NOWE KSIĄŻKI

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

P r a c e     n a u k o w e

LITERATUROZNAWSTWO. Paweł M a j e r s k i: Anarchia i formuły. Problemy twórczości poetyckiej Anatola Sterna, summ., res., indeks nazwisk, 20 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Języki słowiańskie dziś. Nowe fakty. Nowe spojrzenia. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Michałowi Blicharskiemu. Red. Henryk F o n t a ń s k i przy współuziale Ewy S t r a ś, streszcz., rez., summ., tab., bibliogr., 25 zł

PRAWO. Marian M i k o ł a j c z y k: Z dziejów zbrodni i kary w dawnej Polsce. Żywot i proces Antoniego Złotkowskiego, zbójnika z Pcimia, Zsfg., res., bibliogr., 10 zł

BIOLOGIA. Małgorzata G a j: Somatyczna embriogeneza w kulturach in vitro Arabidopsis thaliana (L.) Heynh, summ., res., tab., rys., fot., bibliogr., 18 zł

Bernard P a l o w s k i: Oddziaływanie zanieczyszczeń środowiska na cechy nasion sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.), summ., rez., tab., rys., bibliogr., 12 zł

ZAPOWIEDZI

POLITOLOGIA. Pokolenie wygranych? Dzieci i młodzież w procesie transformacji społeczno-gospodarczej i politycznej Polski. Red. Janusz S z t u m s k i

Zagłębie Dąbrowskie w poszukiwaniu tożsamości regionalnej. Red. Marek B a r a ń s k i

PRAWO. Marek Z d e b e l: Sanacja ustawowa przedsiębiorstw państwowych. Zagadnienia finansowoprawne

PEDAGOGIKA. Educational Strategies in Post-Communist Politics (Chosen Conception). Ed. AndrzejR a d z i e w i c z-W i n n i c k i

Danuta D r a m s k a: Profesjonalna tożsamość logopedów w Polsce w świetle przeprowadzonych badań

PRAWO. Przez tysiąclecia. Państwo – prawo – jednostka. Materiały ogólnopolskiej konferencji historyków prawa, Ustroń, 17–20 września 2000 roku. T. 2. Red. Adam L i t y ń s k i, Marian M i k o ł a j c z y k