiej i „pilotów”- koordynatorów szkoły (Jean Petaux, Jean-Marie Peret) oraz drugie- popołudniowe, w formie pogadanki z mniejszą grupą studentów, chcących wykorzystać okazję, by podzielić się z prezesem Fundacji swoimi przemyśleniami, dotyczącymi sytuacji młodego Polaka, któremu dorosłe życie pędzić przyjdzie w zintegrowanej Europie. I oto przede wszystkim pytał nasz gość. Czy czujemy zagrożenia, czy widzimy korzyści, które oferuje nam Wspólny Rynek? Czy czujemy się wyprzedzani przed zachodnich rówieśników? Co mamy do zaoferowania, a czego nam brakuje? Nasi rodzice - jak zaadoptowali się do nowych, rynkowych warunków?

Przy okazji tego spotkania prezes wyjaśnił na czym polega nowa rola Fundacji, którą kieruje. Otóż działalność FFP od początku jej istnienia, tj. od 1989r. skupiała się głównie na asystowaniu, wspieraniu francuskich organizacji, które chciały współpracować z Polską. Była swoistym „okienkiem kasowym”, któremu dotację w wysokości 30 milionów franków przekazywało państwo francuskie. Dzięki funduszom tym, nawiązano sieć kontaktów, tzw. „pomosty dla Europy”, łącząc ze sobą potencjalnych partnerów życia społecznego, ekonomicznego i politycznego w obu krajach. Od początku też szczególnie silny akcent położono na publiczną politykę lokalną, popierając proces decentralizacji w Polsce, rozwój lokalnych służb publicznych, kształcenie kadry kierowniczej. Trzy pozostałe priorytetowe dziedziny interwencji FFP to: spójność społeczna - umacnianie systemów opieki społecznej; rozwój wsi - wspomaganie rozwoju i tworzenie nowych działalności w strefach wiejskich oraz praktyka i tożsamość europejska - pomoc w przejmowaniu przez Polskę acquis communautaire w zakresie polityki europejskiej.

I właśnie ów trzeci priorytet od 1998r. stał się motywem wiodącym działań FFP. Wtedy bowiem Fundacja wykorzystując swe podstawowe zalety- zakorzenienie na terytorium Polski, elastyczność, skuteczność- postanowiła przejść do systemu tworzenia wspólnych projektów, koncentrując się na towarzyszeniu Polsce w procesie wejścia do UE. Cel ten FFP realizuje min. poprzez wspieranie tzw. „projektów pilotażowych”, w ramach których koordynuje się współpracę partnerów we Francji i Polsce. Najnowsze projekty to : program współpracy między Alzacją a Dolnym Śląskiem, dotyczący nowoczesnej polityki regionalnej w gospodarce odpadami oraz projekt rewitalizacji miast, w którym ze strony polskiej uczestniczy stowarzyszenie „Forum rewitalizacji”, głównym partnerem francuskim jest zaś Rada regionalna Nord-Pas-de-Calais. W finansowaniu francusko-polskich projektów partnerskich wykorzystuje się fundusze europejskie, których efektywne zagospodarowanie możliwe jest właśnie dzięki umiejętnościom i znajomości struktur posiadanej przez FPP.

Nowym rozwiązaniem jest tzw. „inicjowanie działań z wyprzedzeniem”, które służyć ma stworzeniu podstaw do dalszej kooperacji Polski i Francji, w charakterze równoprawnych członków, już po akcesie naszego kraju do UE.

Wynikiem partnerstwa francusko-polskiego jest pokrycie obu krajów „siatką współpracy” łączącą regiony i województwa (np.: Nord/Pas-de-Calais – Katowice, Kraków ); departamenty i wojewodztwa ( Indre-et-Loire – Opole ) oraz miasta ( Bordeaux, Lille, Orleans – Kraków, Saint-Etienne – Katowice, Valenciennes – Gliwice ).

Również MSNP jest owocem tego prężnego i na szeroką skalę zakrojonego partnerstwa. Owocem nie jedynym wszakże. Studia polsko- francuskie prowadzone są również w Warszawie: Program Studiów Europejskich łączący Szkołę Główną Handlową z paryskim Instytutem Nauk Politycznych oraz Studium Integracji Europejskiej ENA-KSAP, adresowane do urzędników zatrudnionych w administracji centralnej.

Ciekawy program oferuje Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, który współpracując z Instytutem Nauk Politycznych w Strasburgu powołał do życia kierunek o nazwie Master Polityka Publiczna w Europie. Po trzech semestrach kształcenia (z czego jeden to intensywne wykłady na Uniwersytecie Letnim w Strasburgu) studenci otrzymują Francuski Dyplom Nauczania Wyższego „DESS- Politiques Publiques en Europe”.

Katowicka MSNP opiera się na współpracy UŚ, Instytutu Nauk Politycznych w Bordeaux, Uniwersytetu Katolickiego w Louvain-la-Neuve oraz Instytutu Nauk Politycznych w Lille. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych w języku polskim i francuskim, uznawany w obu krajach (niestety samo zaliczenie wszystkich semestrów nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem dyplomu).

Prezes FFP, pan Claude Sardais, podczas spotkań ze studentami dał wyraz przekonaniu, że rozwój współpracy obu krajów zmierza w jak najlepszym kierunku, a zmiana celów i sposobu działania Fundacji ma przede wszystkim za zadanie wzmocnić efektywność i prężność inicjatyw polskich. Wielokrotnie też podkreślał, że nadeszła pora, by wykorzystać potencjał, jaki młodzi ludzie mogą wnieść ze sobą do zjednoczonej Europy. Studentów pytał o plany, pomysły i projekty, które Fundacja mogłaby wesprzeć. Zachęcił również do czytania nowego pisma o partnerstwie francusko-polskim „A PROPOS” wydawanego przez FFP, przy współpracy z „Le Courier de Varsovie” i Formules Edito. Tam też odsyłamy wszystkich, którzy zainteresowani są tym „co nowego” w działalności Fundacji.

Autorka (ur. 1977) jest studentką Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych.

Autorzy: Aneta Mach