Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego - Kwiecień 2005

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

FILOZOFIA.

Między recentywizmem a etyką prostomyślności. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Józefa Bańki. Red. Piotr S k u d r z y k przy współpracy Grzegorza M i t r o w s k i e g o, fot., bibliogr., 45 zł

LITERATUROZNAWSTO.

Alcune forme del chiaroscuro nella letteratura italiana. Red. Krystyna W o j t y n e k-M u s i k, summ., streszcz., 12 zł

Le clair-obscur dans les littératures en langues romanes. Red. Magdalena W a n d z i o c h, streszcz., summ., 35 zł

The (Trans)Human: Bodies, Spaces, Virtualities. Red. Wojciech K a l a g a, streszcz., Zsfg., 17 zł

PSYCHOLOGIA.

Przestępczość nieletnich: aspekty psychospołeczne i prawne. Red. Jan M. S t a n i k przy współudziale Leszka W o s z c z k a, bibliogr., noty, tab., wykresy, rez., summ., 42 zł

NAUKI o ZIEMI.

Evgeny G a l u s k i n: Minerały grupy wezuwianu ze skał achtarandytowych (rzeka Wiluj, Jakucja), bibliogr., fot., tab., rys., rez., summ., 65 zł

Czasopismo

PEDAGOGIKA.

"Chowanna" (półrocznik), T. 2 (23): Psychologia bliżej życia. Red. tomu: Katarzyna P o p i o ł e k, bibliogr., tab., wykresy, schem., summ., 22 zł

Podręczniki i skrypty

JĘZYKOZNAWSTWO.

Piotr Ż m i g r o d z k i: Wprowadzenie do leksykografii polskiej. Wyd. 2. uzup., bibliogr., aneksy, 35 zł

PEDAGOGIKA.
Ewa J a r o s z: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. Wyd. 5., bibliogr., schem., aneksy, 9 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

LITERATUROZNAWSTWO.

Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. Red. Marian K i s i e l, Grażyna M a r o s z c z u k

Danuta G a b r y ś-B a r k e r: Aspects of Multilingual Storage, Processing and Retrieval

KULTURA I SZTUKA.

Życie zamieniam w obraz... Sztuka Józefa Szajny. Red. Eleonora U d a l s k a

JĘZYKOZNAWSTWO.

Maja S z y m o n i u k: Posobije po funkcjonal'noj stylistikie dla studentov russkoj filologii

INNE.

Jerzy P a s z e k: Wademekum skrablisty

Ten artykuł pochodzi z wydania: