NOWE KSIĄŻKI

P r a c e    n a u k o w e

BIBLIOTHECA ALIA UNIVERSA. Była sobie krytyka... Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych. Oprac. i wstęp Dariusz N o w a c k i, Krzysztof U n i ł o w s k i, nota bibliogr., nota o autorach, 20 zł

HISTORIA. Wieki stare i nowe. T. 3. Red. Idzi P a n i c, Maria W. W a n a t o w i c z, fot., Zsfg., summ., 30 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Godność i styl. Prace dedykowane Włodzimierzowi Wójcikowi. Red. Marian K i s i e l przy współudz. Pawła M a j e r s k i e g o i Zdzisława M a r c i n o w a, fot., indeks, 40 zł

La traduction littéraire. La traduzione letteraria. La traducción literaria. Red. Krzysztof J a r o s z, streszcz., summ., 17 zł

Viands, Wines and Spirits. Nourishment and (In)Digestion in the Culture of Literacy. Essays in Cultural Practice. Eds. Wojciech K a l a g a, Tadeusz R a c h w a ł, streszcz., res., 15 zł

Jan P i o t r o w i a k: W świetle... i w mroku... Studia i szkice o poezji dwudziestolecia międzywojennego, indeks, summ., Zsfg., 20 zł

KULTUROZNAWSTWO. Anna M a r k o w s k a: Definiowanie sztuki - objaśnianie świata. O pojmowaniu sztuki w PRL, fot., summ., Zsfg., 42 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Porozmawiajmy o rozmowie. Lingwistyczne aspekty dialogu. Materiały z konferencji. Red. Małgorzata K i t a przy współudz. Jana G r z e n i, bibliogr., schem., res., summ., 23 zł

PRAWO. Gabriela J y ż: Prawo do wynagrodzenia za projekty wynalazcze, bibliogr., summ., Zsfg., 30 zł

NAUKI o ZIEMI. Terytorialny system społeczno-ekonomiczny pogranicza województwa śląskiego i Północnych Moraw oraz strategie jego rozwoju w okresie transformacji systemowej gospodarki krajów Europy Środkowowschodniej. Red. Jerzy R u n g e, bibliogr., tab., rys., obsah., summ., 35 zł

P o d r ę c z n i k i    i    S k r y p t y

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Barbara S e r a f i n, Aleksandra A c h t e l i k: Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych. Wyd. 2 rozszerzone, tab., fot., rys., ćwiczenia, 37 zł

MATEMATYKA. Joanna G e r: Kurs matematyki dla chemików. Wyd. 3 popr., lit., skor., 39 zł

ZAPOWIEDZI

FILOZOFIA. Wokół "badań logicznych". W 100-lecie ukazania się dzieła Edmunda Husserla. Materiały posesyjne. Red. Czesław Głombik, Andrzej J. N o r a s

Bogdan D e m b i ń s k i: Późna nauka Platona. Rozważania wokół ontologii i matematyki

PEDAGOGIKA. Andrzej C z e r k a w s k i: Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy województwa katowickiego w latach dziewięćdziesiątych

Danuta K r z y w o ń: Twórcza postawa młodzieży o różnym typie lateralizacji

PSYCHOLOGIA. Zofia D o ł ę g a: Promowanie rozwoju mowy w okresie dzieciństwa - prawidłowości rozwoju, diagnozowanie i profilaktyka

BIOLOGIA. Krzysztof R o s t a ń s k i: Wykłady z botaniki systematycznej. Wyd. 3

MATEMATYKA. "Annales Mathematicae Silesianae". T. 16 (2002). Kom. Red.

NAUKI o ZIEMI. Granice, obszary przygraniczne. Euroregiony. Red. Jerzy R u n g e

Andrzej K o w a l c z y k: Formowanie się zasobów wód podziemnych w utworach węglanowych triasu śląsko-krakowskiego w warunkach antropopresji

Włodzimierz Ł a p o t: Diament - praktikum gemmologiczne