Inauguracja w Cieszynie

7 października 1998 roku po raz XXVIII zainaugurowano rok akademicki w Cieszynie.

Inauguracja
roku akademickiego

Piękną poetycką definicję uniwersytetu "jako" miejsca trwania pamięci", definicję zarzucającą pomost pomiędzy dawnymi a obecnymi laty, zawarł w swym przemówieniu powitalnym JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Tadeusz Sławek.
Kierując się prawem gościnności, prawem uświęconym nie tylko chrześcijańską tradycją (wszak jedno z trzech prastarych przykazań religijno-etycznych wyrytych na tablicach córy Zeusowej Dike - Sprawiedliwości, Prawdy brzmiało: "Czcij gościa") Jego Magnificencja przywitał przedstawicieli uniwersytetów zagranicznych: doc. dr. Petra Panka - Prorektora uniwersytetu w Ostrawie, mgr Michała Legierskiego - przedstawiciela Instytutu Slawistyki uniwersytetu w Upsali. Zza Olzy przybył na cieszyńskie wzgórze inż. Jerzy Czap - reprezentujący Polski Związek Kulturalno - Oświatowy. Bliżej mu było do Cieszyna (pomimo, iż z kraju obcego), aniżeli pozostałym gościom przybyłym z Katowic, Zabrza, Bielska-Białej. W gronie zaproszonych znaleźli się bowiem przedstawiciele wyższych uczelni regionu., Kościołów obu wyznań, konsulatu, parlamentu, urzędów - miejskiego i wojewódzkiego (z Wojewodą Bielskim Andrzejem Sikorą), także mediów i przedsiębiorstw. Owa kategoryzacja gości (nie wymienianych, z racji szczupłości przyznanego niniejszemu artykułowi miejsca, z nazwiska) nie ma bynajmniej charakteru wartościującego, lecz jedynie porządkujący.

Prawidła czasu minionego zdeterminowały wystąpienie Prorektora Uniwersytetu Śląskiego ds Filii w Cieszynie prof. dr. hab. Alojzego Kopoczka. Prawidła wpisane w każde sprawozdanie, będące syntezą tego co wzniosłe i co napawa dumą z tym co stwarza problemy i nastręcza troski. Zarządzanie cieszyńską uczelnią utrudnia brak wyraźnie sprecyzowanych zasad finansowania Filii, a także brak zapisu o Filii w obecnym statucie Uniwersytetu. Prorektor zaprezentował także działalność dydaktyczną, naukową i artystyczną poszczególnych jednostek organizacyjnych Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego, ze wskazaniem jak zabiegi organizacyjne czynione w roku akademickim 1997/1998 procentować będą w roku aktualnym.

Poświadczeniem dynamiki działań Instytutu Pedagogiki jest uzyskanie zgody z Ministerstwa Edukacji Narodowej na "uruchomienie studiów podyplomowych wspierających reformę systemu oświaty". Także "rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w nowopowstałym zamiejscowym ośrodku dydaktycznym w Jastrzębiu Zdroju". Prof. dr. hab. Alojzy Kopoczek scharakteryzował pokrótce działalności biblioteki (dysponuje ona księgozbiorem 122. 500 voluminów), działalność wydawniczą Filii (w roku sprawozdawczym zamyka się w 20 tytułach), również inicjatywy wpisanych w strukturę uniwersytecką towarzystw. Oddzielny passus wystąpienia dotyczył owocnych kontaktów z uczelniami zagranicznymi. Warta odnotowania jest umowa o współpracy podpisana z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Eger.

Prorektor wskazał w końcowym fragmencie swego przemówienia - sprawozdania na nowe zadania stojące przed cieszyńska Alma Mater. Zadania dydaktyczne (wypracowanie strategiczne planu rozwoju Filii, dostowane do aktualnych potrzeb w zakresie kształcenia nauczycieli do reformowanego systemu oświaty), naukowe (intensywniejsze zabieganie o granty), kadrowe (zabezpieczenie niezbędnej liczby etatów), inwestycyjne (ukończenie budowy obiektów sportowych). Także zadania integracyjne (rozwijanie współpracy z regionem i miastem).

Mimo że przeszłość stanowiła dominujący element, wystąpienie Prorektora uwzględniało trzy perspektywy czasowe. Przyszłość bowiem w równej mierze określa teraźniejszą twarz uniwersytetu, co i przeszłość.

Immatrykulację studentów I-go roku przeprowadził Dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego prof. dr. hab. Andrzej Wójtowicz. Kilkunastu wybrano z grona 1323 przyjęto. Okazało się, że kilkunastu najsubtelniejszych (wnosząc ze sposobu wypowiedzenia przysięgi).

Z grona osób zaproszonych głos zabrał Wojewoda Bielski mec. Andrzej Sikora. Poinformował zebranych o przyznaniu odznaczenia "Zasłużony dla Województwa Bielskiego" Rektorowi Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Tadeuszowi Sławkowi i Prorektorowi ds. Filii prof. dr. hab. Alojzemu Kopoczkowi.

Złotą Odznakę "Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego" otrzymał z rąk Jego Magnificencji Wojciech Brachaczek - były Przewodniczący Rady Miejskiej Miasta Cieszyna.

Podczas tegorocznej cieszyńskiej inauguracji odznaczano nader szczodrze.
Nagrodę rektorską za dysertacje doktorską otrzymała dr Alina Górniok - Naglik. Nauczycielom akademickim Filii: doc. Halinie Gonkiewicz - Urbaś, adi. Aleksandrze Trefon - Paszek, mgr Tadeuszowi Kocybie, mgr. Zenonowi Kowalowskiemu przyznano Medale Komisji Edukacji narodowej. Nagrodę indywidualną Ministra Edukacji narodowej za osiągnięcia w działalności dydaktyczno - wychowawczej otrzymała mgr Lidia Wollman - Mazurkiewicz.

Wręczono również pracownikom filii nagrody rektorskie. Nagrodę I stopnia za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną uzyskał prof. dr. hab. Antoni Gładysz. Nagród II stopnia przyznano ogółem 15.

Dzień powszedni uniwersytetu wykładami wszak stoi. Pierwszy zaś w nowym roku akademickim winien mieć charakter szczególny. I miał. Prof. dr hab. Jacek Kolbuszewski z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego wygłosił wykład: "Dolina najpiękniejsza na świecie. Z dziejów życia, twórczości i kultu Adama Mickiewicza. " W Roku Mickiewiczowskim i w czasie nieustannego "dolin najpiękniejszych" poszukiwania temat jak najbardziej nośny, współbrzmiący z czasem nam danym.

Profesor Kolbuszewski motyw doliny kowneńskiej połączył z trzema obszarami zjawisk Mickiewicza bezpośrednio tyczących: twórczością, biografią i kultem. Dolina przy Kownie, w roku 1825 nazwana "doliną Mickiewicza", postrzegana jest jednocześnie przez Profesora, jako przestrzeń romansowa, przestrzeń przemiany, przestrzeń sławy - czyli "przestrzeń pamięci o poecie". Dolina w utworach Mickiewicza wzmiankowana jedenastokrotnie (po raz pierwszy w "Grażynie" w roku 1823, po raz ostatni w "Panu Tadeuszu" w roku 1834), jako "dolina najpiękniejsza" (bo przez pryzmat emocjo postrzegana) stanowi obecnie "bolesne świadectwo zagrożeń spadających na środowisko naturalne-efekt urbanizacji i industrializacji". Ale nadal jest chyba mitogenna (to przypuszczenie piszącej te słowa), wzmianka o niej zaś emocjonalnie scalająca.

Słuchacze wykładu bowiem - i ci "rozstawiający instrumenty" i ci nań "grający" (by odwołać się do określeń Jego Magnificencji odnośnie środowisk uczących i nauki pobierających) - na czas wystąpienia prof. Jacka Kolbuszewskiego zespoili się w jednej przestrzeni. Taka symbioza rodząca się niejako automatycznie zdarza się niezwykle rzadko. Zaświadcza o znakomitości wykładu. Wykładu, który oprócz walorów czysto naukowych, artyzmem wszak był. W równiej mierze dotykał poezji co i życia.

Oprawę inauguracji stanowił koncert Kwartetu Saksofonowego, ledwie co przybyłego z zagranicznych wojaży (bynajmniej jednak nie nadnieńskich). W dniach od 11 do 20 września Kwartet koncertował w zaprzyjaźnionym z Filią uniwersytecie w San Marcos (USA). Członkowie kwartetu wystąpili w oryginalnych, przywiezionych z Teksasu, kapeluszach.

Ukoronowanie cieszyńskiej inauguracji był wernisaż wystawy grafiki i malarstwa prof. Eugeniusza Delekty - Dyrektora Instytutu Sztuki. Prace Profesora prezentowano w wyremontowanej Galerii Uniwersyteckiej. Małą inaugurację wkomponowano zatem w wielką.

W roku akademickim 1998/1999 rozpoznawajmy zatem "doliny najpiękniejsze" - doliny nauki i sztuki. Przestrzeniami romansowymi niech będą one przy okazji, chyba że będzie to romans dla nauki kreatywny, jak kreatywnymi były potajemne spotkania Mickiewicza z piękną doktorową.