Uroczystość wręczenia Księgi Pamiątkowej prof. zw. dr. hab. Maksymilianowi Pazdanowi

19 maja w auli Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczystość wręczenia Księgi Pamiątkowej prof. zw. dr. hab. Maksymilianowi Pazdanowi, kierującemu Katedrą Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Uroczystość uświetnił wykład na temat perspektyw rozwoju prawa cywilnego, który wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Radwański, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

W tradycji akademickiej uczniowie, współpracownicy i przyjaciele oferują wybitnym uczonym księgi pamiątkowe, zawierające ich publikacje, często nawiązujące do dorobku adresata księgi. Księga ofiarowana profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi, jednemu z najwybitniejszych polskich cywilistów, zawiera publikacje ponad stu polskich i zagranicznych uczonych, dotyczące zagadnień prawa cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego i międzynarodowego postępowania cywilnego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, władz województwa i jednostek samorządu terytorialnego, reprezentanci korporacji prawniczych oraz katedr prawa cywilnego i handlowego wszystkich polskich uniwersytetów. Laudacje wygłosili prof. dr hab. Leszek Ogiegło i prof. dr hab. Wojciech Popiołek.

Maksymilian Pazdan urodził się 18 maja 1936 roku w Zagórzycach. W latach 1953-1957 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uzyskując 24 czerwca 1957 r. tytuł magistra prawa. Od 1 października 1956 r. pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego, kierowanej przez prof. dr. hab. Kazimierza Przybyłowskiego, twórcę polskiej szkoły prawa prywatnego międzynarodowego. Po uzyskaniu magisterium, od 1 lipca 1957 r. został asystentem w tej Katedrze, następnie starszym asystentem, a po doktoracie - adiunktem. 27 kwietnia 1964 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych.

1 października 1968 r. na podstawie porozumienia między uczelniami przeniósł się na Uniwersytet Śląski na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego Obrotu Wewnętrznego i Międzynarodowego. Obecnie kieruje Katedrą Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał w 1974 r. mocą uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ. W 1979 r. uzyskał tytuł i stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1990 - profesora zwyczajnego. W latach 1990-1996 przez dwie kadencje Rektor Uniwersytetu Śląskiego, wcześniej - Prorektor ds. Nauki.

W latach 1999-2002 był wiceprzewodniczącym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Od wielu lat bierze udział w pracach legislacyjnych. Od 1999 r. jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie i Komitetu Nauk Prawnych PAN. W 1974 roku został powołany w poczet członków Komisji Nauk Prawnych Oddziału PAN w Krakowie, a w 2003 roku - Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Oddziału PAN w Katowicach. W grudniu 2004 r. wybrano go na przewodniczącego tej Komisji. Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności 23 czerwca 2001 r. wybrało go na członka korespondenta PAU, a w kwietniu 2003 r. na członka korespondenta wybrała go Międzynarodowa Akademia Prawa Porównawczego (Academie Internationale de Droit Comparé) w Paryżu. Współpracuje z kilkunastoma zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Członek kolegiów redakcyjnych lub rad programowych czasopism: "Państwo i Prawo", "Kwartalnik Prawa Prywatnego", "Orzecznictwo Sądów Polskich", "Rejent", "Problemy Prawne Handlu Zagranicznego". Jest członkiem Sekcji Polskiej Towarzystwa Przyjaciół Francuskiej Kultury Prawniczej im. Henri Capitanta (Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française), Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego. Od 1978 r. jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (do 1989 r. - Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego) w Warszawie. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1975) oraz Krzyżem Kawalerskim (1980) i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta (1987). Za zasługi w rozwijaniu współpracy polsko-francuskiej Premier Republiki Francuskiej dekretem z 21 lipca 1987 r. mianował go Kawalerem Orderu Palm Akademickich. W 1995 r. Uniwersytet w Rostowie nad Donem nadał mu godność doktora honoris causa.

Pracownicy Katedry Prawa Cywilnego
i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Pazdan1.jpg - Prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan, Rektor UŚ w latach 1990-1996 Pazdan2.jpg Pazdan3.jpg Pazdan4.jpg - Prof. dr hab. Leszek Ogiegło Pazdan5.jpg - JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek i Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek Pazdan6.jpg

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaW sosie własnymZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...