Kronika Uniwersytecka - Kwiecień 2005

Nominacje profesorskie
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z 21 lutego 2005 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych Pani Wiesławie Korzeniowskiej z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji oraz tytuł naukowy profesora nauk fizycznych Panu Karolowi Kołodziejowi z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii.

Spotkanie z Kazimierzem Kutzem
Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Społecznych była organizatorem spotkania z Senatorem RP Kazimierzem Kutzem. Spotkanie zatytułowane Śląsk perłą w koronie? odbyło się 7 marca w II sali sympozjalnej WNS w Katowicach.

Uprawnienia dla Instytutu Fizyki
Zgodnie z decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego uzyskał z dniem 31 stycznia 2005 r. uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka. Dotychczas uprawnienia w tym zakresie posiadała Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii.

Radiowe spotkanie z Rektorem
2 marca JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek był gościem redakcji Studenckiego Studia Radiowego EGIDA. Rektor wziął udział w audycji transmitowanej na żywo, podczas której odpowiadał na pytania studentów dotyczące m.in. lustracji, planowanej sprzedaży jednego z uniwersyteckich akademików oraz planów wyborczych i refleksji Rektora.

Akredytacja dla pedagogiki
Pedagogika - kierunek studiów magisterskich prowadzonych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego otrzymał ocenę pozytywną Państwowej Komisji Akredytacyjnej, pedagogika - studia zawodowe i magisterskie prowadzone na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji otrzymały ocenę warunkową. Pozytywna ocena oznacza, że uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów, a ich poziom odpowiada kryteriom jakościowym. Następna ocena jakości kształcenia kierunku nastąpi w roku akademickim 2009/2010.Warunkowa ocena jakości kształcenia wynika z niespełnienia wymogów dotyczących minimum kadrowego na poziomie magisterskim oraz nazwy kierunku, a także prowadzenia kształcenia w ośrodkach zamiejscowych z naruszeniem przepisów o szkolnictwie wyższym. Następna ocena jakości kształcenia kierunku powinna nastąpić w roku 2005.

Decyzje PKA w sprawie kierunku zarządzanie i marketing
Po ponownym rozpatrzeniu sprawy jakości kształcenia na kierunku zarządzanie i marketing prowadzonym na poziomie zawodowym i magisterskim w Szkole Zarządzania UŚ Państwowa Komisja Akredytacyjna zmieniła negatywną ocenę wystawioną dla kierunku prowadzonego na poziomie zawodowym - na ocenę warunkową. Podtrzymana została ocena negatywna dla kierunku prowadzonego na poziomie magisterskim. Władze Uczelni podjęły działania w celu uzyskania warunkowej zgody Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na rekrutację na kierunek w roku akademickim 2005/2006. Zmianę oceny kierunku studiów zawodowych uzasadniają wyjaśnienia władz Uczelni świadczące o podjęciu działań w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Kolejna ocena zostanie przeprowadzona w roku akademickim 2005/2006. Utrzymana decyzja negatywna dla studiów magisterskich związana jest z niespełnieniem przez Uczelnię wymagań minimum kadrowego w sprawie warunków koniecznych do utworzenia i prowadzenia kierunku studiów oraz nazw kierunków studiów, a także małego dorobku w zakresie badań naukowych pracowników Szkoły.

Profesor Marian Kisiel nagrodzony
Prof. dr hab. Marian Kisiel, Dyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej na Wydziale Filologicznym UŚ otrzymał nagrodę Miasta Sosnowca dla wybitnych postaci związanych z miastem. Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach, prof. Marian Kisiel - historyk literatury, krytyk i poeta - został wyróżniony za dorobek publicystyczno-naukowy.

Profesor Jerzy Łuczka w New Journal of Physics
Prof. dr hab. Jerzy Łuczka, Dyrektor Instytutu Fizyki UŚ, jest jednym z redaktorów zeszytów specjalnych (Focus Issues) czasopisma elektronicznego New Journal of Physics wydawanych przez Institute of Physics - jedną z najbardziej znaczących w świecie organizacji fizycznych. Inicjatywa związana jest z setną rocznicą opublikowania przez Alberta Einsteina w Annalen der Physik przełomowych prac dotyczących: efektu fotoelektrycznego, ruchów Browna i specjalnej teorii względności. Każdy z trzech zeszytów jest tworzony przez zaproszonych redaktorów będących uznanymi specjalistami z zakresu poszczególnych dziedzin. Prof. Jerzy Łuczka z Instytutu Fizyki został zaproszony do redagowania zeszytu nawiązującego do drugiej pracy Alberta Einsteina: "Brownian Motion and Diffusion in the 21st Century". Zeszyt ten zawiera opracowania najwybitniejszych ekspertów na temat współczesnych aspektów i zastosowań teorii ruchów Browna w fizyce materii miękkiej, nieliniowej dynamice, kinetyce chemicznej i biofizyce.

Dzień otwarty Uniwersytetu Śląskiego
17 marca na Uniwersytecie Śląski był dniem otwartym. Prezentacje wydziałów i jednostek odbywały się w Rektoracie i na Wydziałach: Prawa i Administracji, Nauk Społecznych i Matematyki Fizyki i Chemii. Organizatorem Dnia była Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego. Maturzyści i wszyscy zainteresowani spotkali się z przedstawicielami poszczególnych wydziałów i jednostek dydaktycznych, którzy przedstawiali między innymi warunki przyjęć na studia, istniejące kierunki i specjalności, profile i programy kształcenia. Dzień otwarty był okazją do zaprezentowania się kół naukowych i działających w Uniwersytecie organizacji i stowarzyszeń. Spotkać się można też było z przedstawicielami Działu Nauczania, Działu Spraw Studenckich, Biura Promocji i Karier oraz Samorządu Studenckiego. W uroczystym otwarciu Dnia wziął udział JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek.

Studenckie spotkanie z Muńkiem Staszczykiem
Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Społecznych i Zrzeszenie Studentów Polskich były organizatorami spotkania z Zygmuntem Staszczykiem, liderem zespołu T.Love. Spotkanie odbyło się 15 marca w starej auli Wydziału Nauk Społecznych UŚ w Katowicach.

Francophonie 2005
Od 15 marca w Sosnowcu trwały Dni Kultury Francuskiej pod nazwą Francophonie 2005. Przez kilka tygodni można było uczestniczyć w spektaklach, koncertach, konkursach, pokazach filmowych, konferencjach i wystawach. Dni organizowane są co roku w ramach francusko-polskiej współpracy kulturowej i językowej przez Instytut Filologii Romańskiej Wydziału Filologicznego UŚ, Ambasadę Francji w Polsce, Instytut Francuski w Krakowie, miasto Sosnowiec, Klub Kiepury w Sosnowcu, Mason de Saint-Etienne w Katowicach, Alliance Francaise w Katowicach i miasto Les Mureaux.

Małe Diploma rozstrzygnięte
Dariusz Kryczka, uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Sosnowcu został zwycięzcą tegorocznej IV edycji konkursu Małe Diploma organizowanego przez Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego, Radę Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Społecznych oraz Centrum Młodych Dyplomatów. Nagrodą w konkursie jest wstęp na studia na kierunku politologia bez postępowania kwalifikacyjnego. Finał konkursu oraz wręczenie nagród odbyły się 17 marca na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach.
Wyniki konkursu:
I miejsce: Dariusz Kryczka, IV LO im. S. Staszica w Sosnowcu
II miejsce: Tomasz Okraska, LO im. A. Mickiewicza w Katowicach
III miejsce: Tymoteusz Zych, IV LO im. S. Staszica w Sosnowcu
IV miejsce: Michał Tłuczak, II LO im. M. Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu
V miejsce: Michał Kompała, LO im. A. Mickiewicza w Katowicach
VI miejsce: Marcin Pietrzyk, IV LO im. S. Staszica w Sosnowcu
VII miejsce: Filip Korski, III Społeczne LO w Krakowie
Nagrody dla szkół:
I miejsce: LO im. S. Staszica w Sosnowcu
II miejsce: LO im. A. Mickiewicza w Katowicach
III miejsce: II LO im. M. Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu

Nagrodzona praca magisterska
Marta Klekotko, absolwentka socjologii na Uniwersytecie Śląskim, została wyróżniona Nagrodą im. Floriana Znanieckiego za rok 2004, I stopnia za pracę magisterską: Młodzi Polacy jako obywatele. Studium socjologiczne nad obywatelskością młodzieży licealnej Górnego Śląska oraz Śląska Cieszyńskiego. Praca napisana została pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Marka S. Szczepańskiego. Nagrodę przyznało Polskie Towarzystwo Socjologiczne.

Dzień Frankofonii na Uniwersytecie Śląskim
Poniedziałek 21 marca obchodzony był na Uniwersytecie Śląskim jako Dzień Frankofonii. W budynku Wydziału Nauk Społecznych UŚ, w Katowicach odbyły się liczne imprezy związane z promocją języka, kultury i historii Francji: targi firm i instytucji francuskich działających na Śląsku, konkursy wiedzy o Francji, dyskusja panelowa, przegląd filmów i koncert muzyki francuskiej. Organizatorami święta byli studenci Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych.

Janusz Onyszkiewicz o przyszłości Unii Europejskiej
Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych UŚ był organizatorem wykładu Posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Onyszkiewicza Przyszłość Unii Europejskiej. Wykład odbył się 21 marca w auli im. K. Popiołka Wydziału Nauk Społecznych w Katowicach.

Stypendyści Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
Trzech pracowników Uniwersytetu Śląskiego: dr Jerzy Dajka, dr Michał Daszykowski i dr Mariusz Salamon znalazło się wśród laureatów konkursu o stypendia krajowe dla młodych naukowców na rok 2005 przyznawanych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Uroczystość wręczenia stypendystom okolicznościowych dyplomów odbyła się 2 kwietnia w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Do udziału w uroczystości w roli wręczającego dyplomy zaproszony został prof. zw. dr hab. Jacek Jania, Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi UŚ. Ze względu na prowadzone w tym czasie badania na Spitsbergenie nie mógł jednak w uroczystości uczestniczyć.

UŚ w IV Rankingu Newsweeka
W tegorocznym rankingu tygodnika Newsweek Uniwersytet Śląski znalazł się na 75. miejscu w ogólnopolskim zestawieniu 100 najlepszych uczelni wyższych. W zestawieniu uczelni państwowych UŚ przesunął się na pozycję 50. z zajmowanej w zeszłym roku 68. Wśród uniwersytetów UŚ zajmuje miejsce 13. (w zeszłym roku 14.). W setce uczelni najlepszych pod względem ilości absolwentów zajmujących dyrektorskie stanowiska UŚ zajmuje miejsce 13. (w roku ubiegłym: 19.). Ranking opracowywany jest pod kątem skuteczności w przygotowaniu absolwentów do zdobycia dobrej pracy. Przygotowanie rankingu obejmowało przeprowadzenie ankiet wśród ponad 600 wybranych polskich firm i instytucji (banków, spółek giełdowych, towarzystw ubezpieczeniowych, firm reklamowych, instytucji państwowych) z pytaniem o najczęściej i najchętniej zatrudnianych absolwentów na stanowiskach samodzielnych. Ostateczne wyniki dało porównanie ilości zatrudnionych absolwentów z ilością absolwentów kończących studia na danej uczelni (od 1995 r.). Czołowe miejsca w rankingu zdobyły uczelnie warszawskie: Szkoła Główna Handlowa (1) i Uniwersytet Warszawski (2). Pozycja Uniwersytetu Śląskiego uwarunkowana jest dużą ogólną liczbą absolwentów: od roku 1995 ponad 52 tysiące - druga pod względem wielkości liczba w kraju. Na miejsce uczelni w zestawieniu wpływają w sposób pośredni m.in.: wprowadzanie nowych kierunków studiów, zatrudnianie najlepszych wykładowców, organizowanie targów pracy, ścisła współpraca firmami, zagraniczne praktyki studentów. Sukces uczelni przekładający się na dobry start absolwentów na rynku pracy to również przygotowanie ich do zaprezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Wyniki UŚ w ogólnopolskim zestawieniu:
0,81% absolwentów zatrudnionych w badanych firmach
52.942 - liczba absolwentów od 1995 roku
stanowiska:
12 - dyrektorzy
109 - kierownicy
309 - specjaliści
430 - razem
85 - liczba firm, w których pracują absolwenci

Ranking szkół wyższych Polityki
W kolejnym rankingu szkół wyższych tygodnika Polityka, obejmującym najbardziej popularne kierunki studiów: ekonomię i zarządzanie, informatykę, pedagogikę, politologię, prawo, psychologię i socjologię, Uniwersytet Śląski osiągnął wyniki porównywalne, choć nieco niższe od wyników zeszłorocznej edycji zestawienia. Swoją pozycję poprawiły kierunki: prawo i pedagogika, na wysokim 5. miejscu utrzymała się politologia.

Zestawienie wyników rankingu dla Uniwersytetu Śląskiego:
kierunek miejsce
2005200420032002 20012000
ekonomia i zarządzanie (SZ UŚ) 22 20 24 27 36 37
prawo8 9 8 9 98
socjologia75357-
psychologia9 8 6 9 7 -
politologia5 5 6 5 6 -
pedagogika (WPiPs Katowice)71181216 -
pedagogika (Filia UŚ w Cieszynie) 18 17 19 20 - -
informatyka (WINM) 24 21 19 22 18 -

Przyjętymi przez redakcję Polityki głównymi kryteriami rankingu są:

  • pozycja akademicka (uprawnienia licencjackie, magisterskie, doktorskie, habilitacyjne, posiadana kategoria KBN, przeprowadzone przewody doktorskie i habilitacyjne, udział studentów studiów magisterskich wśród ogółu słuchaczy studiów dziennych, liczba uzyskanych grantów krajowych i zagranicznych, posiadanie akredytacji)
  • potencjał kadrowy (proporcje liczby pracowników naukowych do liczby studentów)
  • orientacja na studenta (zakres i formy indywidualizacji studiów, liczba publikacji dydaktycznych, proporcja słuchaczy studiów dziennych do ogółu studentów, liczba godzin przeznaczonych na seminaria dyplomowe i magisterskie, zakres i regularność ocen zajęć przez studentów, formy i zakres pomocy materialnej dla studentów, formy pozadydaktycznej aktywności studentów, materiały dydaktyczne w Internecie, skala nauczania języków obcych)
  • kontakty z otoczeniem (ogólna liczbę nauczycieli akademickich i studentów wyjeżdżających za granicę, liczba zagranicznych gości, liczba obcojęzycznych programów dydaktycznych, funkcjonujący system punktów ECTS oraz własne wydawnictwo i serie wydawnicze)
  • selekcyjność (analiza proporcji kandydatów oraz osób przyjętych na studia oraz formalne wymagania rekrutacji na I rok studiów, liczba dopuszczalnych poprawek i wpisów warunkowych)
  • infrastruktura (proporcja miejsc dydaktycznych do liczby studentów, posiadane obiekty infrastrukturalne i ich stan, ilość miejsc w akademikach, ranga biblioteki oraz liczba komputerów z dostępem do Internetu)

Opracowała:
Małgorzata Krasuska-Korzeniec
Biuro Promocji i Karier UŚ

Ten artykuł pochodzi z wydania: