"Belwederska" profesura Krystyny Turek

Choć przypadały w piątek, nie były to zwykłe dni. Przynajmniej dla pracowników Instytutu Muzyki w cieszyńskiej Filii Uniwersytetu Śląskiego te zwyczajne w powszechnym odczuciu piątki miały odświętny charakter. Przede wszystkim jednak zapamiętane będą przez obecną Dyrektor Instytutu, Krystynę Turek. Właśnie w piątek, 5 marca, dowiedzieliśmy się o nadaniu naszej koleżance i szefowej naukowego tytułu profesora nauk humanistycznych. Również w piątek, 2 kwietnia, w Pałacu Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia profesorskich nominacji. W gronie 70. nominatów, nauczycieli akademickich i pracowników nauki, znalazła się przedstawicielka naszego, katowicko-cieszyńskiego środowiska uniwersyteckiego.

Krystyna Turek, teoretyk muzyki, folklorysta

prof. dr hab. Krystyna Turek
prof. dr hab. Krystyna Turek
i pedagog [...] to niezwykła osobowość twórcza i pedagogiczna, człowiek o wyjątkowych walorach osobistych, z których czołowe miejsce zajmuje pracowitość, sumienność, precyzja i wytrwałość - kamienie węgielne wszelkich osiągnięć. Trudno o lepszą charakterystykę, a zarazem rekomendację kandydatki do najwyższego stopnia w naukowej karierze. Autorem przytoczonych słów był, zmarły w kilka dni po nominacyjnej uroczystości, prof. dr hab. Adolf Dygacz. Krystyna Turek była doktorantką Profesora, i jego bliską współpracownicą, zwłaszcza w latach 1980-1992, gdy On kierował ówczesnym Zakładem Teorii Muzyki i Folklorystyki Muzycznej w Instytucie Wychowania Muzycznego na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Niestety nie dane było Profesorowi dowiedzieć się o wielkiej radości Jego młodszej koleżanki...

Sukces i związana z nim satysfakcja jest nade wszystko osobistym osiągnięciem i doznaniem uczonej. Jej pracowitość, sumienność, precyzja i wytrwałość w działaniu przekładają się teraz także na pozycję Instytutu, którym prof. dr hab. Krystyna Turek od niedawna kieruje. Prestiż tej placówki, możliwości naukowego rozwoju i wyniki dydaktycznej pracy skupionych w niej nauczycieli w dużej mierze zależą przecież od miejsca, jakie w środowisku naukowym i w akademickiej hierarchii zajmuje osoba, sprawująca tę odpowiedzialną, często niewdzięczną, kierowniczą funkcję.

Droga do sukcesu nie była ani łatwa, ani krótka.

Profesor dr hab. Krystyna Turek - teoretyk muzyki, folklorysta i pedagog, urodziła się 21 lutego 1946 roku w Woźnikach koło Lublińca, w rodzinie Mańków. Świadectwo dojrzałości otrzymała w 1964 roku, po ukończeniu Liceum Muzycznego w Bytomiu. Zaraz potem rozpoczęła studia z zakresu teorii muzyki w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (obecnie Akademii Muzycznej) w Katowicach. Zwieńczył je dyplom na - jak to ujął A. Dygacz - nieznany zupełnie temat. Magisterska praca K. Turek pod tytułem Filip Gotschalk jako przedstawiciel stylu klasycznego w Polsce przedstawiała twórczość śląskiego kompozytora z przełomu XVIII i XIX wieku, a opracowana została na podstawie materiałów odnalezionych w Klasztorze Jasnogórskim w Częstochowie.

Następnym etapem naukowego rozwoju K. Turek był doktorat, obroniony z wyróżnieniem na Uniwersytecie Wrocławskim w 1982 roku, na podstawie rozprawy pod tytułem Pieśni ludowe na Górnym Śląsku w XIX i w początkach XX wieku, której opiekunem naukowym był prof. dr hab. A. Dygacz. Niezwykle cenną pozycję w dorobku naukowym tej samej autorki stanowi studium Ludowe zwyczaje, obrzędy i pieśni pogrzebowe na Górnym Śląsku, opublikowane w 1993 roku w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukazanie się tego studium poprzedził sześcioletni okres intensywnych badań terenowych. W ten sposób otwarta została droga samodzielnej pracy naukowej K. Turek, co zostało potwierdzone w 1996 roku habilitacją, na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Opolskiego.

Zainteresowania badawcze prof. dr hab. K. Turek skupiają się wokół muzycznej kultury Górnego Śląska, ludowej tradycji i kulturowego dziedzictwa regionu. W licznych swoich pracach, których tytułów nie sposób tu wymienić, uczona autorka analizuje lub omawia rozmaite zagadnienia dotyczące folkloru, ludowej pieśni, dziejów polskiej folklorystyki. Od 1973 roku K. Turek związana jest z cieszyńską Filią Uniwersytetu Śląskiego. Wcześniej, przez pięć kolejnych lat, zdobywała doświadczenie pedagogiczne w swoim macierzystym Liceum Muzycznym w Bytomiu.

Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich grupie uczonych, wśród których znalazła się K. Turek, miała specjalny charakter. Wiązało się to niejako z terminem, w jakim się odbywała, na miesiąc przed wejściem w życie układu, wiążącego Polskę z Unią Europejską. Znalazło to swój wyraz w przemówieniu Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który podkreślił, iż wręczone nominacje profesorskie powinny stać się inspiracją i zachętą do dalszej pracy naukowej i badawczej oraz opieki nad młodszą kadrą naukową.

Gratulując Krystynie Turek "belwederskiej" profesury, pragniemy wyrazić nadzieję, że osiągnięta pozycja w powiązaniu z realizowanym konsekwentnie osobistym programem badań, przyniesie "owoc obfity". Że, pojawi się niejedna jeszcze, sygnowana Jej nazwiskiem publikacja, która w szerokim, europejskim kontekście, ukaże wielką tradycję ludowej kultury naszej Małej, Śląskiej Ojczyzny. I, że otwierając perspektywę dalszych prac w tej dziedzinie, będą one równocześnie wzorem i zachętą dla przyszłych naukowców.

Autorzy: Wojand
Ten artykuł pochodzi z wydania: