Nowe książki - Luty 2001

P r a c e     n a u k o w e

HISTORIA. Wieki stare i nowe. T. 1. Red. Idzi P a n i c i Maria W. W a n a t o w i c z, tab., mapy, summ., Zsfg., 20 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Czasy potopu szwedzkiego w literaturze polskiej. Red. Renarda O c i e c z k o w a przy współudz. Bożeny M a z u r k o w e j, fot., indeks na-zwisk, summ., res., 25 zł

L'espressione dei sentimenti in alcuni testi narrativi italiani del Novecento. Red. Krystyna W o j t y n e k-M u s i k, tab., schem., streszcz., summ., 12 zł

Elżbieta D u t k a: Ukraina w twórczości Włodzimierza Odojewskiego i Włodzimierza Paźniewskiego, indeks nazwisk, summ., Zsfg., 12 zł

Dariusz N o w a c k i: "Ja" nieuniknione. O podmiocie pisarstwa Jerzego Andrzejewskiego, summ., Zsfg., 12 zł

Grażyna S t a r a k : Le langage théâtral d’Antonin Artaud, bibliogr., aneks, streszcz., summ., 16 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. „Neophilologica”. Vol. 14: Études de linguistique. Red. Wiesław B a n y ś, bibliogr., streszcz., summ., 13 zł

Iwona L o e w e: Konstrukcje analityczne w poezji Młodej Polski, bibliogr., summ., Zsfg., 14 zł

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Małgorzata O l s z ó w k a, Urszula W o ł c z y k: Biblioteki pedagogiczne i działalność naukowa nauczycieli w województwie śląskim (1922–1939), indeks nazwisk, summ., Zsfg., 10 zł

NAUKA O MATERIAŁACH. „Fizyka i Chemia Materiałów”. T. 1/16. Red. Jan B a r c i k, bibliogr., tab., rys., fot., 15 zł

S k r y p t y

BIOLOGIA. Manual of Microbial Biotechnology. Red. Sylwia Ł a b u ż e k, David N e c k l e n, Joanna R a d z i e j e w s k a-L e b r e c h t, bibliogr., tab.

ZAPOWIEDZI

SOCJOLOGIA. Jaki region? Jaka Polska? Jaka Europa? Eseje i szkice socjologiczne. Red. Marek S. S z c z e p a ń s k i

Ku integracji rozwoju człowieka i społeczeństwa. Ksiega jubileuszowa dedykowana Profesorowi Władysławowi Jacherowi. Red. Anna B a r s k a, Tadeusz M i c h a l c z y k, Marek S. S z c z e p a ń s k i

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Elżbieta G o n d e k: Rynek książki na Śląsku pod panowaniem pruskim w XIX wieku. Drukarnie, księgarnie, płatne wypożyczalnie publikacji

PSYCHOLOGIA. „Psychologia. Badania i Aplikacje”. T. 4: Bezrobocie. Między bezradnością a nadzieja. Red. Zofia R a t a j c z a k