Z Senatu - Grudzień 1998

29 września 1998 r. odbyło się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego.

Rozpatrywano następujące sprawy kadrowe:

- wniosek Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Józefa Świdra,

- wniosek Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Daniela Kadłubca,

- wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. Urszuli Aszyk-Bangs,

- wniosek Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony prof. dr hab. Michała Hellera,

- wniosek Wydziału Pedagogiki i Psychologii w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony prof. dr hab. Stanisława Juszczyka.

Wszystkie przedstawione wnioski uzyskały akceptację Senatu UŚ.

Kolejnym punktem posiedzenia Senatu była zgoda na przedłużenie Porozumienia zawartego w dniu 5 maja 1998 r. pomiędzy Rektorem Uniwersytetu Śląskiego i Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach w sprawie wspólnego przeciwdziałania narkomanii i handlowi narkotykami na terenie Uniwersytetu Śląskiego. Senat w jawnym głosowaniu przy 35 głosach "za" i 1 "przeciw" postanowił przedłużyć porozumienie na rok akademicki 1998/99.

JM Rektor poinformował członków Senatu o terminach posiedzeń Senatu, które odbędą się 27 października, 8 grudnia. w styczniu będą DWA posiedzenia Senatu: 12 stycznia - poświęcone sprawie nowego Statutu oraz 26 stycznia. Następne posiedzenia Senatu odbędą się 9 marca, 27 kwietnia, 25 maja i 29 czerwca, które odbędzie się o godz. 1000.

Z kolei prorektor ds. nauki prof. dr hab. Jacek Jania przedstawił informację na temat zasad podziału środków na badania własne.


Środki te dzielone są w następujący sposób: 25% idzie na dofinansowanie prenumeraty czasopism, pozostała kwota dzielona jest w proporcjach 70% na Wydziały, według algorytmu wydyskutowanego i zaakceptowanego prze Senacką Komisję d/s badań naukowych, a 30% idzie do tzw. rezerwy Rektora, którą dysponuje Prorektor ds. nauki i współpracy łącznie z Senacką Komisją. Rezerwę rektora dzielona jest przede wszystkim w ramach konkursu na projekty badawcze, które są składane do Komisji.

Ok. 20% pozostałej kwoty, która jest w rezerwie Rektora, przeznaczone jest do interwencyjnej decyzji Prorektora. W ramach rezerwy Rektora finansowane są również wydawnictwa, przede wszystkim habilitacje.

Podsumowując dyskusję, która miała miejsce po wystąpieniu Prorektora JM Rektor prof. dr hab. Tadeusz Sławek zapewnił senatorów, iż na kolejnym posiedzeniu Senacka Komisja badań naukowych na kolejnym posiedzeniu Senatu przedstawi sprawozdanie ze swej działalności.

Kolejny punkt programu obrad obejmował zasady polityki w zakresie remontów i inwestycji.

JM Rektor prof. dr hab. Tadeusz Sławek poinformował, że ten punkt wiąże się z poprzednim punktem chociaż są to inne pieniądze. Najważniejszymi inwestycjami są dwa przedsięwzięcia: budowa nowego Wydziału Prawa i Administracji oraz budowa sal audytoryjnych na Wydziale Nauk o Ziemi.

Obie te inwestycje zostały zgłoszone i czekają na swoje losy w Ministerstwie. Po ostatniej wizycie w MEN uzyskano informację, że będzie nieco więcej pieniędzy w budżecie na inwestycje.

Rektor przedstawił również potrzeby remontowe jednostek uniwersytetu.

Uzupełniono skład Komisji Dyscyplinarnej Dla Nauczycieli Akademickich o dwie osoby: profesora Leszka Ogiegłę z Wydziału Prawa i Administracji oraz profesora Aleksandra Lasonia z Filii w Cieszynie.

W ramach spraw bieżących przedstawiono m. in. zagadnienia związane ze studentami niepełnosprawnymi.

Prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Krystian Roleder stwierdził, że studenci niepełnosprawni otrzymali w tym roku akademickim około 40 stypendiów w ramach specjalnej pomocy socjalnej, z inicjatywy Uniwersytetu starano się o uwzględnienie zapisu podatkowego, który zwolniłby tych studentów z podatku. Prorektor odbył wizytę w Ministerstwie Finansów i został zapewniony w piśmie z Ministerstwa Finansów, że na przyszły rok te stypendia będą już traktowane jak wszystkie pozostałe. Zostało przygotowane także pismo dotyczące potrzeb studentów niepełnosprawnych, skierowane na poszczególne Wydziały.

Również w Dziale Spraw Studenckich UŚ wyznaczono osobę, która w przyszłości będzie zajmować się zagadnieniami studentów niepełnosprawnych.

Autorzy: Dariusz Rott