Studia Doktoranckie

U n i w e r s y t e t Ś l ą s k i
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
ogłasza nabór na Studia Doktoranckie
w roku akademickim 2005/2006

Studia Doktoranckie, organizowane przez Instytut Fizyki trwają 4 lata. Obejmują następujące specjalności:

 • fizyka fazy skondensowanej
 • fizyka molekularna
 • fizyka jądrowa
 • fizyka teoretyczna :
  • teoria fazy skondensowanej(teoria nadprzewodnictwa, magnetyzm, układy mezoskopowe, teoria procesów stochastycznych)
  • teoria pola i cząstek elementarnych
  • astrofizyka i kosmologia.

Kandydaci na studia proszeni są o złożenie w sekretariacie Instytutu Fizyki (Katowice, ul. Uniwersytecka 4, pok. 160, tel. 258-84-31) w terminie do 8 lipca br. następujących dokumentów:

 1. podanie (plus ewentualne podanie o stypendium i dom akademicki),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy, 3 fotografie,
 4. dyplom magisterski lub zaświadczenie z dziekanatu o uzyskaniu stopnia magistra,
 5. zaświadczenie z dziekanatu o ocenie średniej z okresu studiów,
 6. zgoda pisemna i opinia przyszłego opiekuna naukowego,
 7. zaświadczenie lekarskie,
 8. potwierdzenie wpłaty opłaty administracyjnej.

Wstępna rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbędzie się
12 lipca br. o godz. 9:15 (Instytut Fizyki, pok. 160).

Każdy kandydat zobowiązany jest do przyniesienia ze sobą indeksu.
Lista osób przyjętych na Studia Doktoranckie
zostanie wywieszona 15 lipca b.r.
Opłatę administracyjną w wys. 100 zł należy wpłacać na konto:
34 10501214 1000000701310369
Tytuł opłaty: opłata wpisowa na Studia Doktoranckie
w Instytucie Fizyki
Dla osób, które nie otrzymają stypendium,
Studia Doktoranckie są odpłatne.

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaW sosie własnymZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...