VII Ogólnopolskie Targi "Edukacja 2005"

Od 8 do 10 marca br. w Hali Widowiskowo-Sportowej "Spodek"

Edukacja 2005
w Katowicach trwały VII Ogólnopolskie Targi "Edukacja 2005". Targi, zorganizowane zostały przez Fundację na Rzecz Uniwersytetu Śląskiego i Rozwoju Samorządności Wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS i jak co roku były okazją do zapoznania się z ofertą edukacyjną wyższych uczelni, szkół językowych i innych placówek edukacyjnych w Polsce.

Swoją ofertę przedstawili wystawcy ze Śląska oraz spoza regionu. Lista uczestników targów została rozszerzona o instytucje wspierające edukację, wydawnictwa naukowe i banki. W programie znalazły się ponadto prezentacje dotyczące polityki Unii Europejskiej wobec młodzieży i funkcjonowania edukacji w Zjednoczonej Europie. Honorowy patronat nad imprezą objęli: Minister Edukacji Narodowej i Sportu, Marszałek Województwa Śląskiego, Wojewoda Śląski, Prezydent Katowic, Śląski Kurator Oświaty i JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego.

Foto: Biuro Promocji i Karier

Dla Uniwersytetu Śląskiego targi stanowiły okazję do zaprezentowania swojej oferty oraz nawiązania bezpośrednich kontaktów z młodzieżą przygotowującą się do podjęcia studiów. Przy stoisku uniwersyteckim informacji udzielali reprezentanci wszystkich wydziałów i jednostek dydaktycznych UŚ, przedstawiciele Działu Nauczania, Działu Spraw Studenckich, Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego oraz Biura Promocji i Karier. Można było także zaopatrzyć się w aktualny informator na studia na Uniwersytecie Śląskim.

red.


Ze wstępu do katalogu Targów Edukacyjnych Edukacja 2005

W ostatnich latach nastąpiły w Polsce znaczące przemiany w szkolnictwie wyższym, choćby gwałtowny wzrost liczby studentów (np. w latach 1995 -2000 o ponad 200%!), którzy obecnie w grupie wiekowej 19-24 lata stanowią 47 % całej populacji, znaczne rozszerzenie oferty edukacyjnej w uczelniach państwowych i niepaństwowych. Oferta ta jest niezwykle bogata i obejmuje obecnie 105 kierunków studiów i ponad 500 specjalności. Łączna liczba uczelni w Polsce przekroczyła 400. Wśród nich jest prawie 300 niepaństwowych, w których kształci się blisko 30% ogółu studiujących. W ostatnich latach zmieniają się też preferencje wyboru kierunków studiów. W latach 1999-2004 spadło na przykład zainteresowanie zarządzaniem i marketingiem (o 9,6 %), prawem (o 2,2%), wzrosło natomiast zarządzaniem i inżynierią produkcji (o 687, 3%!), stosunkami międzynarodowymi (o 152, 3%), informatyką (o 109, 3%), turystyką i rekreacją (o 96,6%) i socjologią (o 96,5 %).

Foto: Biuro Promocji i Karier

Będziecie studiować już w nowych warunkach. W Sejmie RP trwają ostatnie prace nad projektem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Rada Główna Szkolnictwa Wyższego kontynuuje pracuje nad opracowaniem standardów kształcenia, a Państwowa Komisja Akredytacyjna dokonuje oceny studiów na poszczególnych kierunkach. Polska od maja 2004 roku znajduje się w wyznaczonej przez przyjęty przez Radę Europy i ministrów edukacji narodowej kilkudziesięciu państw program obejmujący europejski obszar szkolnictwa wyższego. Zakłada on m.in. zapewnienie spójnego systemu edukacyjnego, umożliwiającego swobodny wybór miejsc (czy ściślej miejsc) kształcenia i pracy, zapewnienie powszechnego dostępu do edukacji i kształcenia ustawicznego, budowanie gospodarki opartej na wiedzy oraz zwiększenie mobilności studentów i nauczycieli akademickich.

Foto: Biuro Promocji i Karier

Nasz region jest jeszcze znacznie zapóźniony pod względem edukacyjnym. Wykształcenie wyższe ma tutaj zaledwie 8,9 % mieszkańców (przy średniej krajowej sięgającej 10 %), wykształcenie podstawowe lub niepełne podstawowe aż 26, 4% mieszkańców. Sporo uwagi należy zwrócić na rozwój zdolności adaptacyjnych mieszkańców regionu do zmian społecznych i gospodarczych, reorientację zawodową i podnoszenie kwalifikacji, dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku i powiązanie ich z potrzebami regionu, zagospodarowanie terenów poprzemysłowych, ochronę środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, transfer nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych do przedsiębiorstw, rozwój infrastruktury i sektora usług...

W 1990 roku w naszym kraju studiowało 394 tys. studentów, w roku akademickim 2003/2004 już 1 mln 838 tys. W 2003 roku w województwie śląskim studiowało ponad 194 tys. studentów. Życzę Wam, abyście w nowym roku akademickim dołączyli do ich grona i liczę, że tłumnie odwiedzicie Prezentacje Edukacyjne 2005 w katowickim Spodku..

Dr hab. Dariusz Rott
Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

Foto: Biuro Promocji i Karier
Autorzy: Dariusz Rott, Foto: Biuro Promocji i Karier
Ten artykuł pochodzi z wydania: