47 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO

W dniach 23-26. 09. 1998 roku obradował pod hasłem "Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego" 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego zorganizowany przez Katowicki Oddział PTG oraz Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Zjazd miał wyjątkowy charakter ze względu na doniosłe jubileusze jego organizatorów, a mianowicie: 80-lecie działalności Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 50-lecie nieprzerwanej działalności Katowickiego Oddziału Towarzystwa, 30-lecie Uniwersytetu Śląskiego oraz 25-lecie funkcjonowania ośrodka geograficznego na Uniwersytecie. W zjeździe wzięło udział 310 uczestników z kraju i z zagranicy (Rosja, Czechy) reprezentujących geograficzne placówki naukowe, oświatowe ekonomiczne, turystyczne. O rozmiarach tego przedsięwzięcia naukowego świadczy fakt przygotowania do druku rekordowo dużej liczby opracowań (około 200 prac), będących streszczeniami wystąpień plenarnych, obrad sekcyjnych (10 sekcji) i sesji terenowych (4 sesje terenowe). Prace te zostały wydane drukiem w postaci czterech tomów materiałów zjazdowych ("Obrady Plenarne", "Referaty, Komunikaty i Postery", "Przewodnik Sesji Terenowych", "Historia PTG").

Obrady Sekcji Dydaktyki
Obrady Sekcji Dydaktyki.
Obrady prowadzi koordynator Sekcji
- prof. dr hab. M. Pulinowa

W pierwszym dniu odbyły się zebrania, na których omówiono sprawy organizacyjne Polskiego Towarzystwa Geograficznego a mianowicie: Plenarne zebranie Zarządu Głównego oraz Walne Zebrane Delegatów.

W drugim dniu (24 września) po formalnym odsłonięciu wystawy "Dorobek Naukowy Wydziału Nauk o Ziemi UŚ" nastąpiło oficjalne otwarcie Zjazdu. Dokonał tego Przewodniczący Towarzystwa prof. dr hab. Florian Plit. Słowa powitania do uczestników Zjazdu skierował też JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Tadeusz Sławek. Obrady plenarne wypełniły następujące wystąpienia:

- Prof. dr hab. Andrzej Klasik (Akademia Ekonomiczna, Katowice): Aglomeracja katowicka. Restrukturyzacja - globalizacja - międzynarodowa konkurencyjność.

- Prof. dr hab. Marek Szczepański (Uniwersytet Śląski, Katowice): Regionalizm górnośląski: Między plemiennością i systemem globalnym.

- Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź (Uniwersytet Śląski, Katowice): Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu Górnego Śląska.

- Prof. dr hab. Andrzej Czylok (Uniwersytet Śląski, Katowice): Wybrane aspekty bioróżnorodności na obszarach odkształconych Wyżyny Śląskiej i terenów przyległych.

- Prof. dr hab. Sławomir Piskorz (Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kraków): Nowe zainteresowania polskich dydaktyków geografii w dobie transformacji, na tle rozpoczętej reformy systemu szkolnego

W trzecim dniu zjazdu (25 września) odbyły się obrady w grupach tematycznych (niejednokrotnie liczących kilkadziesiąt dyskutantów) - jest to już tradycyjne rozwiązanie organizacyjne determinowane m. in. dużą liczbą uczestników tego typu konferencji oraz zróżnicowaniem problemowym przygotowanych prac i wystąpień. Obradowały następujące sekcje:

- Kształtowanie I Ochrona Środowiska - "Rola ochrony środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym"

- Geomorfologia - "Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby terenu"

- Klimatologia - "Współczesna zmienność klimatu Polski w świetle oddziaływania czynników antropogenicznych"

- Hydrologia - "Wpływ antropopresji na zmiany stosunków wodnych"

- Dydaktyka Geografii - "Szkolna edukacja geograficzna w dobie transformacji"

- Geografia Ludności - "Współczesne przemiany demograficzno-społeczne"

- Geografia Osadnictwa - "Aktualne problemy osadnicze"

- Geografia Przemysłu - "Przemiany strukturalne przemysłu w dobie przechodzenia do gospodarki rynkowej"

- Geografia Rolnictwa - "Przemiany w rolnictwie w warunkach rozwoju zrównoważonego"

- Geografia Turyzmu - "Współczesne problemy rozwoju turyzmu"

- Posterowa - wspólna dla wszystkich sekcji odbyła się w przerwie obrad sekcyjnych.

Sesja terenowa w Rudach Wielkich
Sesja terenowa w Rudach Wielkich,
w której uczestniczyli też zaproszeni uczniowie,
eksponujący prace rysunkowe
z zakresu ochrony środowiska.

Natomiast w godzinach wieczornych zorganizowano okolicznościową sesję poświęconą historii PTG (każdy Oddział przygotował poster), połączoną ze spotkaniem towarzyskim, trwającym zasadniczo do godziny 2. 00 (wytrwali wytrzymali do rana)

Czwarty dzień zjazdu wypełniły cztery sesje terenowe:

- Antropogeniczne przekształcenia krajobrazu w rejonie eksploatacji rud cynku i ołowiu oraz piasków podsadzkowych (trasa: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Klucze, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Katowice),

- Antropogenizacja rzeźby i stosunków wodnych Wyżyny Katowickiej i jej obrzeży (trasa: Sosnowiec, Będzin, Wojkowice, Wymysłów, Piekary Śląskie, Bytom, Zabrze, Gliwice, Pyskowice, Bytom, Katowice, Sosnowiec),

- Przeobrażenia środowiska przyrodniczego Ziemi Raciborskiej i Rybnickiej (ze szczególnym uwzględnieniem Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" (trasa: Sosnowiec, Katowice, Mikołów, Czerwionka-Leszczyny, Rybnik, Rydułtowy, Racibórz, Rudy, Katowice, Sosnowiec),

- Procesy urbanizacyjno-przemysłowe i walory przyrodnicze północnego obrzeża konurbacji górnośląskiej (trasa: Sosnowiec, Katowice, Chorzów, Bytom, Tarnowskie Góry, Świerklaniec, Piekary Śląskie, Katowice, Sosnowiec).

W czasie czterodniowego pobytu w Sosnowcu większość z ponad trzystu uczestników zjazdu odwiedziła także punkt widokowy na dachu budynku Wydziału Nauk o Ziemi UŚ oraz znajdujące się na parterze tego obiektu Muzeum Ziemi.

Niezależnie od wyszczególnionych wyżej obrad i spotkań, uczestnicy Zjazdu mieli możliwość zapoznania się z nowościami wydawniczymi oferowanymi w ciągu dwudniowej ekspozycji przez: Wydawnictwo M. Rożak z Gdańska, Wydawnictwo "Śląsk"; Wydawnictwo "Poznaj Świat" - obchodzące 50. lecie działalności; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne; International Publishing Service; Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Oficynę Wydawniczą "Turpress", Wydawnictwo "Trzy szóstki", Wydawnictwo Meridian Stiesel, Wydawnictwo Edukacyjne "Żak".

Dla zainteresowanych czynna była w czasie zjazdu Czytelnia Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, gdzie uczestnikom konferencji oferowano:

- m. in. ponad 30 tytułów zachodnich czasopism naukowych,

- komputerowe bazy danych:

- CCoD: Physical, Chemical and Earth Sciences (bibliografia bieżąca z dziedziny: fizyki, chemii i nauk o Ziemi);

- GEOBASE from Elsevier/Geo Abstracts (międzynarodowa bibliografia w zakresie nauk o Ziemi);

- GEOREF (baza danych z zakresu nauk o Ziemi American Geological Institute);

- SCIENCE CITATION INDEX.

Zorganizowanie zjazdu a przede wszystkim druk materiałów konferencyjnych, stały się możliwe dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Komitetu Badań Naukowych, władz miasta Sosnowca oraz wsparciu Uniwersytetu Śląskiego.