Pomoc materialna - podwyżki i obniżki

23 marca Prorektor ds. kształcenia UŚ prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz wspólnie ze studencką Uczelnianą Komisją ds. pomocy materialnej ustalił wysokość i zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych UŚ, obowiązujące w semestrze letnim roku ak. 2003/2004. Do najistotniejszych zmian należą:

  • zmniejszenie z 25 do 22 procentu uprawnionych do stypendium za wyniki w nauce, przy jednoczesnym zwiększeniu jego minimalnej i maksymalnej wysokości o 10 zł tj. do 220-320 złotych.
  • podwyższenie podstaw naliczania stypendium socjalnego dla studentów I roku do 423 zł (st. miejscowi) i 529 zł (st. zamiejscowi).
  • obniżenie od kwietnia 2004 r. opłat za akademiki o kilkanaście złotych, co skutkuje również m. in. zmniejszeniem dopłaty do zakwaterowania dla uczestników programu MOST z 220 do 200 zł.

Bez zmian pozostają: wysokość podstaw naliczania stypendium socjalnego dla studentów starszych lat, stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych, stypendiów ministra, zapomóg oraz ceny obiadów w stołówkach studenckich.

Wprowadzenie niższych opłat za akademiki było możliwe dzięki malejącym ostatnio kosztom ich utrzymania, natomiast wzrost podstaw naliczania stypendiów socjalnych to realizacja zaleceń Najwyższej Izby Kontroli dla resortu edukacji. Konieczność zmniejszenia procentu studentów uprawnionych do stypendiów za wyniki w nauce jest spowodowana wysokością tegorocznej dotacji z budżetu państwa, nieproporcjonalną do rosnącej liczby studentów. Z tego też powodu w bieżącym roku akademickim Uniwersytet Śląski nie jest w stanie dokonać wypłaty stypendiów za 10. miesiąc, zwanych potocznie wakacyjnymi. Przyszły kształt i zakres systemu pomocy materialnej (w tym objęcie świadczeniami studentów studiów zaocznych i wieczorowych) będzie uzależniony od planowanych zmian, których projekt został złożony w Sejmie RP i oczekuje na rozpatrzenie.

Z uwagi na czas potrzebny dziekanom, wydziałowym komisjom i służbom finansowym do podjęcia decyzji stypendialnych oraz przygotowania i przeprowadzenia operacji bankowych, najbliższa wypłata świadczeń (za marzec i kwiecień) nastąpi 28-30.04.2004 r. Uprzejmie przypominamy, że do otrzymania stypendium konieczne jest posiadanie konta osobistego i powiadomienie o nim dziekanatu.

MP
www.us.edu.pl/uniwersytet/studenci

Autorzy: MP
Ten artykuł pochodzi z wydania: