Oblicza prasy

Książka Oblicza prasy Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego (1918-1939) opublikowana pod redakcją Dariusza Rotta, przy współpracy Anny Mielczarek i Michała Kaczmarczyka (recenzowana przez prof. dr hab. Elżbietę Gondek z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ) inauguruje serię wydawniczą Z dziejów komunikowania masowego.

Książka jest zbiorem siedmiu szkiców i rozpraw

Oblicza prasy
poświęconych różnym aspektom funkcjonowania prasy wydawanej na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Prezentowane artykuły stanowią efekt studiów nad zagadnieniami dotyczącymi działalności kulturalnej, społecznej, edukacyjnej i politycznej śląskiego środowiska dziennikarskiego oraz jego roli w kształtowaniu świadomości narodowej, regionalnej i lokalnej Ślązaków i Zagłębiaków. W kręgu zainteresowania autorów tomu znalazły się dzieje konkretnych tytułów prasowych, ich znaczenie i miejsce w systemie medialnym Śląska i Zagłębia. W książce zamieszczono artykuły poświęcone czasopiśmiennictwu konkretnych obszarów medialnych (Łukasz Bielski) czy segmentów tematycznych (Łukasz Rolnik), historii śląskich instytucji i badań prasoznawczych (Wojciech Grzesiczek), dokonaniom poszczególnych dziennikarzy i wydawców (Krystian Dudek, Michał Kaczmarczyk). Interesującym uzupełnieniem tomu jest tekst omawiający obecne na łamach prasy międzywojennej anegdoty na temat Wojciecha Korfantego (Anna Mielczarek) oraz osobisty, wspomnieniowy artykuł poświęcony pamięci sosnowieckiego pisarza i publicysty Konstantego Ćwierka (Maria Ćwierk).

Idea wydania książki Oblicza prasy Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego (1918-1939) zrodziła się w kręgu studentów i pracowników naukowych związanych z Międzywydziałowym Stowarzyszeniem Dziennikarzy "Mosty" działającym przy Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ, we współpracy z redakcją "Gazety Uniwersyteckiej UŚ". Wcześniej młodzi adepci badań historycznoprasowych zorganizowali sesję naukową poświęconą przeszłości śląskiego czasopiśmiennictwa. Sesja, przygotowana pod patronatem MSD "Mosty", odbyła się w marcu 2003 roku, stanowiąc wydarzenie naukowe o dużej, ponaduczelnianej randze. Dzięki sesji większość autorów zamieszczonych w tomie artykułów miała okazję po raz pierwszy zaprezentować wyniki prowadzonych przez siebie badań.

Zorganizowana na Wydziale Nauk Społecznych konferencja połączona była z otwarciem ekspozycji portretów najwybitniejszych dziennikarzy i wydawców śląskich, która zawisła w holu Zakładu Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Oprócz niej goście sesji mogli obejrzeć wystawkę poświęconą twórczości Konstantego Ćwierka. Zaprezentowano na niej rękopisy i maszynopisy jego dzieł, zdjęcia, dokumenty życia oraz wybór współczesnych publikacji na temat działalności dziennikarskiej i literackiej sosnowieckiego twórcy.

Przygotowanie sesji naukowej oraz udział w wydaniu publikacji będącej jej pokłosiem, to tylko niektóre z inicjatyw studenckiego koła naukowego - Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy "Mosty" działającego na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. Celem koła, zrzeszającego studentów zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką dziennikarstwa i komunikacji społecznej, jest rozbudzanie aktywności naukowej młodzieży poprzez organizowanie wykładów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów czy wyjazdów naukowych, a także wydawanie zeszytów naukowych będących forum prezentacji artykułów młodych medioznawców. Taki też charakter ma niniejsza publikacja.

Autorzy: Redakcja
Ten artykuł pochodzi z wydania: