Współpraca z uniwersytetem w Preszowie

Jednym z ostatnio podpisanych przez naszą uczelnię porozumień jest um owa z Uniwersytetem Preszowskim w Preszowie na Słowacji. Stosowny dokument podpisali 20 listopada ub. roku w Katowicach rektorzy obu uczelni: prof. Tadeusz Sławek i prof. Karol Feč.

zdjęcie z miesięcznika uniwersyteckiego
Informację o podpisaniu porozumienia
zamieścił miesięcznik uniwersytecki,
wydawany przez preszowską uczelnię
Stosownie do reguł, ustalanych w podobnego rodzaju umowach, uczelnie zobowiązały się do wymiany wzajemnych doświadczeń w zakresie planowanych projektów naukowych. Zespoły badawcze obu uczelni będą koordynować między sobą zarówno tematykę takich projektów, jak i etapy współpracy, czy efekty zastosowania ich wyników. Współpraca - zwyczajowo - objąć może wymianę nauczycieli akademickich, organizowanie seminariów i konferencji, serie wykładów, fachowe ekspertyzy lub konsultacje w związku z realizowanymi projektami badawczymi, ale też wymianę studentów, czy organizację imprez kulturalnych.

Porozumienie między obiema uczelniami podpisano na 5 lat. O ile na trzy miesiące przed upływem końca tego terminu jedna ze stron nie wyrazi woli jego zerwania, zostanie ono automatycznie przedłużone na kolejny pięcioletni okres.

Autorzy: S.S.