przedstawicieli KSN, RSN I KZ NSZZ "Solidarność" UŚ z przewodniczącymi Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i Sekretariatu Górnictwa i Energetyki

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA

Od wielu miesięcy toczy się dyskusja w środowiskach akademickich i na forum publicznym na temat złej kondycji finansowej nauki i oświaty w Polsce oraz systematycznego obniżania nakładów z budżetu państwa na te kluczowe dla jego rozwoju dziedziny.

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Śląskiego wraz z Regionalną Sekcją Nauki podjęła pewne inicjatywy zmierzające do rozpropagowania w środowisku związkowym naszego regionu informacji o krytycznym stanie nauki i edukacji. Ważną przesłanką do podjęcia naszych działań były, oprócz osobistego przekonania członków Komisji Zakładowej o ważności poruszanych kwestii, opinie wyrażone przez PT Władze Rektorskie Uniwersytetu Śląskiego w dokumencie "Uniwersytet Śląski - 2000", a także "Apel do Społeczeństwa" Komitetu Ratowania Nauki Polskiej.

Z inicjatywy Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Śląskiego odbyło się w dniu 2 października br. spotkanie delegacji Krajowej i Regionalnej Sekcji Nauki w osobach: Julian Srebrny, Alina Pilch-Kowalczyk i przedstawicieli KZ UŚl Ewy Żurawskiej, Jacka Szade i Tomasza Wrzołka z Przewodniczącym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, kol. Wacławem Marszewskim.

Przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego zapoznali przewodniczącego regionu z listem otwartym Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz faktyczną sytuacją finansową wyższych uczelni i wynikającymi z niej konsekwencjami na przyszłość. Zwrócono uwagę na pilną potrzebę rzetelnego informowania opinii publicznej o stanie edukacji i nauki, na konieczność zwiększenia nakładów na te dziedziny w budżecie na rok 1999, aby zahamować niekorzystne tendencje i wynikające z nich zagrożenia dla społeczeństwa.

Podkreślono znaczenie rozwiązania tych problemów w obliczu konieczności przeprowadzenia procesów restrukturyzacji w naszym regionie.

Przedstawiciele nauki wyrazili opinię na temat możliwości utworzenia górnośląskiego lobby, wspierającego lokalne działania na rzecz naszych studentów i uczelni przy pomocy władz regionalnych związku oraz Klubu AWS w samorządzie terytorialnym. Poparcie Pana Przewodniczącego dla przedstawionych wniosków oraz solidarna postawa wszystkich branż w naszym regionie byłyby pierwszym krokiem w kierunku rozwiązania nurtujących nas problemów. Konieczna jest szeroko zakrojona i uporządkowana akcja w obronie edukacji i nauki wobec utrzymujących się, mimo zmian na szczytach władzy, niekorzystnych tendencji w konstruowaniu budżetu państwa.

W wyniku dyskusji uznano za celowe nawiązanie bliższych kontaktów z Sekretariatem Górnictwa i Energetyki w celu podjęcia wspólnych działań w sprawie ratowania nauki i oświaty w naszym regionie.

Następne spotkanie odbyło się 26 października br. w siedzibie Sekretariatu Górnictwa i Energetyki z przewodniczącym, kol. Kazimierzem Grajcarkiem. Po zapoznaniu się z problemami naszego środowiska kol. K. Grajcarek zaproponował następujące formy współpracy:

- eksponowanie problemów i wspieranie naszego środowiska w czasie obrad Komisji Krajo- wej "Solidarności";

- opublikowanie naszych apeli na łamach miesięcznika "Gazeta Górnicza" ( nakład 6500 egzemplarzy ) - uzgodniono publikację w pierwszej kolejności tekstu "Apelu do społeczeństwa", a następnie zamieszczenie informacji n/t uczelni naszego regionu;

- zorganizowanie spotkania informacyjnego Sekcji Nauki i Rady Sekretariatu Górnictwa i Energetyki, aby ustalić formy długofalowej współpracy;

- fundowanie stypendiów dla przynajmniej kilku studentów;

- zlecanie uczelniom ekspertyz naukowych przez spółki węglowe itp.

Na zakończenie spotkania podkreślono potrzebę długofalowej, a nie tylko doraźnej akcji informacyjnej, wobec funkcjonowania wielu negatywnych stereotypów myślenia w środowiskach naukowych i przemysłowych.