Folklor na sprzedaż?

Cieszyńskie Spotkania Folklorystyczne pod egidą Katedry Folklorystyki Ogólnej i Stosowanej Uniwersytetu Śląskiego Filii w Cieszynie

Ludowa muzyka, taniec, śpiew oraz literatura były przedmiotem zainteresowania naukowców biorących udział w sesji naukowej pt. W kręgu inspiracji Stanisława Hadyny: folklor i jego stylizacje, zorganizowanej 13 października br. w ramach Cieszyńskich Spotkań Folklorystycznych przez Katedrę Folklorystyki Ogólnej i Stosowanej Uniwersytetu Śląskiego, Filii w Cieszynie. Przedsięwzięciu już od trzech lat patronuje postać Stanisława Hadyny, twórcy i opiekuna Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, z którego dorobku artystycznego korzystają kierownicy amatorskich i profesjonalnych zespołów regionalnych oraz grup folklorystycznych. Zasługi Profesora Hadyny w propagowaniu polskiej kultury ludowej są niekwestionowane, wiele kontrowersji wzbudza jednak stylizacja, której poddawał ludowe pieśni, tańce, muzykę. Dlatego też pytanie o rolę i miejsce stylizacji w twórczości współczesnych kompozytorów, choreografów oraz animatorów było głównym tematem dyskusji na forum naukowym. Wystąpienia przeznaczone były w szczególności dla instruktorów zespołów regionalnych i grup folklorystycznych, którzy bardzo często stoją przed dylematami związanymi z doborem repertuaru, jego wykonaniem na scenie zarówno w warstwie muzycznej, tekstowej, jak i ruchowej. Sesja przygotowana była również z myślą o nauczycielach prowadzących regionalną ścieżkę dydaktyczną, poruszała bowiem kwestię gwałtownego rozwoju kultury masowej i konieczność utrzymania przy życiu funkcjonujących jeszcze przejawów kultury ludowej.

Swoje opinie przedstawili: prof. dr hab. Alojzy Kopoczek w wystąpieniu pt. Instrumentarium i jego wpływ na styl wykonawczy folkloru, prof. dr hab. Daniel Kadłubiec w referacie pt. O języku folkloru jako gwarze artystycznej. Referaty wygłosili ponadto: prof. dr hab. Jolanta Bauman-Szulakowska (Poetyka stylizacji folkloru muzycznego Stanisława Hadyny), prof. dr hab. Krystyna Turek (Pieśń ludowa w aspekcie folkloryzmu), mgr Mariola Szymańska-Kukuczka (Folkloryzm taneczny na przykładzie cieszyńskich zespołów regionalnych). Gościnnie wykład światowej sławy choreograf Juraj Kubănka z uniwersytetu w Bratysławie, w trakcie którego zaprezentował stylizacje folkloru tanecznego na przykładzie najlepszych zespołów słowackich.

Współorganizatorem dnia poświęconego twórczości St. Hadyny był Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, który wystąpił w koncercie galowym na zakończenie sesji w towarzystwie Zespołu Regionalnego „Górole” z Mostów k. Jabłonkowa. Koncert był integralną częścią sesji naukowej, unaocznił bowiem dwojaki sposób traktowania ludowej spuścizny kulturowej: ścisły związek z autentykiem, jaki zaprezentował „Górol” z Mostów, oraz stylizację na najwyższym poziomie artyzmu w wykonaniu „Śląska”.