Nowe książki - Grudzień 1998

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

P r a c e    n a u k o w e

FILOZOFIA. Aporie sensu - emotywizm i racjonalizm. Red. Józef B a ń k a, Andrzej K i e p a s, summ., Zsfg., 9 zł

POLITOLOGIA. Problemy edukacyjne i zdrowotne regionu uprzemysłowionego. Red. Janusz S z t u m s k i przy współudz. Mariana M i t r ę g i, summ., rez., 5 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Z ducha Tassa. Księga pamiątkowa sesji naukowej w czterechsetlecie śmierci pisarza. Red. Renarda O c i e c z e k przy współudz. Bożeny M a- z u r k o w e j, riass., summ., indeks, fot., 20 zł

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Andrzej T r o j n a r: Działalność kulturalna Tytusa Pomponiusza Attyka, Zsfg., summ., bibliogr., indeks, 7 zł

PRAWO. Grażyna S z p o r: Informacja w zagospodarowaniu przestrzennym. Zagadnienia administracyjnoprawne, summ., Zsfg., bibliogr., 12 zł

S k r y p t y

LITERATUROZNAWSTWO. Renata R y b a, Dariusz R o t t, Piotr W i l c z e k: Literatura staropolska. Średniowiecze - Renesans - Barok. Przewodnik bibliograficzny dla studentów filologii polskiej, 2 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Anna S o ł o d u c h a: Testy z języka francuskiego. Początkujący. Średnio zaawansowani. Zaawansowani, aneks, klucz, bibliogr., 20 zł FIZYKA: Materiały do ćwiczeń z fizyki medycznej. Red. Zofia D r z a z g a, rys., tab., fot., bibliogr., 10 zł

C z a s o p i s m a

NAUKA O MATERIAŁACH. "Archiwum nauki o materiałach" 1998, T. 19, nr 3. Kom. red. Zbigniew B o j a r s k i, Eugeniusz G ą s i o r, Lucjan P a j ą k, bibliogr., rys., tab., fot., 6 zł (kwartalnik)

ZAPOWIEDZI

HISTORIA. Ryszard K a c z m a r e k: Pod rządami gauleiterów. Elity i instytucje władzy w rejencji katowickiej w latach 1939-1945

FILOZOFIA. "Folia Philosophica". T. 16. Red. Józef B a ń k a
Przybliżanie przeszłości. Księga pamiątkowa ofiarowana Czeslawowi Głombikowi z okazji czterdziestolecia pracy nauczycielskiej. Red. Józef B a ń k a przy współpracy Bogusława S z u b e r t a

SOCJOLOGIA. Problems of the History of Sociology and Sociological Theory. Ed. Tadeusz B a n a s z c z y k

LITERATUROZNAWSTWO. Leszek Z w i e r z y ń s k i: Wyobraźnia akwatyczna Mickiewicza

JĘZYKOZNAWSTWO. Topics in Phraseology. Theory and Practice. Ed. Piotr K a- k i e t e k

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Książka dla dziecka wczoraj - dziś - jutro. Red. Krystyna H e s k a-K w a ś n i e w ic z, Irena S o c h a

PRAWO. "Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej". T. 13. Red. Arkadiusz N o w a k

PEDAGOGIKA. Bogdan Suchodolski. Pedagog - humanista - uczony. Red. Agnieszka S t o p i ń s k a-P a j ą k Anna N o w a k: Zarys postępowania z nieletnimi dla pedagogów (skrypt)

BIOLOGIA. Krystyna P a z u r k i e w i c z-K o c o t: Reakcja fotoelektryczna Zea Mays L. w warunkach działania metali ciężkich

Poza Wydawnictwem UŚ ukazały się:

Jacek Lyszczyna: Księdza Antoniego Stabika podróże i książki. Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Katowice 1998 (publikacja bibliofilska)

Anna Memorata: Niech mi daruje Apollo te wiersze. Wybór poezji. Wybór, opracowanie i przekład Zbigniew Kadłubek, Dariusz Rott. Artystyczna Oficyna Wydawnicza. Katowice- Pszczyna 1998 (publikacja bibliofilska)