Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

POLITOLOGIA
Marian G i e r u l a: Polska prasa lokalna 1989-2000. Typologia i społeczne funkcjonowanie, bibliogr., tab., summ., Zsfg., 30 zł

LITERATUROZNAWSTWO
Krainy utracone i pozyskane. Problem w literaturach Europy Środkowej, Red. Krzysztof K r a s u s k i, indeks, summ., Zsfg., 25 zł

Słownik pisarzy śląskich. T. 1. Red. Jacek L y s z c z y n a, Dariusz R o t t, indeks, 15 zł

Barbara G u t k o w s k a: Odczytywanie śladów. W kręgu dwudziestowiecznego autobiografizmu, bibliogr., nota bibliogr., indeks, summ., Zsfg., 30 zł

BIBLIOTEKOZNAWSTWO
Studia bibliologiczne. T. 15: Prace ofiarowane Profesor Marii Pawłowiczowej. Red. Krystyna H e s k a-K w a ś n i e w i c z przy współudziale Katarzyny T a ł u ć, indeks, 40 zł

Małgorzata G w a d e r a: Polskie księgozbiory pedagogiczne w województwie śląskim w latach 1922-1939, bibliogr., tabele, aneks, summ., Zsfg., 18 zł

Diana P i e t r u c h-R e i z e s: Biblioteka i informacja w systemie parlamentarnym Unii Europejskiej i Rady Europy. Od historii do współczesności, bibliogr., aneksy, indeks, summ., rés., 38 zł

PEDAGOGIKA
Katarzyna B o r z u c k a-S i t k i e w i c z: Kształtowanie zachowań zdrowotnych w procesie socjalizacji a styl życia młodzieży (w regionie górnośląskim), bibliogr., tabele, summ., Zsfg., 20 zł

NAUKI O ZIEMI
Evgeny G a l u s k i n: Minerały grupy wezuwianu ze skał achtarandytowych (rzeka Wiluj, Jakucja). Szereg wiluit - wezuwian - Si-deficytowy wezuwian ("hydrowezuwian"). Geneza rodingitoidów achtarandytowych, bibliogr., summ., rez., 65 zł

Inne

Jerzy P a s z e k: M-szał słówek. Piątki, czyli 24000 słów pięcioliterowych z przedłużeniami (i bez nich), tudzież 4000 haseł słownikowych trudniejszych wyrazów, 30 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

LITERATUROZNAWSTWO
Barbara C z a p i k-L i t y ń s k a: Chorwacka i serbska awangarda literacka w perspektywie badań porównawczych

EDYTORSTWO
Maurycy G o s ł a w s k i: Wybór poezji. Oprac. Jacek L y s z c z y n a

PRAWO
"Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej". T. 16. Red.
Arkadiusz N o w a k

Wokół problematyki dokumentu. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Antoniemu Felusiowi. Red. Tadeusz W i d ł a

PSYCHOLOGIA
Katarzyna K r a s o ń: Dziecięce odkrywanie tekstu literackiego - kinestetyczne interpretacje liryki

PEDAGOGIKA
"Chowanna". T. 1 (24): Psychologia bliżej życia. Cz. 2. Red.
Katarzyna P o p i o ł e k

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaW sosie własnymZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...