Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

FILOZOFIA. Wojciech Kaute: W poszukiwaniu „dobrego życia”. U filozoficznych podstaw głównych orientacji politycznego myślenia. Wyd. 2.

LITERATUROZNAWSTWO. Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 2: Z perspektywy nowego stulecia. Red. Elżbieta Dutka, Marta Cuber

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Muzyka religijna – między epokami i kulturami. T. 3. Red. Krystyna Turek, Bogumiła Mika

PRAWO. „Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 4. Ed. Barbara Mikołajczyk

PEDAGOGIKA. „Chowanna” 2012. R. 55(69). T. 1 (38): Edukacja a marginalizacja i wykluczenie społeczne. Red. Anna Nowak

Ewa Szadzińska: Podstawy poznawcze procesu kształcenia

Podręczniki i skrypty

HISTORIA. Aleksandra Golik-Prus: „Historia magistra vitae est”. Podręcznik do języka łacińskiego dla studentów historii. Wyd. 3.

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. „Wieki Stare i Nowe”. T. 4 (9). Red. Sylwester Fertacz, Maria W. Wanatowicz

Anna Glimos-Nadgórska: Szkolnictwo Będzina w latach 1795–1918 wraz z tekstami źródłowymi

FILOZOFIA. Andrzej J. Noras: Historia neokantyzmu. Cz. 1: Geneza. Cz. 2: Rozwój

Mirosław Tyl: Filozofia – historia – historia filozofii. Filozoficzne konteksty polskiej historiografii filozofii XX wieku

Agnieszka Wesołowska: Fenomenologia jako możliwość filozofii dramatu Józefa Tischnera

POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 8. Red. Jan Iwanek, Mieczysław Stolarczyk, współpr. Rafał Glajcar

LITERATUROZNAWSTWO. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 3: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006) + płyta CD. Red. Bożena Tokarz

Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... Cz. 4. Red. Marek Piechota, Janusz Ryba

Jacek Mydla: The Shakespearean Tide. Essays on the Dynamics of Human Time

KOMPARATYSTYKA LITERACKA i KULTUROWA. Tadeusz Sławek: NIC-owanie świata. Zdania z Szekspira

FILOLOGIA KLASYCZNA. Jan Kucharski: Pieśni Erynii. Język zemsty i jej figury w attyckich tragediach rodu Atrydów

JĘZYKOZNAWSTWO. Andrzej Porzuczek: The timing of tone group constituents in the advanced Polish learner’s English pronunciation

DYDAKTYKA. „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. T. 21. Red. Helena Synowiec

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Zdzisław Gębołyś: Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Joanna Aleksandrowicz: Pomiędzy płótnem a ekranem. Inspiracje twórczością Goi w kinie hiszpańskim Magdalena Kempna-Pieniążek: Dziwniejsze niż fikcja. Rola wyobraźni w filmach Marca Forstera

Małgorzata Rygielska: Przyboś czyta Norwida

NAUKI o ZIEMI. „Geographia. Studia et Dissertationes”. T. 34. Red. Tadeusz Szczypek

Sławomir Kędzior: Przystropowa strefa gazonośna w utworach karbonu południowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego – występowanie, parametry zbiornikowe węgla oraz możliwości pozyskania metanu

MATEMATYKA. „Annales Mathematicae Silesianae”. T. 25 (2011). Ed. Board

Łukasz Dawidowski: Scales of Banach Spaces, Theory of Interpolation and their Applications