Auxilium Sociale - Wsparcie Społeczne

Bieżący rok ogłoszony został przez Radę Unii Europejskiej, Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych. Zogniskowanie uwagi społecznej na problemach związanych ze stanem szeroko pojmowanej "niepełnej sprawności" stanowi swoisty impuls, skłaniający do przedstawienia - przede wszystkim reprezentantom nauk o wychowaniu - wydawanego od 7 lat ogólnopolskiego kwartalnika naukowego "Auxilium Sociale - Wsparcie Społeczne", podejmującego problematykę wspomnianego już stanu niepełnosprawności.

Auxilium sociale

W czasie licznych trudności wydawniczych, dotykających czasopiśmiennictwo naukowe oraz narastającej krytyki stanu i jakości wielu periodyków, na uwagę zasługuje fakt, iż "Auxilium Sociale - Wsparcie Społeczne" nieprzerwanie i w miarę regularnie ukazuje się od 1997 roku, aktualnie jego nakład wynosi 1600 egzemplarzy. Jednocześnie istotny jest fakt wyróżnienia "Auxilium Sociale - Wsparcie Społeczne" - reprezentującego czasopiśmiennictwo naukowe regionu - przez Komitet Badań Naukowych (kategoria "B").

Naczelnym celem założonym przez redaktorów kwartalnika jest stymulowanie zainteresowania społecznego potrzebami jednostek i grup niepełnosprawnych - w szerokim tego słowa znaczeniu, tworzenie forum dyskusyjnego mającego na celu opracowywanie adekwatnych form pomocy, opieki i wsparcia kierowanego m.in. wobec osób ubogich, bezrobotnych, wychowujących dzieci niepełnosprawne, a także wobec osób wymagających pomocy terapeutycznej ze względu na specyficzne uwarunkowania rozwojowe.

Kwartalnik powołany został do istnienia z inicjatywy trzyosobowego zespołu: dr. Tadeusza Siernego, reprezentującego Wydawnictwo Śląsk, mgr. Andrzeja Pałki oraz prof. Andrzeja Radziewicza-Winnickiego. Zespół Redakcyjny, funkcjonujący w niezmienionym składzie od początku wydawania czasopisma w większej części tworzą osoby rekrutujące się z grupy pracowników Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego. Są to następujące osoby: dr Elżbieta Górnikowska-Zwolak, mgr Anna Grzywacka (Sekretarz Redakcji), mgr Andrzej Pałka (Z-ca Redaktora Naczelnego), prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki (Redaktor Naczelny), dr Danuta Raś, dr Adam Roter. Ukazywanie się kolejnych - od 1995 roku - numerów periodyku, stanowi efekt współpracy Zespołu Redakcyjnego z Wydawnictwem Śląsk.

W konwencji pisma założono istnienie poszczególnych, stałych działów, zatytułowanych: Artykuły i rozprawy, gdzie publikowane są teksty autorskie o charakterze naukowym oraz popularnonaukowym, prezentujące wyniki realizowanych przez autorów badań oraz ich analizy. Kolejny: Teoria i praktyka działań kompensacyjnych i profilaktycznych, przedstawia wyniki badań realizowanych przez autorów rozpraw doktorskich, habilitacyjnych oraz praktyków, realizujących działania pomocowe, rehabilitacyjne, terapeutyczne na rzecz osób niepełnosprawnych. W skład pisma wchodzi: Wkładka informacyjna - w ramach której w każdym numerze, w szerszej formie, niż założono w konwencji artykułów zamieszczanych w częściach uprzednich, poddany jest analizie określony problem z zakresu metodyki pracy terapeutycznej oraz ortodydaktycznej, a także analizy wybranych problemów z zakresu ustawodawstwa prawnego, teorii i praktyki pracy socjalnej, problemów edukacji, pracy zawodowej i szeroko pojętej integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Inne działy, to: Sprawozdania, komunikaty, narady, kronika; Korespondencja z czytelnikami; Recenzje i polemiki oraz: Nowości wydawnicze.

Prezentowana w obrębie kwartalnika "Auxilium Sociale - Wsparcie Społeczne" problematyka, odzwierciedla swoiste trendy rozwoju i poszerzania zakresu przedmiotu zainteresowań pedagogiki społecznej, specjalnej, teorii i praktyki pracy socjalnej. Spektrum problematyczne kwartalnika ogniskuje się na prezentacji poszczególnych kategorii niepełnosprawności, wynikających z nich szczegółowych konsekwencji, kierunków pomocy, wsparcia, opieki oferowanych w ramach ich środowiska lokalnego. Prezentuje poszczególne teorie oraz praktyczne realizacje przesłanek koncepcji metodyki pracy z osobami niepełnosprawnymi, gdzie analizie poddawane są zarówno kierunki oddziaływań pedagogicznych jak i psychologicznych. Badane są warunki realizacji działań z zakresu pracy socjalnej, jak również konteksty prawne funkcjonowania osób reprezentujących zróżnicowane kategorie niepełnej sprawności. Na łamach periodyku wielokrotnie prezentowana była perspektywa kontekstów medycznych poszczególnych problemów. Warto nadmienić, iż spektrum przedstawianych w kwartalniku zagadnień sprzyja przyjęciu formy interdyscyplinarnej, co odnajduje efekt w wymianie dorobku naukowego w dziedzinach takich jak: m. in. pedagogika specjalna, społeczna, psychologia, medycyna, teoria pracy socjalnej, socjologia. "Auxilium Sociale - Wsparcie Społeczne" stanowi swoiste forum wymiany myśli tak teoretycznej jak i wynikającej z doświadczeń praktyków profesjonalnie zajmujących się pracą z osobami niepełnosprawnymi. Redaktorzy podejmują starania prezentacji aktualnych trendów dyskusji oraz dominujących przekonań i reprezentowanych przez środowisko społeczne postaw odnoszących się do problematyki niepełnej sprawności.

W roku 2002 przypadło pięciolecie utworzenia kwartalnika "Auxilium Sociale - Wsparcie Społeczne", inicjatywa redaktorów w powołaniu periodyku do istnienia, kontynuacja jego wydawania - w niejednokrotnie niełatwych dla publikacji pism naukowych okresach oraz reprezentowany poziom naukowy pisma spotkał się z wysoką oceną ze strony przedstawicieli środowisk naukowych. Uznanie wartości wkładu w propagowanie - jakże istotnej przecież - problematyki niepełnosprawności wyrażone zostało przez Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

Kondycje społeczeństwa postindustrialnego, charakteryzując się dominacją we własnym obrębie sektora usług, stwarzają korzystną sytuację dla podejmowania działań włączania w zakres funkcjonowania społecznego osób posiadających cechy niepełnej sprawności. Jednocześnie jednak, ważnym problemem pozostaje przygotowanie społeczeństwa, kreowanie postaw gotowości oraz sytuacji chęci i otwarcia na przyjęcie osób niepełnosprawnych w obręb środowisk własnej egzystencji. Akceptacja społeczna stanu niepełnej sprawności jest jednym z kluczowych warunków pomyślnej realizacji procesów integracji osób niepełnosprawnych, umożliwiania im pełnego udziału w kontekście instytucjonalnym. W tymże też kontekście eksplorowanie oraz propagowanie na forum społecznym problemów funkcjonowania osób niepełnosprawnych, warunków ich integracji społecznej, rehabilitacji, kompensacji, profilaktyki, opieki czy pomocy, niewątpliwie stanowią zbiór priorytetowych działań w kontekście współczesnego społeczeństwa.

EWA BIELSKA
Katedra Pedagogiki Społecznej UŚ

Autorzy: Ewa Bielska